РОЛЬ СИТУАТИВНОСТІ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • О. С. Черняхович Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Ключові слова:

професійно орієнтоване діалогічне мовлення, ситуативність, навчальна комунікативна ситуація, комунікація, комуніканти

Анотація

Розглянуто та проаналізовано роль ситуативності — однієї із основних психологічних особливостей мовленнєвої діяльності — у процесі навчання іншомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення, у формуванні мотиваційного аспекту та комунікативної компетенції майбутніх фахівців з огляду на комунікативну методику навчання іноземної мови.

Біографія автора

О. С. Черняхович, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

аспірантка кафедри зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки

Посилання

1. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам / В. А. Артемов. — М. : Просвещение, 1969. — 279 с.
2. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью / А. А. Алхазишвили.  М. : Просвещение, 1988.  125 с.
3. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. — К. : Довіра, 2007. — 205 с. —
ISBN 978-966-507-211-9.
4. Бех П. О. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П. О. Бех, Л. В. Биркун // Іноземні мови. — 1996. — № 2 — С. 3—8.
5. Близнюк О. І. Організація парної роботи учнів на уроках англійської мови з основою на зображальну наочність / О. І. Близнюк, Л. С. Панова // Іноземна мова. — 2001. — № 3. — С. 8—9.
6. Гордій О. М. Проблемні комунікативні ситуації та діалогічне мовлення як основа розвитку творчого мислення у ви-вченні іноземних мов / О. М. Гордій // Наука та практика—2007 : матер. наук. Інтернет-конф. 11—15 лютого 2007 р. : тези допов. — [Електронний ресурс] — [Громадська асоціація «Аграрна наука»] — Режим доступу до статті : http://www.pdaa.com.ua/np/publ200701.htm.
7. Исаева О. Н. Сущность профессионально-ориентированного обучения студентов-нефилологов иностранному языку / О. Н. Исаева // Вестник СамГУ. — № 1. — 2008. — С. 286—294.
8. Леонтьев А. А. Речь и общение / А. А. Леонтьев // Иностр. яз. в школе. — 1974. — № 6. — С. 80—85.
9. Новиков А. М. Профессиональное образование в России / А. М. Новиков. — М. : ИЦП НПО РАО, 1997. — 45 с.
10. Образцов П. И. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов, О. Ю. Иванова. — Орел: ОГУ, 2005. — 114 с.
11. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению / Е. И. Пассов. — 2-е изд. — М. : Про-свещение, 1991. — 223 с.
12. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. — М. : Рус. яз., 1989. — 276 с.
13. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам : учебное издание / Е. И. Пассов. — М. : Рус. яз., 1977. — 216 с.
14. Перкас С. В. Учебный диалог на уроках английского языка / С. В. Перкас // ИЯШ. — 2000. — № 5. — С. 36—38.
15. Петровская Л. А. Общение — Компетентность — Тренинг / Л. А. Петровская. — М. : Изд-во «Смысл», 2007. — 686 с.
16. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.] — К. : Ленвіт, 2005. — 119 с.
17. Рогова Т. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Т. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Са-харова. — М. : Просвещение, 1991. — 287 с.
18. Розина И. Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация: теория и практика / И. Н. Розина. — М. : Логос. —2005. — 437 с.
19. Романенко Т. Л. Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземного ділового спілкування / Т. Л. Романенко // Українська наука в мережі Інтернет: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://intkonf.org/category/arhiv/ukrayinska-nauka-v-merezhi-internet/pedagogika/.
20. Тешева М. М. Применение активных методов при обучении английскому язику / М. М. Тешева // Вестник Ады-гейского государственного университета [Сетевое электронное научное издание]. — 2005. — № 1. — ISSN 1999-7159 — Режим доступу до статті : http://www.vestnik.adygnet.ru//?2005.1.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 141

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. С. Черняхович, «РОЛЬ СИТУАТИВНОСТІ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 115–121, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.