СИСТЕМА ВІДБОРУ ПРОБ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЯ МОТОРНОГО ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • О. П. Строков Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
  • І. В. Міщенко Національний університет цивільного захисту України
  • О. М. Кондратенко Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України; Національний університет цивільного захисту України
  • О. А. Бурменко Національний університет цивільного захисту України
Ключові слова: стендові моторні дослідження, дизель, метрологія, цивільний захист, охорона праці, екологічна безпека

Анотація

Обґрунтовано актуальність дослідження метрологічних аспектів випробувань на моторному вип­ро­буваль­ному стенді. Описано особливості конструкції, склад і наведено схему модернізованої сис­те­ми відбору проб відпрацьованих газів на токсичність і димність, а також характеристики засобів ви­мірювальної техніки стенду.

Біографії авторів

О. П. Строков, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
д-р техн. наук, професор, завідувач відділом поршневих енер­го­ус­та­новок
І. В. Міщенко, Національний університет цивільного захисту України
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри прик­ладної механіки
О. М. Кондратенко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України; Національний університет цивільного захисту України
канд. техн. наук, старший викладач кафедри прик­ладної механіки; пров. інженер відділу поршневих енергоустановок
О. А. Бурменко, Національний університет цивільного захисту України
сержант служби цивільного захисту, курсант пожежної безпеки

Посилання

1. Рабинович С. Г. Погрешности измерений. — Л. : Энергия, 1978. — 262 с.
2. Вамболь С. О. Стендові випробування автотракторного дизеля 2Ч10,5/12 за стандартизованими циклами для виз-
начення ефективності роботи ФТЧ / С. О. Вамболь, О. П. Строков, О. М. Кондратенко // Вісник Національного технічно-
го університету «ХПІ». — Серія «Автомобіле- та тракторобудування». — 2014. — № 10 (1053). — С. 11—18.
3. Разработка малозатратной технологии и автоматизированной системы очистки отработавших газов дизеля от твер-
дых частиц. Отчет о НИР (заключительный) [Текст] / ИПМаш НАНУ; рук. А. П. Строков. — № ГР 0111U001762. —
Харьков, 2011 — 2012. — 131 с.
4. ГОСТ 18509-88. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. — М. : Издательство стандар-
тов, 1988. — 78 с.
5. ГОСТ 14846-87. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. — М. : Издательство стандартов, 1987.
— 42 с.
6. Regulation № 49. Revision 5. Uniform provision concerning the approval of compression ignition (C.I.) and natural gas
(NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with
C.I. and NG engines and P.I. engines fuelled with LPG, with regard to the emissions of pollutants by the engine. — United Nations
Economic and Social Council Economics Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on the Construction
of Vehicles. — E/ECE/TRANS/505. — 4 May 2011. — 194 p.
7. Regulation № 96. Uniform provision concerning the approval of compression ignition (C.I.) engines to be installed in agricultural
and forestry tractors with the regard to the emissions of pollutants by the engine. Geneva, 1995. — 109 p.
8. Кондратенко О. М. Зниження викиду твердих частинок транспортних дизелів, що перебувають в експлуатації : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» / Олександр
Миколайович Кондратенко. — Харків, 2013. — 20 с.
9. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. (ISO/IEC 17025:2005, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та ка-
лібрувальних лабораторій [Текст]. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — VI, 26 с.
— (Національний стандарт України).
10. Александровская Л. Н. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических
систем / Л. Н. Александровская, В. И. Круглов, A. M. Шолом. — М. : Логос, 2002. — 748 с.
11. Коробко А. І. Валідація випробувального обладнання / А. І. Коробко, В. С. Шеїн, Ю. А. Радченко, М. В. Плотни-
кова // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матер. ІІ Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції (8 квітня 2014 р.). — Вінниця : ВНТУ, 2014. — С. 4—5.
12. ГОСТ 18140-84. Манометры дифференциальные ГПС. Общие технические условия. — М. : Издательство станда-
ртов, 2003. — 16 с.
13. ТУ25-2021.003-88. Термометры ртутные стеклянные лабораторные. — М. : Издательство стандартов, 1988. — 59 с.
14. Барометр-анероид БАММ-1. Паспорт Л82.832.001ПС.
15. ГОСТ 166-89. Штангенциркули. Технические условия. — М. : Издательство стандартов, 1989. — 11 с.
16. ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия. — М. : Издательство стандартов,
1975. — 7 с.
17. ТУ 25.1894.003-90. Секундомеры механические. — М. : Издательство стандартов, 1990. — 5 с.
18. ГОСТ 6616–94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия. — М. : Стандартинформ,
1994. — 11 с.
19. Прибор А 565. Руководство по эксплуатации 0273РЭ.
20. Счетчик газа ротационный РГ-100. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
21. Частотомер электронно-счетный Ф 5080. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1980. — 40 с.
Опубліковано
2015-09-03
Як цитувати
[1]
О. Строков, І. Міщенко, О. Кондратенко, і О. Бурменко, СИСТЕМА ВІДБОРУ ПРОБ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЯ МОТОРНОГО ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДА ЯК ОБ’ЄКТ МЕТРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 113-117, Вер 2015.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт