ВПЛИВ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КРОКВ І ДОВЖИНИ БАНТИНИ НА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ

  • І. М. Постернак Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • С. О. Постернак ПП «Композит»
Ключові слова: реконструкція, будівлі історичної забудови, організаційна структура, корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції, кроквяні системи

Анотація

Запропоновано створити у місті Одесі «Корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції «КНТК МЕРек», як інноваційну організаційну структуру, яка використовує на практиці накопичений науково-технічний потенціал для реконструкції будівель історичної забудови Одеси 1820—1920 рр. за стандартами енергоефективності. Виконано дослідження впливу семи кількісних заданих факторів (висота надбудови над перекриттям, висота мансардного приміщення, крок крокв, висота та ширина перерізу крокв, довжина піднятої бантини, прогін) на параметр оптимізації — витрати матеріалу (деревини) об’єкта дослідження — висячої кроквяної системи з піднятою бантиною для реконструкції будівель за насиченим дрібним 7-факторним планом експерименту (1/16-реплика від 27). Отримано функцію відгуку — рівняння однорідної лінійної функції:
y = 0,561–0,048x1 + 0,039x2 + 0,004x3 + 0,115x4 + 0,071x5+0,055x6–0,004x7 та побудовано поверхню відгуку для факторного простору: x4 (висота перерізу крокв) та x6 (довжина припіднятої бантини), як досить значущих факторів.

Біографії авторів

І. М. Постернак, Одеська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці

С. О. Постернак, ПП «Композит»

канд. техн. наук, доцент, технічний спеціаліст

Посилання

1. Пруцын О. И. Архитектурно-историческая среда / О. И. Пруцын, Б. Рымашевский, В. Борусевич ; пер. с польск.
М. Предтеченского. — М. : Стройиздат, 1990. — 408 с.
2. Gabriel I. Vom Altbau zum Niedrigenergie — und Passivhaus / I. Gabriel, H. Ladener // Staufen bei Freiburg. — 2010. — 480 p.
3. Lyons M. Building Back Better [Electronic resource] / M. Lyons, T. Schilderman, C. Boano // Practical Action, London South Bank University, and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2010. — Access mode: www.practicalactionpublishing.org .
4. Постернак И. М. Организационные мероприятия повышения энергоэффективности реконструкции зданий истори-ческой застройки Одессы / И. М. Постернак, С. А. Постернак // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : материалы II международной научно-технической интернет-конференции (02.…27.02.2016). — Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. — Х. : ХНУМГ, 2016. — С. 85—87.
5. Постернак И. М. Организационная структура «КНТК ГЭРек» для реконструкции зданий исторической застройки Одессы по стандартам энергоэффективности / И. М. Постернак, С. А. Постернак // Управління проектами у розвитку суспільства : ХІІІ Міжнародна конференція : тези доповідей. Тема: Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і ви-кликів», 13—14 травня 2016 р., Київ. — К. : КНУБА, 2016 — С. 201—203.
6. Постернак И. М. Организационная структура «КНТК ГЭРек» для реконструкции зданий исторической застройки Одессы с позиции комплексности / И. М. Постернак, С. А. Постернак // Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси : матеріали науково-практичної конференції. 22—24.09. 2016 р. — Одеса : ОДАБА, 2016. — С. 52.
7. Постернак С. О. Інженерна архітектоніка житлових будівель історичної забудови міста Одеси / С. О. Постернак,
О. М. Коцюрубенко // Реставрація, реконструкція, урбоекологія RUR-2010 №7-8 : зб. наук. праць. — Одеса, 2010. —
С. 87—96.
8. Постернак С. А. Инженерная архитектоника надземной части жилых зданий исторического ядра города Одессы / С. А. Постернак, О. Н. Коцюрубенко, И. М. Постернак// Вестник строительства и архитектуры : сб. научн. трудов. — Орел : Картуш, 2010 — С. 240—246.
9. Постернак И. М. Реконструкция зданий фоновой застройки центральной части города Одессы по стандартам энер-гоэффективности / И. М. Постернак // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : мате-ріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. (25.10—25.12.2014). — Х. : ХНУМГ, 2014. — С. 10—13.
10. Лісенко В. А. Конструктивні схеми дерев’яних кроквяних висячих систем в умовах реконструкції будівель фонової забудови центрального району м. Одеси / В. А. Лисенко, С. О. Постернак, О. М. Коцюрубенко // Реставрація, реконс-трукція, урбоекологія RUR-2010 №9-10 : зб. наук. праць. — Одеса, 2011. — С. 168—181.
11. Постернак І. М. Підсилення приставної дерев’яної кроквяної системи за умов реконструкції будівель фонової за-будови центральної частини міста Одеси / І. М. Постернак, С. О. Постернак // Комунальне господарство міст : науково-техн. зб. — 2012. — № 105.— С. 147—151. — Харків, ХНАМГ.
12. Kószó József. Lakás a tetőtérben / József Kószó // Interpress Foreign Trade LTD. Hungary, 2000. — 141 p.
13. Савельев А. А. Конструкции крыш. Стропильные системы / А. А. Савельев. — М. : Аделант, 2009. — 120 с.
14. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова,
Ю. В. Грановский. — М. : Наука, 1976. — 280 с.
15. Теорія планування експерименту : навч. посіб. / [В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко та ін.]. — К. : Кондор, 2009. — 232 с.
Переглядів анотації: 105 Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2017-03-23
Як цитувати
[1]
І. Постернак і С. Постернак, ВПЛИВ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КРОКВ І ДОВЖИНИ БАНТИНИ НА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 28-35, Бер 2017.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.