МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В БІОГАЗОВІЙ УСТАНОВЦІ

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Пішеніна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: технологічні основи автоматизації, теплообмін в органічних сумішах, критеріальні рівняння, експериментально-розрахунковий метод, біогазова установка, управління

Анотація

Створено методичні основи математичного моделювання теплотехнологічних схем біогазових установок з урахуванням особливостей біогазових технологій. Результати моделювання апробовані на перспективній схемі біогазової установки з утилізацією теплоти.

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Н. В. Пішеніна, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки : моног. / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2004. — 132 с.
2. Ткаченко С. Й. Обобщенные методы расчета теплогидродинамических процессов и применение их для оптимизации выпарных установок : дис. ... доктора техн. наук / С. Й. Ткаченко. — Винница, — 1987. — 440 с.
3. Попырин Л. С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок / Л. С. Попырин — М. : Энергия, 1978. — 416 с.
4. Оцінка енергетичної ефективності біогазової установки / [С. Й. Ткаченко, Є. П. Ларюшкін, Г. О. Нудель, В. С. Тар-гоня] // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1998. — № 2. — С. 48—55.
5. Семененко И. В. Проектирование биогазовых установок / И. В. Семененко. — Сумы : ПФ «МакДен», ИПП «Мрия-1» ЛТД, 1996. — 347 с.
6. Волова Т. Г. Биотехнология / Т. Г. Волова. — Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. — 252 с.
7. Ткаченко С. Й. Тепловіддача до багатокомпонентного середовища в умовах вимушеної і природної конвекції /
С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2006. — № 1. — С. 111—114.
8. Ткаченко С. Й. Нові аспекти застосування теорії подібності в теплотехнічних розрахунках систем біоконверсії [Елек-тронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Енергетика та електротехніка. — 2007. — № 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2007-1/vyp1ru.html
9. Патент 24616 Україна, МПК7 G01N25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теп-лообміну органічної суміші / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В.; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет. — №200701190; заявл. 05.02.07; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.
10. Ткаченко С. Й. Удосконалення експериментально-розрахункового методу / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна,
Н. В. Резидент // Збірник технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. — 2010. — № 2. — С. 171—183.
Переглядів анотації: 113 Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. Й. Ткаченко і Н. В. Пішеніна, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В БІОГАЗОВІЙ УСТАНОВЦІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 41-47, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)