Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б) за спеціальностями: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 163, 172, 183, 275, а також 01.05.00, 05.02.02, 05.02.10, 05.03.05, 05.09.03, 05.11.00, 05.13.05, 05.13.06, 05.12.13, 05.12.20, 05.14.02, 05.14.06, 05.22.20, 05.23.02, 05.23.05 (накази Міністерства освіти і науки України: від 11.07.2019 р., № 975; від 15.10.2019, № 1301; від 17.03.2020 р., № 409).

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 

Процес рецензування

 

Рецензування рукописів статей, що надходять до редакції журналу, є незалежним і таємним. Рецензента для кожної статті вибирає головний редактор. До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів журналу. Головний редактор і редакція журналу не розголошують імен рецензентів. Взаємодія між авторами та рецензентами відбувається через відповідального секретаря редколегії.

Термін первинного рецензування рукопису статті не може перевищувати чотирьох тижнів.

Рецензентом обов’язково мають бути проаналізовані такі аспекти статті:

- відповідність тематиці журналу;

- актуальність постановки задачі дослідження;

- раціональність структури статті;

- рівень обґрунтованості моделей, тверджень і результатів;

- рівень новизни відомостей, що наводяться в статті.

За необхідності, рецензентом можуть бути зроблені будь-які інші зауваження щодо змісту і оформлення рукопису статті. Головний редактор може додавати до зауважень рецензента ще й свої зауваження.

Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

За наявності зауважень, редакцією надсилається копія рецензії, з якої видалена інформація про рецензента,  для ознайомлення і доопрацювання. Виправлений варіант статті повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації, і тільки за його згоди стаття вважається позитивно рецензованою.

У разі незгоди з рецензією автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається головним редактором. Він може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. Відхилені статті повторно не розглядаються.

Якщо висновок рецензента позитивний, зазвичай, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування, але, в окремих випадках, головний редактор має право не погодитись з рішенням рецензента, якщо виявляться вагомі підстави для цього. У цьому випадку може бути прийнято рішення: опублікувати чи відхилити статтю або призначити ще одного рецензента.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності опублікування статті приймається головним редактором.

Зміст чергового номера журналу з позитивно відрецензованих статей затверджується головним редактором після схвалення Вченою радою університету. 

Історія журналу

В грудні 1993 року вийшов у світ перший номер наукового журналу нашого університету (у 1993 році ВНЗ мав назву «Вінницький політехнічний інститут») Вісник Вінницького політехнічного інституту. Це був один з перших наукових журналів незалежної України з поданням матеріалів тільки українською мовою.

Ініціатором заснування журналу та його незмінним головним редактором є ректор університету (з 1989 по 2010 рр.), заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор Борис Іванович Мокін.

Зважаючи на високі вимоги до матеріалів, які друкуються на сторінках журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту", президія Вищої Атестаційної комісії України у 1999 році включила його до переліку фахових періодичних видань, у яких можуть друкуватися основні матеріали докторських і кандидатських дисертацій у галузях технічних, економічних та педагогічних наук.

До 1999 р. журнал виходив 4 рази на рік. У зв’язку із суттєвим збільшенням надходження рукописів статей, у тому числі і від науковців з інших міст України, з січня 1999 р. «Вісник Вінницького політехнічного інституту» видається з періодичністю 6 номерів на рік. Тираж журналу становив 365 примірників.

До редакційної колегії журналу входять відомі у своїх галузях вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється. У теперішньому складі редколегії журналу в кожній із його наукових галузей (технічній, економічній, педагогічній та фундаментальних наук) є не менше п’яти докторів наук.

З моменту заснування журналу редакційна колегія забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей.

З грудня 2002 року журнал має передплатний індекс 06225 і щорічно включається до Каталогу видань України.

У 2008 році «Вісник Вінницького політехнічного інституту» отримав міжнародні стандартні номери серійного видання ISSN як для друкованої версії (ISSN 1997-9266), так і для електронної on-line версії (ISSN 1997-9274).

У 2005 році укладено договір між ВНТУ та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України згідно з яким реферати всіх статей, надрукованих в журналі «Вісник Вінницького політехнічного інституту», надсилаються для опублікування в Українському реферативному журналі «Джерело».

Для популяризації, підвищення рейтингу та доступності, за використання веб-технологій, з 2013 р. змісти та статті випусків журналу надсилаються у відділ «Наукова періодика України»  Національної бібліотеки України імені Вернадського.

З 2015 р. журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» входить у міжнародну наукометричну базу «Index Copernicus International».