ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТИСЛИВОСТІ ҐРУНТОВОЇ ОСНОВИ

  • Н. А. Косточка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: модуль деформації, стисливість, пористість, показник стискання ґрунту

Анотація

Проаналізовано методики визначення стисливості. Для підвищення достовірності оцінювання стисливості ґрунту запропоновано використовувати відносне зменшення коефіцієнта пористості ґрунту після його стискання.

Біографія автора

Н. А. Косточка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
аспірант кафедри видобування нафти і газу та геотехніки

Посилання

1. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і дефор-
мативності. — К. : Державний комітет України з будівництва та архітектури, 1997. — 101 с.
2. Тугаенко Ю. Ф. Модуль деформации в механике грунтов, методы его определения и их достоверность / Ю. Ф. Ту-
гаенко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Основи та фундаменти. — Одеса, 2009. —
Вип. 34. — С. 538—545.
3. Горбунов-Посадов М. И. Определение значения модуля деформации по величине простейших грунтовых характе-
ристик / М. И. Горбунов-Посадов, С. И. Синельников // Основания и фундаменты : науч.-техн. бюл. НИИОСП. — М.,
1958. — № 21. — С. 46—49.
4. Болдырев Г. Г. Методы определения механических свойств грунтов. Состояние вопроса: моногр. / Г. Г. Болдырев.
— Пенза : ПГУАС, 2008. — 696 с.
5. Винников Ю. Л. Проблеми визначення модуля деформації замоклих лесоподібних ґрунтів / Ю. Л. Винников // Зб.
наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний. університет ім. Юрія
Кондратюка. — Полтава : ПНТУ. — 2010. — Вип. 3 (28). — С. 62—68.
6. Корнієнко М. В. Комплексна оцінка визначення модуля деформації ґрунту польовими та лабораторними методами
/ М. В. Корнієнко, О. В. Язвінський // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. — К. : НДІБК, 2013. — Вип. 79. —
С. 72—79.
7. ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. — К. : Дер-
жавний комітет України з будівництва та архітектури, 1996. — 14 с.
8. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). — М. : Стройиздат, 1986. — 415 с.
9. Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти : підруч. / [В. Б. Швець, І. П. Бойко, Ю. Л. Виннников, М. Л. Зоценко та
ін.]. — Дніпропетровськ : Пороги. — 2012. — 196 с.
10. Mechi J. Geotechnical Engineering Examples and Solutions Using the Cavity Expanding Theory / J. Mechi. — Budapest :
Hungarian Geotechnical Sosiety. — 2013. — 221 p.
11. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти : підруч. / [М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко,
А. В. Яковлєв та ін.]. — Полтава : ПолтНТУ, 2004. — 568 с.
12. Патент на корисну модель № 56732. E02D 1/02 (2011.01) G01B 5/30 (2011.01). Пристрій для визначення харак-
теристик деформованості ґрунтів в умовах одновісного стиску / Винников Ю. Л., Косточка Н. А. — Реєстраційний
номер заявки u 2010 08311. Дата подання 05.07.2010. Дата, з якої є чинними права на корисну модель, 25.01.2011,
Бюл. № 2, 2011 р.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 14
Як цитувати
[1]
Н. Косточка, ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТИСЛИВОСТІ ҐРУНТОВОЇ ОСНОВИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 27-31, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.