МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ «ПАСПОРТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДІВ»

  • Т. І. Кривомаз Київський національний університет будівництва та архітектури
  • О. С. Волошкіна Київський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: екологічна безпека, паспортизація, методологічні підходи

Анотація

Живі організми формують та контролюють потоки речовини та енергії в біосфері, забезпечуючи стабільність параметрів навколишнього середовища, тому пропонується використовувати біологіч­ний вид у якості ключової одиниці моніторингу екобезпеки. Виходячи з найпростішої моделі взаємодії виду з абіотичними та біотичними факторами навколишнього середовища, виведена формула для оцінки оптимальних умов існування певного організму: H = F (B, P, C), де H — коефіцієнт процвітання виду; B — сумарна дія біотичних факторів; P — інтегральний вплив фізичних факторів; C — загальна дія хімічних факторів. Обґрунтовано впровадження «Паспортів екологічної безпеки видів» для накопичення верифікованого масиву інформації у стандартизованій формі для подальшого використання фахівцями у сфері екобезпеки. Проаналізовано математичні підходи, які використовуються для кількісної оцінки біотичних та абіотичних факторів та розпочато створення методологічного підґрунтя для паспортизації видів живих організмів. Для отримання аналітичної інформації у текстовому та графічному вигляді необхідно створити експертну систему оцінки процесів життєдіяльності організмів: ES = DB + LR + EX + NK + IN, де ES  — експертна система; DB — база даних; LR — підсистема алгоритмів для аналізу інформації; EX — пояснювальна підсистема; NK — підсистема надходження нових знань; IN — діалоговий інтерфейс.

Біографії авторів

Т. І. Кривомаз, Київський національний університет будівництва та архітектури
канд. біол. наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища
О. С. Волошкіна, Київський національний університет будівництва та архітектури
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Посилання

1. Шитиков В. К. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации / В. К. Шитиков, Г. С. Розен-
берг, Т. Д. Зинченко. — Тольятти : ИЭВБ РАН, 2003. — 463 с.
2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». — Чинний від 25.06.1991 № 1264 – ХΙΙ. — К. : Відомо-
сті Верховної Ради України, 1991 — ст. 546.
3. Федоров В. Д. Устойчивость экологических систем и ее измерение / В. Д. Федоров // Изв. АН СССР. Сер. биол. —
1974. — № 3. — С. 402—415.
4. Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки / Є. П. Буравльов. — К. : вид-во ВАТ «Інститут транспорту
нафти», 2000. — 235 с.
5. Математическое моделирование в экологии: Историко-методологический анализ / [В. Н. Тутубалин, Ю. М. Бара-
башева, А. А. Григорян та ін.] — М. : ЯРК, 1999. — 208 с.
6. Мазуров В. Д. Плохо формализуемые задачи планирования технико-экономических систем / В. Д. Мазуров. —
Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1982. — 64 с.
7. Экологическая оценка : пос. для преподавателей [Электронный ресурс] : UNEP Environmental Impact
Assessment Training Resource Manual : Программа ООН по окружающей среде (UNEP). — Режим доступа :
http://cci.glasnet.ru/mc/books/eiamanual/index.html
8. Кривомаз Т. І. Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «Паспортів екологічної безпеки видів» /
Т. І. Кривомаз // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт. ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — 2014. — № 16. — C. 32—39.
9. Kryvomaz T. The risk assessment of threats from biological objects in environmental safety / T. Kryvomaz, O. Voloshkina
// Motorol ; Polish Academy of Sciences. — 2014. — Vol. 16, No 8 — P. 137—144.
10. Кривомаз Т. І. Паспортизація об’єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки / Т. І. Криво-
маз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2015. — № 1 (11).
— C. 149—154.
11. Kryvomaz T. I. Passportication for Myxomycetes Conservation / T. I. Kryvomaz // VIII International congress on the
Systematics and Ecology of Myxomycetes, 12 — 15 August, 2014 : abstracts. — China : Changchun, 2014. — P. 16.
12. Вамболь С. А. Системы управления экологической безопасностью, которые используют многофазные дисперс-
ные структуры / С. А. Вамболь. — Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского ; Харьк. авиац. ин-т. — 2013. — 204 с.
13. Гродзинский М. Д. Эмпирические и формально-статистические методы определения областей допустимых и
нормальных состояний // Научные подходы к определению норм нагрузок на ландшафты. — М. : изд-во МГУ, 1988. —
С. 215—224.
14. Воробейник Е. Л. Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем / Е. Л. Воробей-
ник, О. Ф. Садыков, М. Г. Фарафонтов. — Екатеринбург : УИФ Наука, 1994. — 380 с.
15. Bendel M. Genetic population structure of three Armillaria species at the landscape scale: a case study from Swiss Pinus
mugo forests / M. Bendel, F. Kienast, D. Rigling // Mycol Res. — 2006. — № 110 (6). — Р. 705—712.
16. Quantifying the Integration of Quorum-Sensing Signals with Single-Cell Resolution / [T. Long, K. C. Tu, Y. Wang et al.]
// PLoS Biology. — 2009. — V. 7(3). — Р. 68—71.
17. Савостьянова А. С. Сравнение методов определения микробной биомассы для оценки биологических свойств
почвы / А. С. Савостьянова, А. А. Семиколенных // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. —
2012. — Том 14, № 1 (8). — C. 2064—2067.
18. Чорнобай Ю. М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах / Ю. М. Чорнобай. — Львів : вид-
во ДПМ НАН України, 2000. — 352 с.
19. Тимошенко М. М. Робочий зошит з питань радіаційного контролю / М. М.Тимошенко, Г. Я. Мінчук — К. :
ВАІТЕ, 2013. — 52 с.
20. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Донбас, 2004. — 640 с. —
ISBN 966-7804-14-3.
21. Сибиркина А. Р. Биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов в сосновых борах Семипалатинского
Прииртышья : дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.08 / Сибиркина Альфира Равильевна. — Омск, 2014. — 496 с.
22. Макроміцети — біоіндикатори забруднення радіо цезієм лісових екосистем України / [Г. Гроздинська, С. Сирчин,
М. Кучма, В. Коніщук] // Вісн. НАН України. — 2008. — № 9. — С. 26—37.
23. Setala A. High metal contents found in Fuligo septica L. Wiggers and some other slime molds (Myxomycetes) /
A. Setala, P. Nuorteva // Karstenia. — 1989. — № 29 (1) — Р. 37—44.
24. Stijve T. Accumulation of various metals by Fuligo septica (L) Wiggers and by some other slime molds (myxomycetes) /
T. Stijve, D. Andrey // Australasian Mycologist. — 1999. — № 18 (2). — Р. 23—26.
25. Zinc Accumulation by the Slime Mold Fuligo septica (L.) Wiggers in the Former Soviet Union and North Korea /
[D. A. Zhulidov, R. D. Robarts, A. V. Zhulidovet al.] // Journal of Environmental Quality. — 2002. — № 31. — Р. 1038—1042.
26. Fuligo septica, as a new model organism in studies on interaction between metal ions and living cells /
[D. Latowski, A. Lesiak, E. Jarosz-Krzeminska, K. Strzalka ] // Metal Ions in Biology and Medicine. — 2008. — № 10. —
Р. 204—209.
27. Khiyami M. A. Ligninolytic enzyme production by Phanerochaete chrysosporium in plastic composite support biofilm
stirred tank bioreactors / M. A. Khiyami, A. L. Pometto, W. J. Kennedy // J. Agric. Food Chem. — 2006. — № 54 (5). —
Р. 1693—1698.
28. Soil Fungi Reduce the Iron Content and the DNA Damaging Effects of Asbestos Fibers Environ / [S. Daghino, F. Turci,
M. Tomatis et al.] // Sci. Technol. — 2006. — № 40 (18). — Р. 5793—5798.
29. Stone J. V. Bayes’ Rule: A Tutorial Introduction to Bayesian Analysis / J. V. Stone. — Sebtel Press, 2013. — 170 р.
30. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурович. — М. :
Статистика, 1980. — 263 с.
Опубліковано
2015-09-03
Як цитувати
[1]
Т. Кривомаз і О. Волошкіна, МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ‘ПАСПОРТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДІВ’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 36-45, Вер 2015.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології