ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • О. В. Гречановська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: конфліктологічна культура, психологічний компонент, педагогічний експеримент, критерій Колмогорова–Смірнова

Анотація

Сучасний конкурентоспроможний випускник вищої школи повинен мати не лише високий рівень знань, а й високий рівень психологічної готовності до майбутньої професії. Психологічний стан учасників освітнього процесу відіграє значну роль у їх професійній діяльності, тому важливим освітнім елементом розглядається формування конфліктологічної культури та її основних компонентів.

На основі аналізу науково-педагогічних джерел розглянуто поняття «конфліктологічна культура» та подано авторське визначення «конфліктологічної культури особистості» та «конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей». Одним з базових компонентів конфліктологічної культури виокремлено психологічний компонент. Розкрито сутність таких складових психологічного компонента як адаптація до нового середовища, самооцінка та самоствердження, проходження соціалізації (протягом усього періоду навчання). Зазначено особливості студентського віку. Формування психологічного компонента розглядається у процесі вивчення гуманітарних дисциплін із застосуванням інтерактивних технологій.

Для діагностики результатів сформованості психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей виокремлено критерії, показники та рівні оцінювання. За критерії взято компоненти конфліктологічної культури: мотиваційно-професійний, психологічний, когнітивно-креативний, культурологічний, оцінювальний. Відповідно до критеріїв та показників визначено п’ять рівнів сформованості психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей в процесі гуманітарної підготовки (конститутивний (який становить основу), теоретичний (початковий), практичний (базовий), творчий (середній, вхідний), науковий (високий)). Запропоновано методики для визначення сформованості психологічного компонента.

Подано результати педагогічного експерименту. Ефективність запровадження інтерактивних технологій навчання в процесі викладання гуманітарних дисциплін, що сприяють формуванню психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей доведено за використання критерію Колмогорова–Смірнова.

Біографія автора

О. В. Гречановська, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

Л. С. Выготский, Собрание сочинений, в 6 т, т. 6. М.: Педагогика, 1984. 400 с.

Б. Г. Ананьев, «К психофизиологии студенческого возраста,» Современные психологические проблемы высшей школы, вып. 2, с. 82-89, 1974.

Л. М. Яворовська, Р. Ф. Камишнікова, О. Є. Поліванова, С. Г. Яновська, та С. М. Куделко, уклад. Психологічні особливості студентського віку. На допомогу кураторам, вип. 3. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 88 с.

Г. М. Андрєєва, Соціальна психологія. М.: вид-во Московського ун-ту, 1980, 195 с.

Р. Азимова, «Социально-психологическая природа самооценки и ее нравственный аспект,» Известия АН АзССР, № 3, с. 99, 1969.

М. Й. Варій, Психологія. Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл., 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2009, 288 с.

М. С. Трубицина, «Развитие адекватной самооценки учащихся уровня сформрованости основных коммуникативных компетенций,» Гімназия, № 23, с. 112, 2003.

А. А. Бодалев, Особистість і спілкування, вибрані труди. М.: Освіта, 1983, 274 с.

А. В. Петровский, и М. Г. Ярошевский, Психология, пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, 2-е изд., стереотип. М.; издат. центр «Академия»; Высшая школа, 2001, с. 31.

А. А. Реан, А. Р. Кудашев, и А. А. Баранов, Психология адаптации личности. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. 479 с.

В. В. Москаленко, Соціальна психологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ebooktime.net/book_152.html .

О. В. Гречановська, Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018, 437 с.

Переглядів анотації: 153 Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
[1]
О. Гречановська, ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 111-118, Чер 2019.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.