https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/issue/feed Вісник Вінницького політехнічного інституту 2018-04-20T14:13:27+03:00 Голубєва Валентина Тадеушівна visnykvpi@gmail.com Open Journal Systems <p>Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).&nbsp;Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).</p> <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.</p> <p>Виходить 6 разів на рік.&nbsp; Заснований у грудні 1993 року.</p> https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2170 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІОНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ 2018-04-19T08:22:05+03:00 В. В. Унковська unkovskaya.vera@gmail.com Т. Е. Римар tania_19_07@rambler.ru <p>Досліджено властивості блокових теплоізоляційних матеріалів, виготовлених на основі карбамідоформальдегідного зв’язуючого і гранульованого наповнювача на основі рідкого скла, отриманих хімічним спінюванням з використанням різних мінеральних наповнювачів. Вивчено вплив наповнювачів на щільність, межу міцності при стиску і при згині і на структуру блоків.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2171 ВНУТРІШНЄ СИМЕТРУВАННЯ ОДНОФАЗНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ТА ВИРІВНЮВАННЯ ЇХ ГРУПОВОГО ГРАФІКА НАВАНТАЖЕНЬ 2018-04-19T08:13:01+03:00 Л. Б. Терешкевич lbter@meta.ua А. А. Хоменко o.o.khomenko.vntu@gmail.com І. О. Бандура bandura@journal.vntu.edu.ua <p class="a">Досліджено впливи рішень із зсуву індивідуальних графіків однофазних навантажень на формування групового графіка навантажень і на несиметрію електричного режиму і розроблені рекомендації, які враховують взаємозв’язки між зазначеними задачами.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2172 ЛОКАЛЬНИЙ ТЕПЛООБМІН ЩІЛЬНОГО ШАРУ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ З ЦИЛІНДРОМ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТА НАЯВНОСТІ ВІБРАЦІЇ 2018-04-19T09:04:21+03:00 С. С. Титар tytarss@journals.vntu.edu.ua О. М. Шраменко alexandr.shramenko@gmail.com <p class="a">Проведені експериментальні дослідження з визначення локальних коефіцієнтів тепловіддачі поперечно омиваного щільним шаром циліндра за наявності та відсутності вібрації. Встановлено, що вібрація значно інтенсифікує теплообмін за малих швидкостей шару. Пов’язане це з тим, що вібрація циліндра істотно змінює картину обтікання, зменшуючи нерухому зону на лобовій частині циліндра та зменшуючи зону відриву шару у кормовій частині.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2175 ВПЛИВ ВМІСТУ ВОЛОГИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ПЕЧІ КАСТНЕРА 2018-04-19T12:08:18+03:00 А. Я. Карвацький karvatskiyaia@journal.vntu.edu.ua С. В. Лелека lelekasv@journal.vntu.edu.ua А. Ю. Педченко anatolek@ukr.net Т. В. Лазарєв lazarevtv@journal.vntu.edu.ua <p class="a">На підставі числового аналізу виконано дослідження впливу вологовмісту теплоізоляційної шихти на тепловий стан печі Кастнера у процесі графітування великогабаритних електродних заготовок. Встановлено, що суттєве збільшення вологості теплоізоляційного матеріалу печі за високих температур нагрівання може призвести до утворення тріщин у заготовках через інтенсивне виділення з них оксидів сірки.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2176 РОЗВИТОК ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ 2018-04-19T12:14:07+03:00 В. В. Черкашина cherk34@rambler.ru <p class="a"><span style="letter-spacing: -.1pt;">Обґрунтовано доцільність застосування волоконно-оптичних кабелів при розвитку повітряних ліній електропередачі, що дозволить розширити функціональні можливості об’єкта за рахунок створення систем моніторингу параметрів ліній та автоматизованих систем диспетчерського керування. </span></p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2178 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ОЕС УКРАЇНИ 2018-04-19T13:03:52+03:00 В. М. Авраменко avr@ied.org.ua Н. Т. Юнєєва Yuneevant@journal.vntu.edu.ua Т. М. Гурєєва gureevatm@journals.vntu.edu.ua А. О. Кришталь kryshtalao@journals.vntu.edu.ua <p class="a">Досліджено вплив на статичну стійкість ЕЕС регуляторів збудження синхронних генераторів. Наведено математичну модель, яка застосовується у Програмному комплексі аналізу стійкості складних ЕЕС розробки ІЕД НАН України для моделювання автоматичних регуляторів збудження <span style="letter-spacing: -.1pt;">(АРЗ). Дослідження виконано методом імітаційного моделювання, а саме, шляхом чисельних розраху</span>н­ків електромеханічних перехідних процесів в ЕЕС після малого скінченного збурення. Проведені дослідження на тестовій моделі перетину Захід–Вінниця показали, що невдале налаштування АРЗ може спричинити порушення стійкості у формі автоколивань потужності по лініях перетину, програмний комплекс ІЕД НАН України АВР-74 може бути використаний для дослідження коливної статичної стійкості енергетичних об’єднань.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2179 ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ ПАР ТЕРТЯ СТРУМОЗНІМАННЯ 2018-04-19T13:15:15+03:00 А. В. Антонов a.v.antonov91@gmail.com <p>Запропоновано метод ефективного розташування струмознімальних елементів струмоприймача. Цей метод разом з пристроєм для визначення параметрів вугільних струмознімальних елементів дозволяє досягти підвищення ресурсу контактних проводів та вугільних струмознімальних вставок, зменшити капітальні та експлуатаційні витрати на їх заміну та ремонт шляхом зменшення негативного впливу від розкиду основних фізичних та електричних параметрів струмознімальних елементів, а також досягти підвищення продуктивності праці обслуговуючого персоналу за рахунок усунення необхідності перебирання зношених струмознімальних елементів, для повторного використання та встановлення вставок контактного проводу в місцях його зношування підвищеної інтенсивності.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2180 АНАЛІЗ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ 2018-04-19T13:52:55+03:00 С. П. Денисюк spdens@ukr.net Д. С. Горенко gorenko.darya@gmail.com П. В. Соколовский ps_8@ukr.net <p class="a">Проаналізовано несиметричні режими в трифазних автономних системах електроживлення. Проведено математичне моделювання роботи спрощеної однофазної системи електроживлення з несинхронними синусоїдальними генераторами. Виконано оцінку дії на трифазну автономну систему електроживлення джерела перешкод змінної частоти. Проаналізовано баланс потоків енергії для трифазної системи через відповідні перетини.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2184 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 20 КВ 2018-04-20T07:43:43+03:00 З. М. Бахор bakhorzm@journal.vntu.edu.ua А. Б. Козовий kozovyiab@journals.vntu.edu.ua Г. М. Лисяк lysiakgm@journals.vntu.edu.ua А. Я. Яцейко yats80@ukr.net <p>Проаналізовано особливості техніко-економічних передумов модернізації існуючих розподільних електричних мереж 6 і 10 кВ шляхом їх переведення на напругу 20 кВ. На прикладі електромереж Городоцького району Львівської області показано, що така реконструкція забезпечує високі техніко-еко­номічні показники їх функціонування навіть для прогнозованого суттєвого зростання навантаження. Однак, слід враховувати, що період повернення капіталовкладень складатиме більше 15 років.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2185 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ОПОРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 2018-04-20T08:01:12+03:00 А. В. Журахівський zhurakhivskyiav@journals.vntu.edu.ua Т. В. Бінкевич 0507019417@mail.ru <p>Проведено аналіз впливу зміни опорів заземлення на надійність та ефективність грозозахисту повітряних ліній електропересилання (ЛЕП). Виконано серію математичних симуляцій для опор ЛЕП з різними значеннями опорів заземлення, в результаті чого побудовані криві небезпечних параметрів, а також розраховані числові характеристики надійності грозозахисту. Розраховано ймовірності появи небезпечних атмосферних перенапруг від величини опорів заземлення опор під час удару блискавки в опору чи трос ЛЕП.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2186 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СПОЖИВАЧІВ, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ЛІНІЇ ДПР 27,5 КВ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО СТРУМУ 2018-04-20T08:10:26+03:00 Д. Р. Земський zemskiy1992@mail.ru <p>Подано результати експериментального дослідження якості електричної енергії у споживача, що отримує живлення від лінії ДПР залізниць змінного струму. Розглянуто основні фактори, що впливають на якість електричної енергії у цих лініях. Проведено аналіз та статистично оцінено виміряні дані.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2187 ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ 2018-04-20T08:24:05+03:00 В. В. Кулик kulykvv@journals.vntu.edu.ua В. Ф. Кириченко lancer.sps@gmail.com <p class="a">Дослідженно місце централізованих джерел у забезпеченні балансу електроенергії в розподільних мережах з розосередженим генеруванням. Запропоновано метод оцінювання графіка недовідпуску електроенергії споживачам, що зумовлений раптовими відмовами елементів електричних мереж (ЕМ), основного обладнання розосереджених джерел енергії (РДЕ), а також невідповідністю, з природних причин, графіків генерування РДЕ, заявленим.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">З урахуванням перерахованих факторів, використовуючи методи теорії ймовірності та принцип декомпозиції, отримано вираз для оцінювання недовідпуску електроенергії у розподільній мережі з РДЕ. Враховуються імовірності виходу з ладу окремих елементів ЕМ, а також відмови розосереджених джерел та невідповідність їх графіків генерування для заданого моменту часу.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Експериментально встановлено, що, використовуючи значення потужностей генерування та споживання, а також схем електропостачання для певних моментів часу t, можна достатньо адекватно оцінювати графік недовідпуску електроенергії споживачам, коефіцієнт балансової надійності, а також графік необхідного резерву потужності централізованого джерела для забезпечення балансової надійності ЕМ, тобто електропостачання споживачів та функціонування РДЕ.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2188 ДИСКРЕТНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ СТРУМУ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ 2018-04-20T08:34:46+03:00 С. М. Пересада sergei.peresada@gmail.com Ю. М. Зайченко zaychenko_yura@i.ua <p class="a">Подано результати розробки дискретного спостерігача гармонічного складу трифазного струму мережі живлення. Запропонований спостерігач базується на концепції розділення кожної гармоніки на позитивну та негативну послідовності і забезпечує асимптотичне оцінювання гармонічного складу струму мережі, що підтверджено шляхом математичного моделювання.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2189 РЕЖИМИ, ПАРАМЕТРИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ РУДНИКІВ 2018-04-20T08:49:27+03:00 В. П. Розен auek@ukr.net Р. О. Пархоменко parchom@i.ua К. Д. Казембе kazembekd@journals.vntu.edu.ua <p>Запропонований новий узагальнений метод розрахунку технологічних груп споживачів, що відрізняється від відомих відсутністю штучного поділу їх за режимами роботи, що відповідає реальній структурі систем електропостачання гірничорудних і низки інших промислових підприємств. Запропонований метод розрахунку можна використовувати за допомогою звичайних засобів обліку, що знаходяться в мережі або визначати коефіцієнти з довідкової літератури. Методика розрахунку електричних навантажень є універсальною і прийнятною для будь-яких виробництв і систем електроспоживання.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2190 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 2018-04-20T14:00:32+03:00 В. І. Сівецький sivetskiy@journal.vntu.edu.ua О. М. Халімовський o.khalimovskyy@ukr.net О. Л. Сокольський o.sokolskiy@kpi.ua В. М. Куриленко kurylenkovm@journals.vntu.edu.ua О. С. Богута bogutaos@journal.vntu.edu.ua <p class="a">Розроблено систему автоматичного керування швидкості руху штока інжектора в процесі формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з урахуванням зміни в’язкості полімеру в порції, що містить також інтелектуальні датчики і транспортується штоком інжектора в задані просторові координати розплаву полімеру основного каналу головки екструдера.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2192 ПІДВИЩЕННЯ ШУМОСТІЙКОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЦЯ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 2018-04-20T12:00:29+03:00 Т. В. Грищук gryshchuktv@journals.vntu.edu.ua В. В. Ковтун kovtun_v_v@vntu.edu.ua <p>Актуальні системи розпізнавання мовців, де застосовується і-векторне/PLDA моделювання для опису фонограм, синтезують узагальнену PLDA модель з усередненими параметрами по всій базі фонограм без їх сегрегації за рівнем шумів. В результаті такі системи забезпечують прийнятний рівень надійності лише за наявності великої навчальної вибірки, як за кількістю, так і за тривалістю фонограм. Автори пропонують синтезувати окремі PLDA моделі для опису фонограм з детермінованими рівнями відношення сигнал/шум (ВСШ), в результаті чого фактори, які характеризують індивідуальність мовців, будуть зосереджені у наймінливіших зонах і-векторного простору. Статистичний аналіз параметрів таких зон мінливості для фонограм з детермінованим рівнем ВСШ дозволив визначити шумостійкі і інформативні для розпізнавання особи мовця фактори. Для розв’язання цієї задачі отримано аналітичний вираз для PLDA моделі, параметри якої визначаються виключно значеннями і-векторів, у яку введено показники, що описують рівні ВСШ. Також синтезовано цільові функції та етапи ЕМ-алгоритму навчання ВСШ-залежних PLDA сумішей, здійснено перевірку ефективності запропонованих моделей, порівнявши їх з результатами, які показують ВСШ-незалежні суміші для визначеної бази фонограм мовців.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2193 ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МІР-ПІРАМІДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ PARALLAX MAPPING 2018-04-20T12:10:25+03:00 О. Н. Романюк rom8591@gmail.com О. О. Дудник dudnyk@vntu.edu.ua <p>Виконання рельєфного текстурування з використанням технології parallax mapping вимагає значних обчислювальних затрат на трасування видового вектора. Запропоновано метод трасування видового вектора з використанням модифікованої MIP-піраміди карти висот, що дає можливість істотно підвищити продуктивність parallax mapping.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2194 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДВОТАКТНІ ПІДСИЛЮВАЧІ СТРУМУ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ 2018-04-20T12:20:54+03:00 О. Д. Азаров azarov2@vntu.edu.ua М. Р. Обертюх obertiukhvr@journals.vntu.edu.ua <p>Проаналізовано побудову спеціалізованих двотактних підсилювачів постійного струму з підвищеною лінійністю передатної характеристики, що застосовуються для побудови перетворювачів аналогових сигналів на базі методу балансування каскадних струмів. Розглянуто запропоновані схеми спеціалізованих двотактних підсилювачів постійного струму із двонаправленими парафазними виходами. Проаналізовано специфіку методу балансування струмів на базі двонаправленого відбивача струмів, а також двонаправленого фазорозщіплювача вхідного струму. Отримано аналітичні вирази, що визначають складові вихідних струмів вхідного двотактного каскаду. Наведено також і проаналізовано схеми блоків балансування і підсилення струмів із двома і чотирма виходами, що використовуються у проміжних каскадах двотактних підсилювачів постійного струму. Виведено аналітичні співвідношення для розрахунків малосигнальних коефіцієнтів підсилення струму, як для окремих складових фазорозщіплених струмів так і наскрізного коефіцієнта передачі в режимі балансу. Крім цього, отримано вираз для наскрізного малосигнального коефіцієнта підсилення, наведено також залежності, що демонструють змінення загального коефіцієнта передачі в межах діапазону вихідного сигналу. Проаналізовано похибки лінійності, що виникають внаслідок цих змін. Розглянуто практичну схему високолінійного перетворювача струм–струм, що побудована на базі двотактного вхідного фазорозщіплювача вхідного струму і блока балансування підсилених струмів із двома парами двона­правлених виходів. Здійснено схемотехнічне моделювання наведеного перетворювача струм–струм, побудованого із застосуванням інтегральних транзисторів. Надано рекомендації щодо побудови на базі цих двотактних підсилювачів постійного струму перетворювачів струм–струм та напруга–струм з низькими похибками лінійності, що дає можливість використовувати їх в багатоканальних аналого-цифрових перетворювачах.</p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2195 МЕТОД ПРОСТОРОВО-ХРОНОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АРЕАЛІВ АМБРОЗІЇ ЗА ДАНИМИ ОДНОГО ПОСТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ АЕРОБІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 2018-04-20T12:44:33+03:00 В. Б. Мокін vbmokin@gmail.com Т. Є. Вуж tatiana.vuzh@gmail.com <p class="a">Розроблено новий метод просторово-хронологічного оцінювання можливих місць розташування та інтенсивності продукування пилку ареалами амброзії за даними лише одного посту Європейської системи аеробіологічного моніторингу за умов невизначеності та мінімальної кількості даних з використанням сплайн-апроксимації типових моделей продукування пилку та низки підходів до усунення невизначеності різних параметрів процесу. Працездатність методу підтверджена на реальних даних — підтверджені відомі та виявлені нові можливі ареали<span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">.</span></p> 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2196 ПАСИВНІ РАДІОЧАСТОТНІ ТРАНСПОНДЕРИ З МОНОІМІТАНСНИМИ ЛОГІЧНИМИ СХЕМАМИ 2018-04-20T12:38:45+03:00 Й. Й. Білинський bilynskyiyy@journals.vntu.edu.ua В. П. Стахов vovastakhov@gmail.com 2018-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##