Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (інакше у коментарях для редактора потрібно дати необхідні пояснення).
 • Текст подання та бібліографічні посилання відповідають Правилам оформлення, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Увага!

Редакційна колегія журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" приймає до розгляду наукові статті з матеріалами досліджень і науково-технічних розробок.

Рукописи усіх статей, що надходять до редакції, перевіряються на наявність плагіату за допомогою сертифікованих програм. Якщо під час перевірки будуть виявлені запозичення без посилань на відповідні літературні джерела у списку використаної літератури, то рукопис знімається з розгляду і автор отримує повідомлення про наявність плагіату.

 
Рукописи статей мають бути оформлені з дотриманням таких вимог.

Структура статті

УВАГА! :

1. Тексти анотацій мають містити не менше, ніж 1800 знаків.

2. Список використаної літератури оформлюється згідно зі стилем цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style) 

З метою надання практичної допомоги авторам у складанні списка літератури за новим стандартом наводимо приклади його оформлення у форматі doc та pdf.

 1. Статтю необхідно розбивати на розділи з назвами, які відображають їхній зміст.

 2. Стаття має починатись зі вступу, написаного в формі, доступній для розуміння широким колом спеціалістів відповідної галузі науки. У вступі наводяться:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та висвітлення її зв’язку з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на яких ґрунтується дослідження авторів статті;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
  • формулювання мети статті.
 3. В основній частині статті викладаються і ґрунтовно роз’яснюються отримані твердження і результати. 

  Не слід перевантажувати статтю великою кількістю формул, дублюванням тих самих результатів у таблицях і графіках.

  Бажано уникати довгих назв таблиць та рисунків. Слід застосовувати прийняті в тексті статті позначення та скорочення. Позначення і маловідомі терміни необхідно пояснювати.

 4. Заключна частина має містити приклад (якщо це можливо), який ілюструє ефективність отриманих результатів, і висновки, що відображають основні результати і перспективи подальших досліджень.

  Висновки мають повною мірою відповідати змісту основного тексту.

Обсяг статті :

 • оглядово-узагальнювального характеру — до 10 сторінок формату А4;
 • проблемного характеру — до 8 сторінок формату А4;
 • про розв'язання конкретної наукової задачі — 5—7 сторінок формату А4;
 • Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до розгляду не приймаються.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

В редакцію необхідно надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу:

 • електронну версію рукопису статті;
 • сканкопії супровідних документів.

Рукопис маєт бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами. Подальші виправлення та доповнення не допускаються.

Рукопис статті готується з дотриманням таких вимог:

Стаття має бути написана українською мовою і надрукована на одній стороні аркушів формату А4. Поля: 3 см зліва, 1,5 см справа, по 2 см зверху і знизу.

1. Для підготовки статті застосовувати текстовий редактор Microsoft Office Word, використовуючи шрифт Times New Roman розміром 11 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом. Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані (зліва знизу, Arial, 10 pt).

Для зручності можна використати файл стилів visnyk_styl_stat.dot .

2. Структура статті

2.1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 пт, зліва).

2.2.  

2.2.1. Ініціали та прізвища авторів (друкувати напівжирними літерами, кожний з нового рядка (Times New Roman, 14 пт, справа);

2.2.2. З наступного рядка — назва статті (напівжирними великими літерами, по центру, (Times New Roman, 16 пт));

2.2.3. З нового рядка вказуються назви установ, де працюють автори (Times New Roman, 11 пт, по центру);

2.2.4. З нового рядка — анотація статті. Текст анотації має містити не менше, ніж 1800 знаків (Arial, 9,5 пт, курсив, по ширині сторінки);

2.2.5. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів (Arial, 9,5 пт, по ширині сторінки).

2.3.  

2.3.1. З нового рядка — Вступ (всі підзаголовки у статті— Times New Roman, 11 пт, напівжирними літерами, по центру, відступ зверху — 10 пт., знизу — 6 пт.).

2.3.2. Далі подається основний текст статті (результати досліджень) (Times New Roman, 11 пт, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом — «мінімум 12»).

2.3.3. Далі — Висновки.

2.4. З нового рядка наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений згідно зі стилем цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style), у вигляді загального списку, складеного за чергою посилань у тексті (не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки кожний окремо (наприклад, [1], [2]). Посилання на неопубліковані праці не допускаються (Times New Roman, 9 пт, зліва, з міжрядковим інтервалом — «мінімум 10»).

Далі наводяться:

2.5. Повна назва кафедри (підрозділу), що рекомендує статтю до опублікування (Arial, 8 пт, зліва).

2.6. Відомості про авторів (українською): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за статтю автора (Times New Roman, 10 пт, зліва).

2.7. Далі англійською мовою навести всі елементи пунктів 2.2, 2.6. Текст анотації англійською мовою має містити не менше 1800 знаків.

3. У статті слід застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

4. Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full — 11 pt; subscript — 8 pt; sub-subscript/superscript — 6 pt, symbol — 10 pt).

Для позначення змінних у тексті не використовувати редактор формул за винятком випадків де це необхідно (наприклад, змінна з одночасно верхнім та нижнім індексами).

5. Ілюстрації подаються включеними у текст статті (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація — один об’єкт) після першого посилання на нього.

6. Кожна таблиця повинна мати заголовок та нумерацію.

Приклад оформлення статті (.doc)   Приклад оформлення статті (.pdf)

Рукописи статей, оформлених з порушеннями зазначених вимог та правил, до розгляду не приймаються.

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Авторська довідка.

 2. Довідка експертної комісії щодо відсутності в рукописі статті відомостей, заборонених до опублікування у відкритому друці.

 3. Для співробітників закладів вищої освіти та наукових установ — витяг з протоколу засідання кафедри чи наукового підрозділу, де виконувались дослідження (протокол №__ від __ ), з рекомендацією до опублікування.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без погодження з автором.

Гонорар авторам не виплачується.

Остаточне рішення щодо публікації статей приймає Вчена рада ВНТУ.

Умови оплати опублікування статей

Статті науковців ВНТУ публікуються безоплатно. Статті науковців інших установ, організацій і підприємств публікуються на умовах надання платних послуг.

Після ухвалення Ученою радою ВНТУ змісту номеру журналу, редколегія авторам надсилає на електронну адресу листи з сумою, реквізитами та терміном оплати.


Консультацiї з приводу оформлення статей можна отримати за тел. 093 920 30 16,
е-mail: visnykvpi@gmail.com

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.