АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Т. Ю. Румянцева Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біогазова установка, техногенне навантаження, життєвий цикл, теплотехнологічне обладнання, постадійне зброджування

Анотація

Сформовано початкові дані для розрахунку техногенного навантаження (ТН) біогазової установки (БГУ), що проектується, в програмному продукті SimaPro 7.2. Для цього використано математичну модель балансу мас та енергії, а також процесів тепломасообміну в БГУ. На конкретному прикладі визначено ТН життєвого циклу БГУ із застосуванням методу «Еco-indicator 9» з різним компонуванням основного теплотехнологічного обладнання. Проаналізовано доцільність застосування постадійного зброджування.

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри теплоенергетики

Т. Ю. Румянцева, Вінницький національний технічний університет

аспірантка теплоенергетики

Посилання

1. Дичаковська В. / Біогазова установка: вигоди і застороги [Електронний ресурс] / В. Дичаковська // AGRO TIMES. —
Режим доступу до журн. : http://www.agrotimes.net/biogazova_ ystanovka.html.
2. Момот Ю. М. Біогазові перспективи України [Електронний ресурс] / Ю. М. Момот // Свинарство в Україні та світі. — Режим доступу : http://pigua.info/index.php? action=interview&id=13&version=2.
3. Зменшення техногенного навантаження енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів (82–Д–312)
№ 0108U000667 : звіт з наук.-дослід. роботи / Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Румянцева Т. Ю. [та ін.]. – Вінниця, 2010. – 150 с.
4. Степанов Д. В. Утилізація теплоти в схемі системи переробки органічних відходів / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар,
Н. В. Пішеніна // Енергетика та електрифікація. Енергоефективність та енергозбереження. — № 4. — 2011. — С. 68—71.
5. Боднар Л. А. Застосування методології оцінки впливу життєвого циклу виробу до котла малої потужності /
Л. А. Боднар, Д. В. Степанов // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 1. — С. 118—121.
6. Програмне забезпечення SimaPro 7.2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.pre.nl/simapro/ download _simapro.htm.
7. Ткаченко С. Й. Теплообмін в системах біоконверсії : моногр. / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 124 с.
8. Мусієнко М. М. Екологія : тлумачний слов. / М. М Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. — К. : Либідь, 2004. — 376 с.
9. Шаланда А. В. Микробиологические основы получения биогаза в биогазовых установках [Електронний ресурс] /
А. В. Шаланда. — Режим доступу : www.cbio.ru/modules/mydownloads/cache/files/metanogenesis.doc.
10. Добрынина О. М. Технологические аспекты получения биогаза / О. М. Добрынина, Е. В. Калинина // Вестник Пермского государственного технического университета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жиз-недеятельности. — 2010. — № 2. — С. 33—40.
11. Гюнтер Л. И. Метантенки / Л. И. Гюнтер, Л. Л. Гольдфарб. — М. : Стройиздат, 1991. — 128 с.
12. Баадер Б. Биогаз : теория и практика / Баадер Б., Доне Брендерфер М.; пер. с нем. М. И. Серебрянного — М. : Колос, 1982. — 148 с.
13. Мерзлая Г. Е. Агроэкологические основы и технологии использования бесподстилочного навоза / [Г. Е. Мерзлая,
М. Н. Новиков, А. И. Еськов, С. И. Тарасов]. — М. : Россельхозакадемия — ГНУ ВНИПТИОУ, 2006. — 463 с.
14. Агропромышленный портал Юга России [Электронный ресурс]. — Режим доступа к журналу : http://www.agroyug.ru.
15. Патент України 64019 U, МПК С02F 11/04. Модульна установка для одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів / Процишин Б. М., Аксютов І. О., Бабкін Я. В., Боровинський Ю. А., Михалевич В. В. — № 201104252; заявл. 07.04.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. — К. : Промислова власність. — 3 с.
16. Бурдейный Д. Н. Получение энергии и удобрений из биомассы / Д. Н. Бурдейный, В. И. Шаталов, Ю. И. Свит-личная // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2010. — № 2. — С. 77—80.
17. Волова Т. Г. Биотехнология / Т. Г. Волова. — Новосибирск : изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. — 252 с.
18. Биогаз. Биогазовые установки: продажа, чертежи [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://biogas.in.ua/.
19. Ткаченко С. Й. Аналіз факторів зниження матеріаломісткості та підвищення енергоефективності біогазової уста-новки /
С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. —№ 6. — С. 47—53.
20. Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. — 2010. — № 2. — С. 147—152.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
С. Й. Ткаченко і Т. Ю. Румянцева, «АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 131–135, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>