КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. В. Кавецький Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

людський капітал, капітал підприємства, нематеріальні активи, структура людського капіталу

Анотація

Запропоновано класифікацію компонентів людського капіталу на різних інституційних рівнях з використанням нових термінів «антропорівень», «соціорівень», «ноорівень». Визначені три основні групи складових людського капіталу підприємства та представлене їх трактування. Наведена можлива структура інвестицій підприємства в людський капітал згідно з їх цільовою спрямованістю. Виділені окремі шляхи підвищення рівня людського капіталу підприємства, вказані їх переваги та ризики застосування.

Біографія автора

В. В. Кавецький, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри економіки промисловості та організації виробництва

Посилання

1. Кавецький В. В. Конкурентоспроможність і людський капітал промислового підприємства / В. В. Кавецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2008. — № 3. — Т. 3. — С. 54—61.
2. Гальків Л. І. Людський капітал: базисні поняття та концептуальні положення / Л. І. Гальків // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.9. — С. 187—191.
3. Мочерна О. С. Діалектика концепції людського капіталу за умов транснаціоналізації / О. С. Мочерна //
Бізнес-навігатор. — 2009. — № 1. — С. 15—21.
4. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование : моног. / [Смирнов В. Т., Сошников И. В., Романчин В. И., Скоблякова И. В.]; под ред. д. э. н., проф. В. Т. Смирнова. — М. : Машиностроение-1, Орел : Орел ГТУ, 2005. — 513 с.
5. Ажажа М. А. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспіль-ства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Марина Андріївна Ажажа; Харків. регіон. ін-т. держ. управл. НАДУ при Президентові України. — Харків, 2008. — 17 с.
6. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2004. — 535 с. — ISBN 966-346-001-6.
7. Замалетдинова Э. Н. Развитие институтов накопления человеческого капитала в современной российской экономике : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Эльмира Наваилевна Замалетдинова; ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» — Казань, 2010. — 23 с.
8. Марущак Н. П. Людський капітал як фактор розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Н. П. Марущак. — Режим доступу до статті : http://www.rusnauka.com/SND/Economics/14_maruschak%20n.p..doc.htm.
9. Гонтарь В. В. Формирование кадров управления на промышленных предприятиях: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Влада Валерьевна Гонтарь; ГОУ ВПО «Волжская государственная инженерно-педагогическая академия» — Н.-Новгород, 2004. — 24 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 111

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. В. Кавецький, «КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 49–54, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.