ВИМОГИ ЩОДО ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОХИБОК (НЕПЕВНОСТЕЙ) ВИМІРЮВАННЯ МАСИ СКРАПЛЕНИХ НАФТОВИХ ГАЗІВ ТА ЇХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  • І. Б. Демків Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Анотація

Висвітлено основні засади, які стосуються вимог щодо процедур оцінки характеристик похибок (непевності) вимірювання маси скраплених нафтових газів та їх інтегральних характеристик. Це стосується зокрема процедур під час здійснення державної метрологічної атестації, метрологічної перевірки та нагляду і контролю за методиками виконання вимірювань (МВВ), які реалізуються вимірювальними каналами (ВК) поліметричних вимірювальних інформаційних систем (ПС), створених на основі методу імпульсної рефлектрометрії, зокрема запропоновані вимоги щодо уточнення моделей похибок вимірювань маси та відповідних аргументів — (фізичних величин) відповідної функціональної залежності. Висвітлені питання рекомендується враховувати під час розробки відповідних нормативних та методичних документів.

Біографія автора

І. Б. Демків, Національний університет «Львівська політехніка», Львів
інженер кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів

Посилання

1. Дойников А. С. Методические рекомендации по применению понятий «погрешность» и «неопределенность в различных
метрологических задачах / А. С. Дойников // Законодательная и прикладная метрология. — 2006. — № 1. — С. 43—46.
2. Брюханов В. А. Загадки отечественной метрологии / В. А. Брюханов, В. И. Калмановский // Законодательная и
прикладная метрология. — 2004. — № 5. — С. 50—55.
3. Кузнецов В. П. Сопоставительный анализ погрешности и неопределенности измерений / В. П. Кузнецов // Общие
вопросы метрологии и измерительной техники. — 2003. — № 8. — С. 21—27.
4. Володарський Є. Т. Невизначеність (непевність) результатів ВІС / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева, Б. Д. Колпак // Мет-
рологія, стандартизація, сертифікація : матер. наук.-техн. конф. «Системи-2008». — Львів : НДІ «Система». — 2008. — С. 7—9.
5. Руководство по выражению неопределенности измерения / под. ред. В. А. Слаєва. ; пер. с англ. — СПб. :
ГП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1999. — 126 с.
6. Карпенко О. М. «Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з викори-
станням концепції невизначеності» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец 05.01.02 «Стандарти-
зація, сертифікація, метрологічне забезпечення» / О. М. Карпенко. — К., 2009. — 21 с.
7. Володарский Е. Т. Неопределенности при замене результирующего распределения нормальным / Е. Т. Володарс-
кий, А. Н. Карпенко // Системы обработки информации, 2008. — № 4(71) — С. 27—29.
8. МИ 2083-90 ГСИ. Рекомендация. Измерения косвенные. Определение результатов измерения и оценивание их по-
грешностей / Комитет стандартизации и метрологии СССР. — М. : Издательство стандартов. — 1991. — 31 с.
9. ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результа-
тов наблюдений / Комитет стандартизации и метрологии СССР. — М. : Издательство стандартов. — 1976. — 27 с.
10. РМГ 43-2001 ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений». — Минск : Издате-
льство стандартов. — 2001. — 23 с.
11. ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. — М. : Изда-
тельство стандартов. — 1986. — 37 с.
12. Гурман В. Е. Теория вероятностей и математической статистики / В. Е. Гурман. — М. : Высшая школа, 1977. — 421 с.
13. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань : навч. пос. / М. Дорожовець. — Львів : НУ «Львівська по-
літехніка», 2007. — 624 с.
14. МИ 1552-86 Методические указания. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей резуль-
татов измерений / Комитет стандартизации и метрологии СССР. — М. : Издательство стандартов, 1987. — 27 с.
15. ДСТУ 7094: 2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірю-
вань. — К. : Держспоживстандарт України. — 2009. — 32 с.
Переглядів анотації: 101 Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
[1]
І. Демків, ВИМОГИ ЩОДО ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОХИБОК (НЕПЕВНОСТЕЙ) ВИМІРЮВАННЯ МАСИ СКРАПЛЕНИХ НАФТОВИХ ГАЗІВ ТА ЇХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 14-20, Груд 2012.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.