https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/issue/feed Вісник Вінницького політехнічного інституту 2018-02-21T13:20:16+00:00 Голубєва Валентина Тадеушівна visnykvpi@gmail.com Open Journal Systems <p>Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).&nbsp;Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).</p> <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.</p> <p>Виходить 6 разів на рік.&nbsp; Заснований у грудні 1993 року.</p> https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2136 ГАЗОУТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ПІНОМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РІДКОГО СКЛА 2018-02-21T13:18:49+00:00 Т. Е. Римар tania_19_07@rambler.ru <p class="a">Досліджено вплив газоутворювальних агентів на властивості та фазовий склад піноматеріалів на основі рідкого скла. Встановлено, що використання перекису водню як газоутворювача в процесі виготовлення таких матеріалів шляхом термічного спучення у НВЧ-установці дозволяє отримати структурно-однорідний матеріал з достатньо високими показниками міцності.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2137 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ АДСОРБЕНТІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ ВІДХОДІВ 2018-02-14T09:33:47+00:00 А. В. Іванченко ivanchenkodgtu@gmail.com Д. В. Пінчук dasha3456pinchuk@gmail.com Д. О. Єлатонцев sauron11652@gmail.com <p>У статичних умовах досліджено процеси переробки рідких промислових та побутових відходів природними дисперсними адсорбентами: бентонітом, цеолітом, а також сорбентами на основі соняшникового лушпиння та кукурудзяних качанів. Підібрано оптимальні технологічні параметри процесу вилучення смолистих речовин та фосфатів з промислових та побутових стоків, відповідно. Встановлено, що в результаті очищення забезпечується граничнодопустима концентрація вказаних забруднень в очищеній воді.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2138 МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЦЕМЕНТАЦІЇ РТУТІ В УМОВАХ СТАТИСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 2018-02-14T09:49:45+00:00 Т. В. Бойко Boykotv@vntu.edu.ua Д. М. Складанний skl_den@ukr.net Т. Є. Потапенко potapenkote@journals.vntu.edu.ua <p class="a">Подано результати розв’язання наукової задачі побудови математичної моделі та оптимізації на її основі технологічного процесу цементації ртуті з використанням алюмінію як замінного металу. У задачі враховані умови часткової статистичної невизначеності отриманих експериментальних даних. Подано результати оптимізації процесу в умовах невизначеності за різних гіпотез про вид регресійної залежності між технологічними факторами та показником якості процесу.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2140 КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ ТА БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ 2018-02-21T13:19:20+00:00 С. М. Кватернюк serg.kvaternuk@gmail.com <p class="a">Вдосконалено метод та розроблено засіб мультиспектрального контролю токсичності стічних вод, що дозволяє забезпечити екологічну безпеку. Кількість мультиспектральних вимірювальних каналів та робочі довжини хвиль засобу контролю вибрані на основі результатів покрокової множинної регресії. Розраховано похибки вимірювань токсичності і достовірність контролю. Отримане значення достовірності контролю підтверджує можливість використання розробленого засобу у спеціалізованих лабораторіях природоохоронних організацій.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2141 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ 2018-02-21T13:19:32+00:00 І. В. Заюков Zivan@i.ua <p class="a" style="margin-top: 4.0pt;">Виявлено вплив факторів на рівень здоров<span style="font-style: normal;">’</span>я населення працездатного віку. Визначено, що найпотужнішим фактором впливу на рівень здоров<span style="font-style: normal;">’</span>я населення працездатного віку є нерівномірність його розподілу за доходами та нехтування населенням здорового способу життя. Здійснено прогнозування рівня здоров<span style="font-style: normal;">’</span>я населення працездатного віку в Україні.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2143 ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З БАГАТОЗОННИМИ ОБМОТКАМИ СТАТОРА 2018-02-14T14:10:47+00:00 С. B. Кіковка kykovkasv@journals.vntu.edu.ua В. К. Титюк dinalt2006@gmail.com О. П. Чорний Chornyop@journals.vntu.edu.ua <p>Розроблено теплову модель асинхронного двигуна з несиметричними багатозонними обмотками статора на основі методу багатотільних теплових схем. Запропоновано використання методу простору станів для розв’язання рівнянь теплової моделі. Встановлено, що використання багатозонної обмотки статора зменшує температуру двигуна за постійного моменту опору. Встановлено, що мінімум втрат з багатозонними обмотками статора має місце за умови однакової потужності окремих напівобмоток в асинхронному двигуні.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2144 ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ 2018-02-21T13:19:43+00:00 В. А. Баженов v_bazenov@ukr.net <p class="a"><span style="letter-spacing: -.1pt;">Розглянуто питання розробки та використання методів оптимізації усталених режимів електрич­них мереж сучасних енергосистем за реактивною потужністю і напругою, що забезпечують ефек</span>тивне розв’язання поставленої задачі, виконання технічних та ресурсних обмежень у вигляді рівностей та нерівностей. Запропонований алгоритм, який використовує метод сполучених градієнтів, має досить високий рівень збіжності, стійкість до вибору початкових наближень.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2145 ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ 2018-02-14T14:33:56+00:00 Л. В. Давиденко L.Davydenko033@gmail.com Н. В. Давиденко ninadavydenko1992@gmail.com <p class="a" style="margin-top: 9.0pt;">Розглянуто питання планування електроспоживання об’єктів водопостачання як складової системи контролю та планування. Обґрунтовано вплив водоспоживання як зовнішнього чинника на ефективність електроспоживання. Запропоновано процедуру планування електроспоживання, яка спирається на інтелектуальний аналіз даних системи моніторингу, та дозволяє врахувати зміну рівня ефективності електроспоживання залежно від зовнішніх чинників. Виконання її етапів забезпечує визначення часового періоду для збору даних щодо електроспоживання та вхідних параметрів і побудови моделі електроспоживання, адаптованої до режиму водоподачі, а також визначення типових робочих діапазонів його характеристик. Використання отриманих результатів забезпечує формування базового рівня електроспоживання, унормованого до визначальних змінних для конкретного часового проміжку та диференційованого до сезону року і характеру дня тижня.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2146 АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ В АСИНХРОННИХ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ 2018-02-14T14:59:58+00:00 С. М. Ковбаса skovbasa@ukr.net А. Ю. Дученко duchenkoartem@gmail.com <p class="a"><span style="letter-spacing: -.1pt;">Розглянуті результати дослідження впливу нелінійності кривої намагнічування на процеси керування моментом та модулем вектора потокозчеплення асинхронного двигуна за використання алгоритму непрямого векторного керування з орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора. Розглянуто роботу алгоритму в режимі ослаблення поля та вплив насичення двигуна на процеси керування в зоні ослаблення поля. Результати, отримані шляхом математичного моделювання, підтверджують необхідність врахування нелінійності кривої намагнічування під час роботи двигуна в другій зоні.</span></p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2147 ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗМИКАННЯМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 2018-02-15T09:54:48+00:00 Т. Л. Кацадзе teymuraz@ukr.net <p class="a">Досліджено можливості формування мультиагентної системи управління конфігурацією розподільних електричних мереж в режимі реального часу. Розроблений математичний апарат підтримки рішень локальної системи управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж, які дозволяють адаптувати конфігурацію електричної мережі відповідно до поточних умов функціонування електричної системи.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2148 ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ 2018-02-15T10:08:48+00:00 В. В. Кулик volodymyrvkulyk@gmail.com В. М. Пірняк vpirnyak@gmail.com <p class="a">Розглянуто питання оптимізації перетікань реактивної енергії розподільними електричними мережами (РЕМ) за комплексним критерієм, що враховує витрати на експлуатацію джерел реактивної потужності (ДРП), втрати та якість електроенергії. Запропоновано умови оптимальності для побудови розподіленої системи керування ДРП з локальним автоматичним керуванням. В них також враховано генерування конденсаторних установок (КУ) з обмеженою керованістю внаслідок конструктивного виконання, або через особливості експлуатації. Показано, що оптимальне керування ДРП може здійснюватися з використанням принципу найменшої дії, а для оптимального керування ДРП в розподільних електричних мережах можливо і доцільно застосовувати адаптивні автоматизовані системи керування.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2149 ЗАГАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ФАКТИЧНИХ ВНЕСКІВ У СПОТВОРЕННЯ СИМЕТРІЇ Й ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ 2018-02-15T10:26:56+00:00 Ю. Л. Саєнко yls62@i.ua Д. М. Калюжний KalyuzhniyDN@gmail.com <p>Запропоновано загальну математичну модель розподілу фактичних внесків лінійних джерел спотворень у несиметрію й відхилення напруги у точці загального приєднання. Модель розроблена у просторі фазних складових з урахуванням розподіленого характеру джерел спотворення в системі електропостачання. Пошук розподілу фактичних внесків у вигляді суми, кожний доданок якої визначається дією окремого джерела спотворень, привів до двох розв’язань цієї задачі. Перше з них відображає принцип суперпозиції, а друге — виключення. З практичної точки зору обидва розв’язання виявилися практично еквівалентними і такими, що потребують побудови розподіленої у просторі й синхронізованої у часі вимірювальної системи.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2150 ДЕКОМПОЗИЦІЯ ДОБОВОГО ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ ПІД ЧАС КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 2018-02-21T13:19:56+00:00 П. О. Черненко cher@ied.org.ua О. В. Мартинюк samark@ukr.net <p class="a">Запропонована методика виділення з нестаціонарного часового ряду сумарного електричного навантаження складових, які характеризують вплив технологічних, метеорологічних і астрономічних факторів. Методика дозволяє виділяти і оцінювати базову, трендову та залишкову складові розробленої математичної моделі. Описана послідовність виділення і алгоритми розрахунку складових моделі, що дозволяють провести коректну декомпозицію одночасного впливу зазначених факторів і суттєво знизити залишкову складову електричного навантаження. Для підвищення точності моделювання запропоновано будувати такі моделі на характерних часових відрізках річного інтервалу, що відповідають різному впливу температури повітря на електричне навантаження. Апробація методики проведена на реальних даних ПАТ «Київенерго».</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2152 ГАРМОНІЧНІ СКЛАДОВІ НАПРУГИ ТА СТРУМУ В МАГІСТРАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 2018-02-20T10:06:32+00:00 В. В. Кирик vkyryk@ukr.net <p>Розроблена математична модель автотрансформатора АОДЦТН-333000/750/330. Змодельовано електричну та магнітну системи автотрансформатора. Проведено дослідження гармонічного складу напруги та струму на імітаційній моделі мережі з однією лінією електропередавання 750&nbsp;кВ. Визначено коефіцієнти викривлення THD по струму та напрузі в лінії електропередавання 750&nbsp;кВ для геомагнітних струмів 50…200&nbsp;А в нейтралях автотрансформаторів за активного та активно-індуктивного навантаження.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2153 ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМНОГО СТАБІЛІЗАТОРА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕМПФУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 2018-02-21T13:20:16+00:00 О. С. Яндульський yandu_kpi@ukr.net А. А. Марченко marchenko_ae@ukr.net В. С. Гулий vladimir_hulyi@ukr.net <p>Розглянуто питання дослідження низькочастотних коливань потужності та їх вплив на режим роботи енергосистеми. Проведено моделювання режимів роботи енергосистеми на тестовій чотирьохмашинній схемі з використанням програмного забезпечення PowerFactory. Виконано пошук оптимальних параметрів налаштування системного стабілізатора з використанням сучасних методів оптимізації для ефективного демпфування низькочастотних коливань.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2154 СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ 2018-02-20T10:40:54+00:00 В. О. Костюк vasyl.kostiuk@gmail.com О. Ф. Сідоров sidorovof@journal.vntu.edu.ua <p class="a">Викладено умови, за яких техніко-економічні показники процесів вторинного регулювання частоти й потужності в електроенергосистемі (ЕЕС) можуть бути близькими до оптимальних. Показано, що для виконання таких умов достатньо підтримувати коефіцієнт підсилення системи вторинного автоматичного регулювання частоти й потужності за відхиленням частоти на рівні числового значення дійсного коефіцієнта жорсткості ЕЕС за частотою.<s></s></p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2156 ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ 2018-02-20T14:19:19+00:00 В. Б. Мокін vbmokin@gmail.com О. Б. Мокін abmokin@gmail.com Б. І. Мокін borys.mokin@gmail.com С. О. Довгополюк isergeyq@gmail.com І. О. Чернова ira.chernova85@gmail.com <p>Запропоновано метод синтезу еквівалентних математичних моделей мінімально-фазових динамічних систем високого порядку, до яких відносяться і вимірювальні системи зі складною структурою, в класі немінімально-фазових не вище другого порядку з алгоритмом ідентифікації, зануреним в частотну область.</p> 2018-02-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2157 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ 2018-02-20T14:33:54+00:00 Є. В. Івохін ivohin@univ.kiev.ua В. О. Навродський navrodskiy@ukr.net <p class="a">Змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Використано підходи, що базуються на моделях соціальної та фізичної аналогій процесів обміну інформацією у соціальній мережі. Результати отримано для визначеного рівня взаємної довіри користувачів та заданого порогу сприйнятливості до реклами в осіб цільової аудиторії, а також на основі використання моделей дифузії інформації у соціальній групі.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2158 ДВОТАКТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГА–СТРУМ І СТРУМ–СТРУМ ЗМІННОГО НАПРЯМКУ 2018-02-20T14:45:59+00:00 О. Д. Азаров azarov2@vntu.edu.ua М. Р. Обертюх maxx331@protonmail.com <p>Розглянуто нові методи структурно-функціональної організації схем високолінійних двотактних перетворювачів напруга–струм і струм–струм, в яких вихідний струм може змінювати свій напрям. Проаналізовано статичні характеристики запропонованих схем, зокрема похибки лінійності та вихідні опори. Надано рекомендації щодо побудови перетворювачів напруга–струм і струм–струм із застосуванням відбивачів струму з високоомними виходами.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2161 ІНДУКЦІЙНЕ НАГРІВАННЯ ТОНКОЇ ФЕРОМАГНІТНОЇ ПЛАСТИНИ В ПОЛІ ПЛОСКОГО КІЛЬЦЕВОГО СОЛЕНОЇДА 2018-02-21T08:43:53+00:00 Ю. В. Батигін yu.v.batygin@gmail.com О. С. Сабокар o.s.sabokar@gmail.com В. А. Стрельнікова v.strelnikova91@gmail.com <p class="a">Розв’язана фізико-математична задача, пов’язана з процесом проникнення магнітної поля в плоский екран, який є ділянкою листового металу. Проаналізовано отримані результати. Такий розв’язок є описом актуальної та сучасної технології обробки металів імпульсними магнітними полями з метою досягнення необхідних міцнісних або електрофізичних властивостей. Отримані аналітичні вирази можуть бути корисними як для інженерних, так і для дослідницьких розрахунків. Подані результати можуть бути використані також для оптимізації конструкцій інструментів індукційного нагрівання.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2162 ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СЛІДКУВАЛЬНОГО ПРИВОДУ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ОБКОЧУВАННЯ ВІСЕНЕСИМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 2018-02-21T09:06:59+00:00 О. В. Дерібо deriboov@ukr.net Ж. П. Дусанюк dusaniukzhp@journals.vntu.edu.ua С. В. Репінський repinskysv@journals.vntu.edu.ua М. В. Гораль goralmv@journals.vntu.edu.ua <p class="a">Розроблена математична модель електрогідравлічного слідкувального приводу зі зворотним зв’язком за перепадом тиску в порожнинах виконавчого гідроциліндра пристрою для обкочування вісенесиметричних поверхонь. Пристрій забезпечує задане зусилля на інструменті (обкочувальному ролику). Для імітаційного моделювання приводу в середовищі MATLAB Simulink розроблена відповідна обчислювальна структура (блок-схема). Досліджено вплив параметрів приводу на його динамічні характеристики.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2163 ГЕНЕРАТОР ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ З ІНЕРЦІЙНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 2018-02-21T09:36:55+00:00 А. О. Семенов semenov.a.o@vntu.edu.ua О. В. Осадчук osadchuk.av69@gmail.com <p>Досліджено хаотичну динаміку електричних коливань генератора з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором. Показано, що хаотична динаміка електричних коливань у такому генераторі описується класичною математичною моделлю Аніщенка–Астахова. Запропоновано новий елемент моделі Аніщенка–Астахова у вигляді функції нелінійної апроксимації статичних ВАХ біполярної транзисторної структури. Отримано результати математичного моделювання та експериментальних досліджень хаотичної динаміки генерованих електричних коливань.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2164 ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ БАКАЛАВРІВ НА ПЛАТФОРМІ LMS MOODLE 2018-02-21T13:18:59+00:00 С. В. Подлєсний sergeypodlesny@gmail.com Ю. О. Єрфорт erfortyuo@journals.vntu.edu.ua Я. А. Жук zhukyaa@journals.vntu.edu.ua В. В. Криворучек kryvoruchekvv@journal.vntu.edu.ua <p class="a">Подана розроблена кафедрою технічної механіки Донбаської державної машинобудівної академії система дистанційного навчання теоретичної механіки бакалаврів інженерних спеціальностей в електронному середовищі LMS MOODLE. Розглянуті навчальні можливості платформи MOODLE, етапи створення системи, її структура, яка включає теоретичний матеріал, методичні рекомендації щодо виконання практичних, самостійних, розрахунково-графічних робіт, тести, глосарій та ін. Приділено увагу організації самостійної роботи студентів. Подана методика змішаного навчання спрямована на формування у студентів здатності до інформаційно-пізнавальної діяльності, що є істотним елементом професійної підготовки студентів, яка передбачає фундаментальні знання у взаємозв’язку з майбутньою професією.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2165 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 2018-02-21T10:11:28+00:00 В. А. Фрицюк hfrjdcmrf@ukr.net <p>Розкрито методологічні підходи, що застосовуються на початковому етапі розгляду теоретичних основ дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку. Визначено такі методологічні підходи професійного саморозвитку майбутніх фахівців: акмеологічний, аксіологічний, антропоцентричний, діяльнісний, компетентнісний. Використання названих підходів дозволяє забезпечити новизну дослідження, пов’язану з розробкою науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку. Викладені методологічні позиції є тією призмою, через яку здійснюється відбір і структурування загальнотеоретичних ідей, які складають концептуальну основу системи підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2166 СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 2018-02-21T10:30:39+00:00 М. Г. Прадівлянний nickddfs@yahoo.com Н. Д. Бондар bodnarnd@journals.vntu.edu.ua <p class="a"><span style="letter-spacing: -.1pt;">На основі аналізу психологічної, педагогічної літератури й практичного досвіду підготовки фахівців сфери туризму зроблено висновок, що потреба туристичної галузі в творчій особистості, компетентному фахівцеві з постійним прагненням до самовдосконалення є надзвичайно високою, тому основними завданнями туристської освіти є: якісне підвищення фахової підготовки в умовах неперервної освіти; забезпечення всебічного розвитку особистості фахівця туристичної сфери; формування вміння майбутніх фахівців здійснювати міжкультурну комунікацію з представниками інших народів і націй. </span></p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Визначено, що професійна компетентність фахівця сфери туризму є інтегративною якістю, що включає в себе рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками і розглядається як процес здійснення суб’єктом свідомого управління своєю діяльністю та поведінкою відповідно до загальнолюдських ціннісних орієнтацій.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Проаналізовано значення іноземної мови професійного спрямування для фахівців туристичної галузі. Описується формування мовних комунікативних здібностей сучасних спеціалістів, удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, яка є необхідним компонентом повноцінної професійної підготовки фахівців у галузі туризму.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Показано, що впровадження комунікативного підходу відбувається завдяки застосуванню макростратегій, які визначають основні аспекти такого підходу.</p> 2017-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##