РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • А. С. Краєвська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

підприємництво, підприємницька діяльність, інституційна невизначеність, інституційні чинники, зовнішнє середовище, зміни, турбулентність, конкурентоспроможність

Анотація

Досліджено стан та особливості розвитку вітчизняного підприємництва в умовах нестабільного ринкового середовища. Виявлено позитивні та негативні тенденції і зміни у формуванні бізнес-оточення підприємства. Доведено, що сучасне інституційне середовище є складним і переважно несприятливим для розвитку підприємництва, оскільки характеризується невизначеністю і турбулентністю.

Біографія автора

А. С. Краєвська, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри підготовки менеджерів

Посилання

1. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. — Київ, 2014. — 42 с.
2. Варналій З. Основи підприємництва : навч. посіб. / Захарій Варналій. — 3-тє вид., виправл. і доп. — К. : Знання-Прес, 2006. — 350 с.
3. Гросул В. А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством / В. А. Гросул, О. В. Жилякова // Economic Annals-XXI. — 2015. — 3—4 (2). — C. 51—54.
4. Підприємництво в Україні. Проблеми становлення та розвитку / М. І. Долішній, М. А. Козоріз, В. П. Мікловода,
А. С. Даниленко. — Ужгород : Карпати, 1997. — 363 с.
5. Заплатинський М. В. Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні : автореф. дис… канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. В. Заплатинський ; Інститут регіональних досліджень НАН України. — Львів, 2008. — 25 с.
6. Коломієць Г. М. Спряження невизначеності господарських систем та її реформування : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.01.01. / Г. М. Коломієць. — Харків. — 2006. — 30 с.
7. Копитко М. І. Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств [Текст] / Марта Іванівна Копитко // Економічний аналіз : зб. наук. праць . — 2014. — Том 17, № 2. — С. 61—68. — (Економічна думка). — ISSN 1993-0259.
8. Костриця М. М. Розвиток підприємництва як інституційний чинник підвищення національної конкурентоспроможності / М. М. Костриця // Вісник ЖДТУ. — 2011. — № 2 (56). — С. 48—51. — (Економічні науки).
9. Меморандум про економічну та соціальну політику [Електронний ресурс] // Національний банк України : офіційне інтер¬нет-представництво. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10315035]. —– Назва з екрана.
10. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Національна доповідь / [К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін, та ін.]. — К. : Держкомпідприємництво, 2008. — 226 с.
11. Діяльність суб’єктів господарювання 2013 : статист. зб. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — К. : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2014. — 474 с. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua (Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України).
12. Стадник В. В. Інституційні чинники розвитку підприємництва у сфері послуг / В. В. Стадник, Д. Г. Ванжула // Научные труды ДонНТУ. Серия : экономическая. — 2004. — № 69. — С. 210—215.
13. Скиба М. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС / Марина Скиба // Вісник Національної академії державного управління. — 2013. — № 2 (15). — С. 107—116.
14. Смолін І. В. Ідеологія вибору методології і форми стратегії підприємництва за змінюваних умов середовища /
І. В. Смолін, О. Я. Дрінь // Теорія стратегії та економічного розвитку. — 2013. — С. 31—38.
15. Сімченко Н. О. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища / Н. О. Сімченко, Г. А. Мохонько // Экономика Крыма. — 2011. — № 2 (35). — С. 208—211.
16. Шевченко Г. М. Підприємницький менеджмент у контексті організаційного розвитку / Г. М. Шевченко // Вісник СумДУ. — 2010. — № 2. — С. 64—72. — (Економіка).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 179

Опубліковано

2016-07-12

Як цитувати

[1]
А. С. Краєвська, «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 33–40, Лип. 2016.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.