ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МОДЕЛЬНА РІДИНА» В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОМУ МЕТОДІ

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Пішеніна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплообмін в органічних сумішах, критеріальні рівняння, експериментально-розрахунковий метод, коефіцієнт тепловіддачі, модельна рідина, частково-модельна рідина

Анотація

Удосконалено спосіб визначення інтенсивності теплообміну в складних рідинах та сумішах органічного походження з обмеженою інформацією по теплофізичним властивостям за рахунок уточнення меж застосування «модельної рідини» та переходу від поняття «модельна рідина» до «частково-модельна рідина».

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Н. В. Пішеніна, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії : моног. / С. Й. Тка-ченко, Н. В Резидент. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2011. — 132 с.
2. Викторов М. М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты / М. М. Викторов — Л. : Химия, 1977. — 360 с.
3. Патент України 56758, МПК 7 G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теп-лообміну органічної суміші / Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Резидент Н. В.; заявник і патентовласник Вінницький націона-льний технічний університет. — № 201008526; заявл. 08.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
4. Ткаченко С. Й. Удосконалення експериментально-розрахункового методу / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна,
Н. В. Резидент // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. — 2010. — № 2. — С. 171—183.
5. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Иженерные методы расчета / С. Бретшнайдер ; под ред. П. Г. Роман-кова. — Л. : Химия, 1966. — 536 с.
6. Пішеніна Н. В. Теплообмін в складних сумішах в умовах природної конвекції / Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2011. — № 2. — С. 140—148.
7. Филиппов Л. П. Исследование теплопроводности жидкостей / Л. П. Филиппов. — М. : изд-во МГУ, 1970. — 236 с.
8. Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов. —
[2-е изд., перераб.] — М. : Машиностроение, 1982. — 423 с.
9. Рахманкулов Д. Л. Физические и химические свойства глицерина / Д. Л. Рахманкулов, Б. Х. Кисманов, Р. Р. Ча-нышев. — М. : Химия, 2003 — 199 с.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. Й. Ткаченко і Н. В. Пішеніна, ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ‘МОДЕЛЬНА РІДИНА’ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОМУ МЕТОДІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 103-110, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)