МЕТОДИКА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ПІДСИСТЕМ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ

  • О. В. Боровик Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький
  • В. В. Левков Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький
Ключові слова: система електрозабезпечення, відновлювані джерела енергії, структурний синтез, первинні перетворювачі, методика

Анотація

Запропоновано методику визначення оптимальної структури підсистем первинних перетворюва-чів систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону на основі відновлюваних джерел енергії. Обґрунтовано, що кількісний та якісний склад первинних перетворювачів може бути визначе-ний за допомогою градієнтного методу числової оптимізації задач нелінійного програмування. Обґрун-тування базується на використанні методів математичного моделювання. Опрацьована в роботі математична модель і методика структурного синтезу підсистем первинних перетворювачів від-новлюваної енергії дозволяють зробити висновок про можливість безперебійного електроживлення технічних засобів охорони кордону за рахунок використання енергії відновлюваних джерел.

Біографії авторів

О. В. Боровик, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький
д-р техн. наук, професор, начальник кафедри загальнонаукових та інженер-них дисциплін
В. В. Левков, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький
ад’юнкт ад’юнктури

Посилання

1. Рішення «Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпе-
ки»: указ Президента України від 02.02.2007 № 678/2007. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/.
2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006
№ 145-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.
3. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України
від 27.02.2013 № 187. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013%D0%BF/
paran208#n208.
4. «Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії» : дослідження українського Інституту публіч-
ної політики. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uipp.org.ua/uploads/news_message/at_file_uk/0070/40.pdf.
5. Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.03 № 555-IV. [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/555-15.
6. Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з віднов-
люваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від
01.03.2010 №243. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-n#n13.
7. Купрієнко Д. А. Перспективи впровадження альтернативних джерел електроенергії у контексті забезпечення при-
кордонної безпеки України / Д. А. Купрієнко, В. В. Левков, В. А. Собченко // Збірн. наук. пр. Серія : військові та техніч-
ні науки / Нац. академія Держприкордонслужби України ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : Б. М. Олексієнко (гол. ред.),
І. С. Катеринчук та ін.].; — Хмельницький, 2012. — Вип. 57. — С. 116—121.
8. Анкудинов Г. И. Синтез структуры сложных объектов. Логико-комбинаторный подход / Г. И. Анкудинов. — Ле-
нинград : изд-во Ленинградского университета, 1986. — 260 с.
9. Божко А. Н. Структурный синтез на элементах с ограниченной сочетаемостью / А. Н. Божко, А. Ч. Толпаров //
Электронное научно-техническое издание : Наука и Образование / Московский государственный технический универ-
ситет им. Н. Э. Баумана ; [редкол. : И. Б. Фёдоров (гол. ред.), Ю. Н. Павлов и др.]. — Москва, 2004. — № 5. —
ISSN 1994-0408.
110. Боровик О. В. Методика синтезу системи технічного контролю державного кордону в умовах однорідності па-
раметрів середовища функціонування / О. В. Боровик, Д. А. Купрієнко // Труди академії : зб. наук. пр. / за ред.
І. С. Руснака. — К. : НАОУ, 2007. — № 7 (80). — С. 186—194.
11. Графов Р. П. Системологический синтез cloud-систем / Р. П. Графов, Д. Н. Медзатый, А. Г. Малай // Вісник ХНУ.
— 2011. — Вип. 3. — С. 276—283.
12. Цвиркун А. Д. Структура многоуровневых крупномасштабных систем. Синтез и планирование развития /
А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев. — М. : Наука, 1993. — 160 с.
13. Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике / Ю. И. Черняк. — М. : Экономика, 1970. — 151 с.
14. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України : Національна академія
наук України, Інститут електродинаміки, Державний комітет України з енергозбереження [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.intelcenter.com.ua/rus/library/atlas_alten_UA.htm.
15. Інтерактивний глобальний атлас відновлюваних, альтернативних джерел енергії [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : http://irena.masdar.ac.ae.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 20
Як цитувати
[1]
О. Боровик і В. Левков, МЕТОДИКА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ПІДСИСТЕМ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 103-109, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.