КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Р. О. Тарасенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Ключові слова:

інформаційна компетентність, компоненти, рівні, перекладач

Анотація

Проаналізовано сутність компонентів інформаційної компетентності у дослідженнях науковців. Визначено компоненти інформаційної компетентності майбутніх перекладачів та конкретизовано їх сутність. Запропоновано критерії визначення рівнів сформованості інформаційної компетентності майбутніх перекладачів.

Біографія автора

Р. О. Тарасенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

канд. техн. наук, доцент, декан педагогічного факультету

Посилання

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. —
К. : «К. І. С.», 2004. — 112 с.
2. Тришина С. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального об-
разования [Електронний ресурс] / С. В. Тришина, А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». — Режим доступу :
http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm.
3. Баловсяк Н. Х. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста / Н. Х. Баловсяк // Нау-
ковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані
системи навчання. Збірник 11. — К. : НПУ, 2006. — С. 3—6.
4. Гудкова Т. А. Формирование информационной компетентности будущего учителя информатики в процессе обу-
чения в ВУЗе : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального образования» / Татьяна Александровна Гудкова. — Чита, 2007. — 22 с.
5. Лупиніс Т. Б. Рівні, критерії та показники сформованості інформаційної компетентності магістрантів соціальної
роботи / Т. Б. Лупиніс // Педагогіка : наук. праці. — 2011. — Том 173, вип. 161. — С. 57—60.
6. Кривонос О. М. Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутніх вчителів інформатики / О. М. Кривонос //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка».
— Додаток 4, том ІІІ (15). — 2009 р. — Темат. вип. № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського
освітнього простору». — С. 131—137.
7. Завьялов А. Н. Формирование информационной компетентности студентов в области компьютерных технологий :
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания» / Андрей Николаевич Завьялов. — Тюмень, 2005. — 16 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 70

Як цитувати

[1]
Р. О. Тарасенко, «КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 146–150, Черв. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.