УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ

  • Т. В. Кулинич Харківський інститут бізнесу і менеджменту
Ключові слова: управління персоналом, трудова мотивація

Анотація

Проаналізовано теоретико-методологічні основи управління персоналом, розроблено концепту-альну модель управління персоналом з урахуванням трудової мотивації.

Біографія автора

Т. В. Кулинич, Харківський інститут бізнесу і менеджменту
канд. екон. наук, доцент кафедри управління персоналом і менедж-менту

Посилання

1. Дрогомирецька М. І. Мотивація праці як інструмент ефективного управління персоналом сучасної організації /
М. І. Дрогомирецька // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013. — Т. 18, Вип. 1 (1). — С. 97—101.
2. Калініченко А. В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття / А. В. Калініченко // Вісник економіки
транспорту і промисловості. — 2013. — Вип. 42. — С. 417—420.
3. Капустянський П. З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект) /
П. З. Капустянський. — К. : Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2007. — 156 с.
4. Кір’ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці: моногр. / Т. М. Кір'ян. — К. : НДІ праці і за-
йнятості населення, 2008. — 416 с.
5. Лутохіна Є. А. Характер і мотивація праці в «новій економіці» / Є. А. Лутохіна, В. В. Возна // Вісник Східноєвро-
пейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. — 2011. — № 2. — С. 11—17.
6. Оніщук Ю. Ю. Мотивація як одна із складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації /
Ю. Ю. Оніщук // Управління розвитком. — 2013. — № 12. — С. 137—139.
7. Соловйова О. Є. Мотивація як чинник підтримки стратегічних цілей підприємства / О. Є. Соловйова // Економіка
та управління підприємствами машинобудівної галузі. — 2009. — № 2. — С. 95—112.
8. Уайтли Филипп. Мотивация : пер. с англ. / Филипп Уайтли. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 160 с.
9. Червінська Л. Мотивації в системі реформування оплати праці / Л. Червінська // Економіка. Фінанси. Право. —
2003. — № 3. — С. 10—15.
Переглядів анотації: 78 Завантажень PDF: 280
Як цитувати
[1]
Т. Кулинич, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 91-95, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.