Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk <p>Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).&nbsp;Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).</p> <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.</p> <p>Виходить 6 разів на рік.&nbsp; Заснований у грудні 1993 року.</p> Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет uk-UA Вісник Вінницького політехнічного інституту 1997-9266 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІОНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2170 <p>Досліджено властивості блокових теплоізоляційних матеріалів, виготовлених на основі карбамідоформальдегідного зв’язуючого і гранульованого наповнювача на основі рідкого скла, отриманих хімічним спінюванням з використанням різних мінеральних наповнювачів. Вивчено вплив наповнювачів на щільність, межу міцності при стиску і при згині і на структуру блоків.</p> В. В. Унковська Т. Е. Римар ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 7 11 ВНУТРІШНЄ СИМЕТРУВАННЯ ОДНОФАЗНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ТА ВИРІВНЮВАННЯ ЇХ ГРУПОВОГО ГРАФІКА НАВАНТАЖЕНЬ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2171 <p class="a">Досліджено впливи рішень із зсуву індивідуальних графіків однофазних навантажень на формування групового графіка навантажень і на несиметрію електричного режиму і розроблені рекомендації, які враховують взаємозв’язки між зазначеними задачами.</p> Л. Б. Терешкевич А. А. Хоменко І. О. Бандура ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 12 17 ЛОКАЛЬНИЙ ТЕПЛООБМІН ЩІЛЬНОГО ШАРУ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ З ЦИЛІНДРОМ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТА НАЯВНОСТІ ВІБРАЦІЇ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2172 <p class="a">Проведені експериментальні дослідження з визначення локальних коефіцієнтів тепловіддачі поперечно омиваного щільним шаром циліндра за наявності та відсутності вібрації. Встановлено, що вібрація значно інтенсифікує теплообмін за малих швидкостей шару. Пов’язане це з тим, що вібрація циліндра істотно змінює картину обтікання, зменшуючи нерухому зону на лобовій частині циліндра та зменшуючи зону відриву шару у кормовій частині.</p> С. С. Титар О. М. Шраменко ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 18 23 ВПЛИВ ВМІСТУ ВОЛОГИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ПЕЧІ КАСТНЕРА https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2175 <p class="a">На підставі числового аналізу виконано дослідження впливу вологовмісту теплоізоляційної шихти на тепловий стан печі Кастнера у процесі графітування великогабаритних електродних заготовок. Встановлено, що суттєве збільшення вологості теплоізоляційного матеріалу печі за високих температур нагрівання може призвести до утворення тріщин у заготовках через інтенсивне виділення з них оксидів сірки.</p> А. Я. Карвацький С. В. Лелека А. Ю. Педченко Т. В. Лазарєв ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 24 29 РОЗВИТОК ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2176 <p class="a"><span style="letter-spacing: -.1pt;">Обґрунтовано доцільність застосування волоконно-оптичних кабелів при розвитку повітряних ліній електропередачі, що дозволить розширити функціональні можливості об’єкта за рахунок створення систем моніторингу параметрів ліній та автоматизованих систем диспетчерського керування. </span></p> В. В. Черкашина ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 30 33 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ОЕС УКРАЇНИ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2178 <p class="a">Досліджено вплив на статичну стійкість ЕЕС регуляторів збудження синхронних генераторів. Наведено математичну модель, яка застосовується у Програмному комплексі аналізу стійкості складних ЕЕС розробки ІЕД НАН України для моделювання автоматичних регуляторів збудження <span style="letter-spacing: -.1pt;">(АРЗ). Дослідження виконано методом імітаційного моделювання, а саме, шляхом чисельних розраху</span>н­ків електромеханічних перехідних процесів в ЕЕС після малого скінченного збурення. Проведені дослідження на тестовій моделі перетину Захід–Вінниця показали, що невдале налаштування АРЗ може спричинити порушення стійкості у формі автоколивань потужності по лініях перетину, програмний комплекс ІЕД НАН України АВР-74 може бути використаний для дослідження коливної статичної стійкості енергетичних об’єднань.</p> В. М. Авраменко Н. Т. Юнєєва Т. М. Гурєєва А. О. Кришталь ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 34 38 ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ ПАР ТЕРТЯ СТРУМОЗНІМАННЯ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2179 <p>Запропоновано метод ефективного розташування струмознімальних елементів струмоприймача. Цей метод разом з пристроєм для визначення параметрів вугільних струмознімальних елементів дозволяє досягти підвищення ресурсу контактних проводів та вугільних струмознімальних вставок, зменшити капітальні та експлуатаційні витрати на їх заміну та ремонт шляхом зменшення негативного впливу від розкиду основних фізичних та електричних параметрів струмознімальних елементів, а також досягти підвищення продуктивності праці обслуговуючого персоналу за рахунок усунення необхідності перебирання зношених струмознімальних елементів, для повторного використання та встановлення вставок контактного проводу в місцях його зношування підвищеної інтенсивності.</p> А. В. Антонов ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 39 44 АНАЛІЗ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2180 <p class="a">Проаналізовано несиметричні режими в трифазних автономних системах електроживлення. Проведено математичне моделювання роботи спрощеної однофазної системи електроживлення з несинхронними синусоїдальними генераторами. Виконано оцінку дії на трифазну автономну систему електроживлення джерела перешкод змінної частоти. Проаналізовано баланс потоків енергії для трифазної системи через відповідні перетини.</p> С. П. Денисюк Д. С. Горенко П. В. Соколовский ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 45 52 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 20 КВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2184 <p>Проаналізовано особливості техніко-економічних передумов модернізації існуючих розподільних електричних мереж 6 і 10 кВ шляхом їх переведення на напругу 20 кВ. На прикладі електромереж Городоцького району Львівської області показано, що така реконструкція забезпечує високі техніко-еко­номічні показники їх функціонування навіть для прогнозованого суттєвого зростання навантаження. Однак, слід враховувати, що період повернення капіталовкладень складатиме більше 15 років.</p> З. М. Бахор А. Б. Козовий Г. М. Лисяк А. Я. Яцейко ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 53 58 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ОПОРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2185 <p>Проведено аналіз впливу зміни опорів заземлення на надійність та ефективність грозозахисту повітряних ліній електропересилання (ЛЕП). Виконано серію математичних симуляцій для опор ЛЕП з різними значеннями опорів заземлення, в результаті чого побудовані криві небезпечних параметрів, а також розраховані числові характеристики надійності грозозахисту. Розраховано ймовірності появи небезпечних атмосферних перенапруг від величини опорів заземлення опор під час удару блискавки в опору чи трос ЛЕП.</p> А. В. Журахівський Т. В. Бінкевич ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 59 65 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СПОЖИВАЧІВ, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ЛІНІЇ ДПР 27,5 КВ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО СТРУМУ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2186 <p>Подано результати експериментального дослідження якості електричної енергії у споживача, що отримує живлення від лінії ДПР залізниць змінного струму. Розглянуто основні фактори, що впливають на якість електричної енергії у цих лініях. Проведено аналіз та статистично оцінено виміряні дані.</p> Д. Р. Земський ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 66 71 ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2187 <p class="a">Дослідженно місце централізованих джерел у забезпеченні балансу електроенергії в розподільних мережах з розосередженим генеруванням. Запропоновано метод оцінювання графіка недовідпуску електроенергії споживачам, що зумовлений раптовими відмовами елементів електричних мереж (ЕМ), основного обладнання розосереджених джерел енергії (РДЕ), а також невідповідністю, з природних причин, графіків генерування РДЕ, заявленим.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">З урахуванням перерахованих факторів, використовуючи методи теорії ймовірності та принцип декомпозиції, отримано вираз для оцінювання недовідпуску електроенергії у розподільній мережі з РДЕ. Враховуються імовірності виходу з ладу окремих елементів ЕМ, а також відмови розосереджених джерел та невідповідність їх графіків генерування для заданого моменту часу.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Експериментально встановлено, що, використовуючи значення потужностей генерування та споживання, а також схем електропостачання для певних моментів часу t, можна достатньо адекватно оцінювати графік недовідпуску електроенергії споживачам, коефіцієнт балансової надійності, а також графік необхідного резерву потужності централізованого джерела для забезпечення балансової надійності ЕМ, тобто електропостачання споживачів та функціонування РДЕ.</p> В. В. Кулик В. Ф. Кириченко ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 72 79 ДИСКРЕТНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ СТРУМУ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2188 <p class="a">Подано результати розробки дискретного спостерігача гармонічного складу трифазного струму мережі живлення. Запропонований спостерігач базується на концепції розділення кожної гармоніки на позитивну та негативну послідовності і забезпечує асимптотичне оцінювання гармонічного складу струму мережі, що підтверджено шляхом математичного моделювання.</p> С. М. Пересада Ю. М. Зайченко ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 80 85 РЕЖИМИ, ПАРАМЕТРИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ РУДНИКІВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2189 <p>Запропонований новий узагальнений метод розрахунку технологічних груп споживачів, що відрізняється від відомих відсутністю штучного поділу їх за режимами роботи, що відповідає реальній структурі систем електропостачання гірничорудних і низки інших промислових підприємств. Запропонований метод розрахунку можна використовувати за допомогою звичайних засобів обліку, що знаходяться в мережі або визначати коефіцієнти з довідкової літератури. Методика розрахунку електричних навантажень є універсальною і прийнятною для будь-яких виробництв і систем електроспоживання.</p> В. П. Розен Р. О. Пархоменко К. Д. Казембе ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 86 91 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2190 <p class="a">Розроблено систему автоматичного керування швидкості руху штока інжектора в процесі формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з урахуванням зміни в’язкості полімеру в порції, що містить також інтелектуальні датчики і транспортується штоком інжектора в задані просторові координати розплаву полімеру основного каналу головки екструдера.</p> В. І. Сівецький О. М. Халімовський О. Л. Сокольський В. М. Куриленко О. С. Богута ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 92 97 ПІДВИЩЕННЯ ШУМОСТІЙКОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЦЯ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2192 <p>Актуальні системи розпізнавання мовців, де застосовується і-векторне/PLDA моделювання для опису фонограм, синтезують узагальнену PLDA модель з усередненими параметрами по всій базі фонограм без їх сегрегації за рівнем шумів. В результаті такі системи забезпечують прийнятний рівень надійності лише за наявності великої навчальної вибірки, як за кількістю, так і за тривалістю фонограм. Автори пропонують синтезувати окремі PLDA моделі для опису фонограм з детермінованими рівнями відношення сигнал/шум (ВСШ), в результаті чого фактори, які характеризують індивідуальність мовців, будуть зосереджені у наймінливіших зонах і-векторного простору. Статистичний аналіз параметрів таких зон мінливості для фонограм з детермінованим рівнем ВСШ дозволив визначити шумостійкі і інформативні для розпізнавання особи мовця фактори. Для розв’язання цієї задачі отримано аналітичний вираз для PLDA моделі, параметри якої визначаються виключно значеннями і-векторів, у яку введено показники, що описують рівні ВСШ. Також синтезовано цільові функції та етапи ЕМ-алгоритму навчання ВСШ-залежних PLDA сумішей, здійснено перевірку ефективності запропонованих моделей, порівнявши їх з результатами, які показують ВСШ-незалежні суміші для визначеної бази фонограм мовців.</p> Т. В. Грищук В. В. Ковтун ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 98 111 ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МІР-ПІРАМІДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ PARALLAX MAPPING https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2193 <p>Виконання рельєфного текстурування з використанням технології parallax mapping вимагає значних обчислювальних затрат на трасування видового вектора. Запропоновано метод трасування видового вектора з використанням модифікованої MIP-піраміди карти висот, що дає можливість істотно підвищити продуктивність parallax mapping.</p> О. Н. Романюк О. О. Дудник ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 112 116 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДВОТАКТНІ ПІДСИЛЮВАЧІ СТРУМУ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2194 <p>Проаналізовано побудову спеціалізованих двотактних підсилювачів постійного струму з підвищеною лінійністю передатної характеристики, що застосовуються для побудови перетворювачів аналогових сигналів на базі методу балансування каскадних струмів. Розглянуто запропоновані схеми спеціалізованих двотактних підсилювачів постійного струму із двонаправленими парафазними виходами. Проаналізовано специфіку методу балансування струмів на базі двонаправленого відбивача струмів, а також двонаправленого фазорозщіплювача вхідного струму. Отримано аналітичні вирази, що визначають складові вихідних струмів вхідного двотактного каскаду. Наведено також і проаналізовано схеми блоків балансування і підсилення струмів із двома і чотирма виходами, що використовуються у проміжних каскадах двотактних підсилювачів постійного струму. Виведено аналітичні співвідношення для розрахунків малосигнальних коефіцієнтів підсилення струму, як для окремих складових фазорозщіплених струмів так і наскрізного коефіцієнта передачі в режимі балансу. Крім цього, отримано вираз для наскрізного малосигнального коефіцієнта підсилення, наведено також залежності, що демонструють змінення загального коефіцієнта передачі в межах діапазону вихідного сигналу. Проаналізовано похибки лінійності, що виникають внаслідок цих змін. Розглянуто практичну схему високолінійного перетворювача струм–струм, що побудована на базі двотактного вхідного фазорозщіплювача вхідного струму і блока балансування підсилених струмів із двома парами двона­правлених виходів. Здійснено схемотехнічне моделювання наведеного перетворювача струм–струм, побудованого із застосуванням інтегральних транзисторів. Надано рекомендації щодо побудови на базі цих двотактних підсилювачів постійного струму перетворювачів струм–струм та напруга–струм з низькими похибками лінійності, що дає можливість використовувати їх в багатоканальних аналого-цифрових перетворювачах.</p> О. Д. Азаров М. Р. Обертюх ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 117 125 МЕТОД ПРОСТОРОВО-ХРОНОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АРЕАЛІВ АМБРОЗІЇ ЗА ДАНИМИ ОДНОГО ПОСТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ АЕРОБІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2195 <p class="a">Розроблено новий метод просторово-хронологічного оцінювання можливих місць розташування та інтенсивності продукування пилку ареалами амброзії за даними лише одного посту Європейської системи аеробіологічного моніторингу за умов невизначеності та мінімальної кількості даних з використанням сплайн-апроксимації типових моделей продукування пилку та низки підходів до усунення невизначеності різних параметрів процесу. Працездатність методу підтверджена на реальних даних — підтверджені відомі та виявлені нові можливі ареали<span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">.</span></p> В. Б. Мокін Т. Є. Вуж ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 126 135 ПАСИВНІ РАДІОЧАСТОТНІ ТРАНСПОНДЕРИ З МОНОІМІТАНСНИМИ ЛОГІЧНИМИ СХЕМАМИ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2196 Й. Й. Білинський В. П. Стахов ##submission.copyrightStatement## 2018-02-28 2018-02-28 1 136 142