Інформаційно-екстремальна система підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами

  • І. В. Кузьмін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Берест Сумський державний університет, м. Суми
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія, розпізнавання, навчання, критерій Кульбака, сцинтиляційний монокристал, гіперциліндр

Анотація

Запропоновано інформаційно-екстремальний метод оптимізації параметрів навчання системи підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами. Розглянуто відновлення оптимального гіперциліндроїдного контейнера класів розпізнавання, побудованого в радіальному базисі бінарного простору ознак розпізнавання, на прикладі керування вирощуванням сцинтиляцій-них монокристалів із розплаву.

Біографії авторів

І. В. Кузьмін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем управління

О. Б. Берест, Сумський державний університет, м. Суми
асистент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Довбиш А. С. Основи проектування інтелектуальних систем : навч. посіб. / А. С. Довбиш // Суми : вид-во СумДУ, 2009. — 171 с.
2. Евменов В. П. Интеллектуальные системы управления / В. П. Евменов. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ». — 2009.
3. Turban E. Decision Support Systems and Intelligent Systems / E. Turban, J. Aronson, T. Liang. — Yoyakarta : Andi, — 2008. — P. 574.
4. Hastie T. The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction / T. Hastie, R. Tibshirani,
J. Friedman. — Series : Springer Series in Statistics. — 2nd ed. 2009. — 745 p.
5. Duda R. O. Pattern classification / R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork : second ed. — New York : John Wiley&Sons. — 2001. — 738 p.
6. Кузьмін І. В. Оптимізація словника ознак розпізнавання для інформаційно-екстремального унімодального класифікатора / І. В. Кузьмін, В. В. Москаленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 91—97.
7. Москаленко В. В. Ієрархічний інформаційно-екстремальний класифікатор / В. В. Москаленко, С. А. С. М. Джулгам // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журнал. — 2012. — № 3(55). — С. 86—93.
8. Берест О. Б. Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання системи керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів. / О. Б. Берест, А. С. Довбиш, Ю. С. Козьмін // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. / Системний аналіз, управління та інформаційні технології : темат. вип. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 30. — 128 с. (с. 54—60).
9. Довбиш, А. С. Оцінка функціональної ефективності навчання автоматизованої системи керування технологічним процесом / А. С. Довбиш, О. Б. Берест // Вісник СумДУ, серія «Технічні науки». Суми, 2012. — Вип. 3. — С. 38—45.
10. Берест О. Б. Использование информационной меры Кульбака как критерия эффективности СППР технологичес-кого процесса выращивания монокристаллов / О. Б. Берест // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки : матер.
IV Научно-практической конференции, г. Владикавказ, 16—18 июня 2013 р. / Владикавказ, 2013 — С. 67—69.
11. Берест О. Б. Оптимізація параметрів навчання інтелектуальної системи керування летючою пилою [Текст] /
О. Б. Берест, А. О. Панич // Автоматизовані системи управління і прибори автоматики. — Харків, 2011. — Вип. 156 — С. 34—41.
12. Довбиш А. С. Оптимізація словника ознак розпізнавання для інформаційно-екстремального гіпереліпсоїдного класифікатора / А. С. Довбиш, В. В. Москаленко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. / Системний аналіз, управління та інформаційні технології : темат. вип. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 30. — С. 65—77.
13. Dovbysh A. S. Information-Extreme Algorithm for Optimizing Parameters of Hyperellipsoidal Containers of Recognition Classes / A. S. Dovbysh, N. N. Budnyk, V. V. Moskalenko // Journal of automation and information sciences. — New York: Begell House Inc. — V44.i10. — 2012. — P. 35—44.
14. Берест О. Б. Методика побудови циліндроїдних вирішальних правил для СППР вирощування монокристалів
/ О. Б. Берест // Сучасні інформаційні системи і технології : матер. другої міжнародної науково-практичної конференції
м. Суми, 21—24 травня 2013 р. — Суми : Сумський державний університет, 2013 — С. 35—36.
15.Олийнык Б. В. Группы изометрий пространств Хемминга периодических последовательностей / Б. В. Олийнык,
В. И. Сущанский // Сибирский математический журнал. — 2013. — Т. 54, № 1. — С. 163—179.
16. Суздаль В. С. Сцинтилляционные монокристаллы : автоматизированное выращивание / В. С. Суздаль, П. Е. Стад-ник, Л. И. Герасимчук, Ю. М. Епифанов / ред. серии Б. В. Гринев. — Х. : ИСМА, 2009. — 259 с. : ил.
17. Kullback S. On information and sufficiency / S. Kullback, R. A. Leibler // The Annals of Mathematical Statistics. — 1951. — V. 22, № 1. — P. 79—86.
Переглядів анотації: 90 Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
[1]
І. Кузьмін і О. Берест, Інформаційно-екстремальна система підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 9-16, Бер 2015.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.