Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk <p>Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б) за спеціальностями: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 163, 172, 183, 275, а також 01.05.00, 05.02.02, 05.02.10, 05.03.05, 05.09.03, 05.11.00, 05.13.05, 05.13.06, 05.12.13, 05.12.20, 05.14.02, 05.14.06, 05.22.20, 05.23.02, 05.23.05 (накази Міністерства освіти і науки України: від 11.07.2019 р., № 975; від 15.10.2019, № 1301; від 17.03.2020 р., № 409).</p> <p>Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».</p> <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.</p> uk-UA <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, згодні з такими умовами:</p> <ul> <li class="show">Автори зберігають авторське право і надають журналу право першої публі­кації.</li> <li class="show">Автори можуть укладати окремі, додат­кові договірні угоди з неексклюзив­ного поширення опублікованої журналом версії статті (наприклад, розмістити її в інститутському репозиторії або опубліку­вати її в книзі), з визнанням її первісної публікації в цьому журналі.</li> <li class="show">Авторам дозволяється і рекомендується розміщувати їхню роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) до і під час процесу подачі, так як це може привести до продуктивних обмінів, а також скорі­шого і ширшого цитування опубліко­ва­них робіт (див. вплив відкритого доступу).</li> </ul> visnykvpi@gmail.com (Голубєва Валентина Тадеушівна) visnykvpi@gmail.com (Голубєва Валентина Тадеушівна) Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВОДІЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2770 <p class="a">Запропоновано варіант реалізації системи підтримки прийняття рішень для водія електромобіля, що керує ним під час руху дорогою в горизонтальній площині, під час руху дорогою на спуск та на підйом за різного кута нахилу, в основу якого покладено синтезовані авторами математичні моделі оптимального руху за критерієм мінімуму споживання заряду енергії бортової силової акумуляторної батареї за частотного керування режимами роботи короткозамкнутого асинхронного електродвигуна, який є тяговим в системі привода електромобіля, з використанням варіаційного варіанта методу Лагранжа та математичної моделі кривої намагнічування у вигляді оберненого гіперболічного синуса, яка з високою точністю зв’язує між собою електричний струм в обмотці статора асинхронного двигуна з магнітним потоком, який створюється полем цього струму а також математичні моделі визначення швидкості руху по закругленню дороги автомобілів як з двигунами внутрішнього згорання, так і з електричним приводом, не перевищення якої унеможливлює їх занос чи перевертання, котрі синтезовані як на основі балансних рівнянь його кінематики, так і на основі балансних рівнянь його динаміки.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Проведено аналіз бортових електронних систем сучасних автомобілів та виявлено, що для реалізації запропонованої системи підтримки прийняття рішення для водія автомобіля в рамках запропонованої концепції цілком достатньо пристроїв, які на сьогоднішній день є обов'язковими для легкових транспортних засобів відповідно до норм Європейського Союзу.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Визначення необхідних кутів тангажу та рискання автомобіля можливе за допомогою сенсорів системи контролю стійкості. Визначення електричних (струму, напруги, частоти) та механічних параметрів (позиції або швидкості обертання вала електричного приводу електромобіля) можливе з блока управління двигуном, які він отримує від відповідних сенсорів за зворотними зв'язками.</p> <p class="a" style="margin-top: 0cm;">Також запропоновано розширення реалізації розробленої авторами системи підтримки прийняття рішень для водія електромобіля шляхом інтеграції до неї елементів навігації на основі проєктів з відкритим кодом, що дозволить визначати та враховувати такі додаткові параметри як дорожні знаки, дорожня розмітка тощо.</p> В. В. Горенюк, Б. І. Мокін, О. Б. Мокін Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2770 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРЕЦИЗІЙНОГО ФОНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ФОНОГРАМ УСНОГО МОВЛЕННЯ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2771 <p>Дослідження наріжного для сучасної лінгвістики об’єкта — процесу мовленнєвої і текстової міжособистісної комунікації, зважаючи на обсяг інфосфери двадцять першого століття, є неможливим без ґрунтовного та цілеспрямованого залучення інформаційних технологій з інших галузей знань, зокрема, комп’ютерних наук. Утворена в результаті порівняно молода наука — комп’ютерна лінгвістика, ставить за мету автоматичний аналіз природних мов у всіх спектрах їх реалізацій. З довгого списку актуальних задач, активно досліджуваних у парадигмі комп’ютерної лінгвістики, згадаємо автоматизацію складання та лінгвістичної обробки мовних корпусів, автоматизовану класифікацію та реферування документів, створення точних лінгвістичних моделей природних мов, екстракцію фактографічної інформації з неформалізованих лінгвістичних даних тощо. Рушійною силою для поліпшення результатів розв’язання цих дослідницьких задач потенційно є ефективна, строго формалізована методологія обчислювального фонетичного аналізу лінгвістичної інформації, особливо мовленнєвої. Цей тезис цілком відповідає вмісту статті, що доводить актуальність поданих в ній наукових і прикладних результатів. Відповідно, в роботі подані елементи методології прецизійного фонетичного аналізу фонограм усного мовлення з урахуванням явища фонетичної фузії. Математичний апарат створених методів ґрунтується на положеннях теорії розпізнавання образів, теорії інформації і акустичної теорії мовотворення. Цей базис забезпечив основу для аналітичної формалізації проблеми багатокритеріальності процесу розпізнавання мовних одиниць мовлення людиною. В результаті, запропоновано метод для достовірної кластеризації персональних фонетичних алфавітів мовців. Також запропоновані: метод для детектування потенційно ненадійно класифікованих мовних одиниць та коригування результатів процесу автоматизованого транскрибування мовленнєвих сигналів; метод оцінювання впливу середовища поширення досліджуваних мовленнєвих сигналів на результат транскрибування.</p> О. М. Данильчук, В. В. Ковтун, О. Д. Никитенко, Ю. Ю. Нестюк, В. В. Присяжнюк Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2771 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СПОСОБІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2772 <p class="a">Розглянуто вступну кампанію закладів вищої освіти України як один зі стратегічно важливих напрямів їх діяльності. Здійснено аналіз сучасних наукових досліджень, що розглядають організацію та проведення вступної кампанії, виділено їх основні тенденції. Як один з пріоритетних напрямів діяльності закладів вищої освіти, що потребує постійного дослідження та вдосконалення, виділено пошук та впровадження технологічних новацій, зокрема під час проведення вступної кампанії. З метою визначення способів впровадження технологій, які б дали ефективний результат як для самого закладу, так і для абітурієнтів та суспільства в цілому, проаналізовано поняття ефективності вступної кампанії. Як основні показники ефективності виділено кількісний та якісний набір студентів відповідно до цілей та можливостей для кожного окремого освітнього закладу. Для визначення актуальних інформаційних потреб цільової аудиторії було проаналізовано статистичні дані вступної кампанії Національного університету «Львівська політехніка» щодо подання заяв на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів денної форми навчання у 2021 році. Аналіз здійснювався на основі таких показників: кількість поданих заяв на держбюджет; максимально можлива кількість бюджетних місць, визначена університетом; пріоритетність заявок на вступ та бали зовнішнього незалежного оцінювання. Аналіз дозволив виділити актуальні потреби, що виникають перед абітурієнтами та освітнім закладом. З метою підтримки прийняття рішень абітурієнтів та розв’язання задач, що виникають перед університетом, запропоновано впровадження інформаційної системи, основними компонентами якої є рекомендація можливих освітніх програм для вступу та оцінка успішності вступу. Відповідно до обмежень та вимог цього дослідження, а також поставлених задач сформовано загальні вимоги до інформаційної системи.</p> Х. В. Зуб, П. І. Жежнич Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2772 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ НА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ: АУДИТ ДЛЯ РЕІНЖИНІРИНГУ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2774 <p>Запропоновано тестування на інклюзивність веб-сайтів для користувачів із порушенням зору та слуху, які застосовують спеціалізовані програми та пристрої для зчитування або відповідного представлення інформації на веб-ресурсах. Проаналізовано вимоги в європейських країнах та на Україні щодо створення інформаційних веб-порталів з урахуванням доступності цих ресурсів для людей з інвалідністю. Наведені аспекти основних документів, визнаних на міжнародному рівні, що обумовлюють стандарти та рекомендації доступності веб-сайтів для людей з обмеженими можливостями. Згідно з затвердженими вітчизняними вимогами на створення або модернізацію офіційних сайтів сформульовані основні критерії, за якими побудовано сценарій тестування. На прикладі існуючих регіональних веб-ресурсів проведена перевірка практичної аплікації цього сценарію. Результати тестування чотирьох веб-сайтів на інклюзивність зведені в порівняльну таблицю, для кожного з веб-сайтів сформульовані конкретні рекомендації щодо можливого реінжинірінгу дизайн-коду. Показана доцільність застосування запропонованого тестування для попередньої комплексної оцінки обсягу реінжинірингу або модернізації веб-сайту за основними параметрами дизайну та функціоналу з метою підвищення рівня інклюзивності. Визначені головні переваги проведеного тестування: можливість замовнику веб-сайту або пересічному користувачу інтернет-простору перевіряти веб-ресурси на доступність з мінімальними технічними, часовими та фінансовими витратами. Зроблено висновок, що проведення тестування веб-ресурсів на відповідність основним сучасним вимогам інклюзивності сприяє розширенню та удосконаленню його функціоналу, тобто визначає напрями реінжинірингу на етапі підтримки веб-сайту або доповнення use case складових на етапі розробки для підвищення якості вихідного продукту.</p> В. Ю. Клим, Ю. С. Тарасенко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2774 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 МЕТОД ДОДАТКОВОГО СКОРОЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ НАДМІРНОСТІ КОДОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІДЕОДАНИХ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2775 <p>На сьогоднішній день значний розвиток інформаційних технологій спрямований на удосконалення існуючих алгоритмів та технологій кодування даних відеоінформаційних ресурсів. Це пов’язано з постійним зростанням обсягів даних, що передаються в каналах передачі даних, в умовах існуючих обмежень пропускної здатності. Також, активне використання бездротових технологій для передачі даних супроводжується зростанням вимог до відеоінформаційних ресурсів — компактне представлення кодованих даних в умовах збереження їхньої цілісності. З цією метою розроблено метод кодування даних відеоінформаційного ресурсу з використанням реструктуризації інформаційного простору кодованих даних. Під реструктуризацією інформаційного простору розуміється кластеризація елементів повідомлення. Інструментом для кластеризації виступає кількісна ознака — ознака кількості серій одиниць у внутрішній двійковій структурі елементів повідомлення. Сутність кластеризації полягає в тому, що елементи з однаковими значеннями ознаки кількості серій одиниць формують кластери. Досліджено особливості трансформацій законів розподілу елементів у повідомленні за рахунок використання внутрішньої реструктуризації даних за кількісною ознакою. Сутність розробленого методу кластерного статистичного кодування даних відеоінформаційного ресурсу полягає в тому, що кодування елементів повідомлення відбувається у статистичному просторі множин, що формуються у процесі кластеризації. Характерною рисою методу є збереження цілісності кодованих даних в умовах забезпечення додаткового скорочення структурної надмірності кодового представлення відеоданих. Проаналізовано ефективність використання розробленого методу кластерного статистичного кодування даних відеоінформаційного ресурсу з позиції можливості забезпечення додаткового скорочення структурної надмірності кодового представлення відеоданих.</p> Ю. В. Стасєв, І. M. Тупиця, М. В. Пархоменко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2775 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2765 <p>Лише протягом 1995—2014 рр. поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Європейському Союзі збільшилася більше ніж удвічі. Один з пунктів Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною підтверджує актуальність дослідження системи управління твердими побутовими відходами. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, для вирішення проблеми поводження з ТПВ є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що характеризує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором найадекватнішого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність та побудовано графічну залежність, що описує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що протягом 2014—2020 рр. поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області зростала за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області за існуючих темпів зростання може досягти середньоєвропейського рівня 74,51<sup>&nbsp;</sup>% у 2030&nbsp;році.</p> О. В. Березюк, М. С. Лемешев Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2765 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 НВЧ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2778 <p class="a">Встановлено, що найінформативнішим та змістовним показником вологості в газовій гігрометрії є значення температури точки роси — значення температури газу, за якої водяна пара, що міститься в охолоджуваному газі, ізобарично стає насиченою над плоскою поверхнею води. В нормативних документах найчастіше вказується саме температура точки роси вологи, оскільки цей показник є інформативним. Під час експлуатації магістральних газопроводів дуже важливо знати дійсне значення такого показника якості природного газу як вологість. За неефективного осушення газу, волога конденсується на внутрішньої поверхні магістрального газопроводу і газового обладнання. Останнє стає джерелом серйозних проблем: знижується пропускна здатність, виникають умови для утворення кристалогідратів. Розглянуто питання, пов’язані з існуючими основними способами вимірювання вологості газу, наведено їх класифікацію, відповідно до якої методи вимірювання поділяються на випарювально-психрометричні, сорбційні, конденсаційні, фізичні, хімічні та фізико-хімічні. Проаналізовано стан питання методів вимірювання вологості газу, визначено головні недоліки методів та проаналізовано основні питання методів точки роси. Визначено конденсаційний метод вимірювання вологості газу як найпридатніший для використання в галузях газової промисловості. Виконано огляд засобів вимірювання вологості газу за температурою точки роси, проаналізовано фізичні основи процесів вимірювання та їх недоліки. Відомі на теперішній час методи вимірювання вологості газу не дозволяють досягти необхідної точності та швидкості вимірювання показника вологості, за умови, що він є найголовнішим параметром для визначення якості газу, внаслідок складності вимірювання через наявність додаткових компонентних домішок у складі газу та агресивного середовища. Також становить складність вимірювання двох та більше показників вологості водночас. Враховуючи <span style="letter-spacing: -.1pt;">всі вищевказані недоліки, необхідне подальше вдосконалення методу вимірювання та визначення те</span>мператури точки роси природного газу.</p> Й. Й. Білинський, В. В. Красносєльський Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2778 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ТА КОЛІЙНИХ МАШИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ПРИСАДОК https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2776 <p>Наведено результати досліджень впливу трибологічних характеристик рідкокристалічної речовини фенантренового ряду як присадки до гідравлічних масел на ресурс гідроагрегатів технологічних машин, на прикладі будівельних та колійних машин. Показано, що присадка формує на поверхнях тертя мастильні плівки холестеринного типу, які мають високу несучу здатність та низьке тертя в їхніх шарах, що значно покращує змащувальну здатність гідравлічного масла. Попередні випробування на чотирикульковій машині тертя показали ефективність цієї рідкокристалічної присадки, зокрема покращення протизносних та протизадирних характеристик масел. Присадка досліджувалась у середовищі індустріального масла И-30А (ГОСТ&nbsp;20799-88), яке не містить заводських функціональних присадок, та у гідравлічних маслах Mobil Hydraulic 10w і John Deere Hy-Gard, в яких вони вже містяться. Досліджено вплив рідкокристалічної присадки на швидкість зношування та ресурс окремих відповідальних деталей гідроагрегатів будівельних та колійних машин. Працездатність цих машин повністю залежить від надійності роботи їхніх гідроприводів, а важливою ланкою цієї гідсистеми є аксіально-поршневі гідромашини. Найшвидше зношуються пари тертя агрегатів. Тому для виконання дослідження змодельовано роботу пари «плунжер–гільза» на машині тертя СМЦ-2 з використанням ролика зі сталі 38ХМЮА ГОСТ 4543-71 та бронзової колодки з БрАЖ9-4 ГОСТ&nbsp;18175-78. Для виключення можливості впливу забруднень та температурного фактору на результати експерименту застосовано циркуляційну систему з термостатом. Спочатку проводились теоретичні дослідження, які показали можливість підвищення ресурсу плунжерної пари. В експериментальних дослідженнях вивчався вплив концентрації на показники зношування модельної пари тертя. Для цього рідкокристалічна присадка розчинялась в індустріальному маслі И-30А в різній концентрації. Отриманий рідкий мастильний матеріал застосовувався для змащування зразків на машині тертя. Лабораторні дослідження показали підвищення ресурсу майже у два рази за раціональної концентрації присадки. На завершальному етапі дослідження виконано зіставлення теоретичних даних з деякими експериментальними.</p> Д. В. Онопрейчук, І. Ю. Сафонюк, Н. М. Аношкіна, О. С. Харківський Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2776 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕВІЗНИКА ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2777 <p>Для адекватного відображення процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні, математичний апарат побудови моделі повинен давати можливість формалізації більшості критеріїв і обмежень. Швидкодія існуючих алгоритмів рішення завдань вибору нерідко досягається за рахунок ігнорування важливих властивостей об’єкта моделювання, наслідком чого є зниження рівня якості прийнятих рішень. Одним з ефективних методів моделювання прийняття рішень, який дозволяє враховувати більшість властивостей досліджуваного об’єкта, є нечітка логіка. Розглянуто проблему прийняття рішень в умовах невизначеності на основі застосування правил нечіткої логіки. За допомогою методу експертних оцінок визначено параметри, які найбільше впливають на вибір перевізника вантажу в міжнародному сполучені. Із запропонованих дев’ятнадцяти параметрів вибрано п’ять найвагоміших. Описано структуру та функції системи нечіткого прийняття рішень стосовно вибору раціонального перевізника. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних в процесі логічного виведення рішень. Наведено приклад нечіткого логічного виведення залежності параметрів вибору раціонального перевізника. Створено модель в програмному середовищі МАТLAB як практичну реалізацію запропонованої методики. За результатами розрахунку визначено раціонального перевізника для перевезення різних товарів у міжнародному сполученні. Також за допомогою МАТLAB отримано графіки поверхні залежності вибору перевізника від різних факторів впливу, таких як репутація, CMR-страхування, вартість перевезень, кількість випадків порчі та недостача товару, час доставки. За отриманими графіками можна оцінити всі можливі варіанти комбінацій за вибраними параметрами. Впровадження на практиці показує, що використання результатів дослідження дозволяє скоротити час роботи персоналу, а також суттєво підвищує рівень якості його роботи під час розробки й вибору варіантів доставки вантажів.</p> О. С. Колій, К. А. Литвиненко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2777 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБОЛОНКИ ТЕПЛОВИДІЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2767 <p>Важливе місце в ядерному реакторі атомної електростанції займає контроль герметичності оболонок тепловидільних елементів реактора. Проаналізовано наявні методи неруйнівного контролю герметичності тепловидільних елементів ядерного реактора атомної електростанції. Сучасні методи контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів дозволяють відстежувати розвиток дефекту в оболонці тепловидільного елемента та виявляти їхню розгерметизацію, тим самим запобігаючи аварії. Аналіз сучасних методів контролю герметичності оболонки тепловидільного елемента для виявлення негерметичності оболонки тепловидільного елемента є актуальним питанням для підвищення надійності та безпеки експлуатації атомної електростанції. Відомо, що взаємодія нейтронного потоку з оболонкою тепловидільного елемента, викликає корозійні процеси на її поверхні з утворенням локальних неоднорідностей. Аналіз розглянутих методів контролю герметичності тепловидільного елемента показав, що вони побудовані на виявленні відсоткового вмісту радіоактивних речовин та інертних газів, які спостерігаються у теплоносії після розгерметизації тепловидільного елемента. Встановлено, що досліджувані методи контролю не дозволяють визначити критерії розгерметизації або герметизації оболонки тепловидільного елемента. Залишається відкритим питання оснащення атомної електростанції сучасними методами контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів, що забезпечують безпеку експлуатації технологічного обладнання атомної електростанції, і мають високий ступінь надійності і оперативності у виявленні аварійних ситуацій в режимі реального часу. Запропоновано метод контролю пошкодження зовнішньої та внутрішньої структури оболонки тепловидільного елемента на основі застосування апарату фрактальної геометрії, який дозволяє визначити ступінь герметичності тепловидільного елемента у режимі реального часу.</p> Е. А. Хом’як, П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко, І. Г. Кирисов Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2767 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ РОЗГАЛУЖЕНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2768 <p>Надійність розподільчих електричних мереж напругою 10 кВ через значну протяжність та радіальну схему побудови є суттєво низькою. Відповідно до Постанови НКРЕКП №&nbsp;1175 від 05.10.2018 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» передбачено довгострокові цілі досягнення показників індексу середньої тривалості довгих перерв (SAIDI) 150 хв для міських територій й 300 хв для сільської місцевості та постанови НКРЕКП №&nbsp;1550 від 12.08.2020 «Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання», яка регламентує стандарт якості електропостачання і регулює компенсацію споживачеві за недотримання цих стандартів.</p> <p>Для підвищення надійності електропостачання використовують реклоузери, для зменшення кількості знеструмлених споживачів у разі коротких замикань шляхом секціонування повітряної лінії електропередач та можливості резервування її з іншої підстанції, і встановлення індикаторів короткого замикання, які значно зменшують тривалість пошуку пошкодження. Актуальним питанням є вибір місць встановлення реклоузерів, що забезпечить найбільший ефект поліпшення показників надійності електропостачання.</p> <p>Запропоновано матричний метод визначення показників надійності розподільних електричних мереж, що дає змогу спростити розрахунок та частково автоматизувати визначення місць встановлення реклоузерів. В основу методу покладено використання матриці шляхів (коефіцієнтів струморозподілу). Метод дозволяє врахувати належність окремих дільниць ПЛ до магістралі та відгалужень з урахуванням їх диференційованого впливу на показники надійності. Можливість застосування методу перевірено на лінії Ф-11 Хмельницького РЕМ загальною довжиною 44,68 км (довжина магістралі 22,15 км). Показано доцільність розбиття лінії на три секції з установленням двох секціонувальних реклоузерів та одного реклоузера для резервування від сусідньої лінії. Задане значення показника SAIDI (300 хв) досягається після встановлення додатково шести індикаторів КЗ.</p> М. Й. Бурбело, Ю. В. Лобода, Р. О. Слободян, А. Р. Слободян Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2768 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ВІДНОСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАСОБІВ БАЛАНСУВАННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2769 <p>Запропоновано метод дослідження ефективності заходів компенсації нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичних системах (ЕЕС). Через залежність генерування електроенергії сонячними і вітровими електростанціями від природних умов виникають проблеми участі їх в процесі балансування режимів ЕЕС. Виконати запланований і затверджений погодинний графік на наступну добу для них є нереальним. Тому в ЕЕС змушені тримати резерв потужності для компенсації відхилень ВДЕ від прогнозованого графіка генерування. Оскільки ці відхилення можуть бути як в більшу, так і меншу сторони від допустимого, то це відповідним чином формує засоби з балансування режимів ЕЕС. Насамперед використовується загальносистемний резерв (в основному це маневрені потужності теплових і гідроелектростанцій). Оскільки цього резерву недостатньо, то планується використовувати доступні на сьогодні засоби резервування потужності: електрохімічні накопичувачі електроенергії, водневі і біогазові технології. Для аналізу техніко-економічної ефективності будь-яких засобів резервування розроблено математичні моделі на основі теорії подібності і критеріального методу. Такому методу надано перевагу через те, що він за мінімально доступної вихідної інформації забезпечує можливість порівнювати між собою різні способи компенсації нерівномірності генерування ВДЕ, оцінювати їню співмірність, а також визначити чутливість витрат до потужності способів резервування. Сформовано критеріальні моделі, які дозволяють побудувати залежності витрат на компенсації нерівномірності генерування ВДЕ від потужності засобів резервування. Ці залежності дають можливість обґрунтованіше вибирати на першому етапі ті чи інші способи резервування відповідно до характеристик і вимог ЕЕС. Вони можуть бути уточнені, якщо будуть відомі цінові показники, що діють на сьогодні та на найближчу перспективу.</p> П. Д. Лежнюк , В. О. Комар, Л. Н. Добровольська, К. О. Повстянко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2769 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300