ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ІЗ РОЗЧИНІВ З РІЗНОЮ КИСЛОТНІСТЮ

  • С. Б. Большаніна Сумський державний університет
  • В. Д. Івченко Сумський національний аграрний університет
  • І. Ю. Аблєєва Сумський державний університет
Ключові слова: адсорбція, іони феруму, ізотерма адсорбції, мінеральні сорбенти, глини, кислотність середовища

Анотація

З метою оцінки ефективності використання місцевих глинистих мінералів у природоохоронних технологіях досліджено адсорбцію іонів Fe3+ та Fe2+ на глинистих мінералах Сумщини. Показано, що процеси адсорбції іонів Fe3+ та Fe2+ відрізняються як за показниками адсорбції, так і за механізмом процесу. Іони Fe2+ адсорбуються більшою мірою, ніж іони Fe3+. Для іонів Fe2+ ймовірна хімічна сорбція з подальшим фізичним осадженням, а для іонів Fe3+ — звичайна іонообмінна або фізична адсорбція. Встановлено, що адсорбція іонів Fe3+ може бути ефективною лише з розчинів, що мають рН не мен-ше 2, якому відповідає вміст іонів Fe3+ не більше 0,01…0,02 моль-екв/л. Застосування глин в якості адсорбентів для видалення іонів феруму з водних розчинів є доцільним і ефективним в процесах до-очищення, у поєднанні з іншими реагентними та фізико-механічними методами.

Біографії авторів

С. Б. Большаніна, Сумський державний університет
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри загальної хімії
В. Д. Івченко, Сумський національний аграрний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри хімії
І. Ю. Аблєєва, Сумський державний університет
аспірантка загальної хімії

Посилання

1. Большаніна С. Б. Аналіз екологічного стану поверхневих вод Сумської області / С. Б. Большаніна, В. Д. Дудченко
// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів».
— 2004. — №. 11. — С. 116—119.
2. Івченко В. Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та феруму глинистими мінералами Сумської
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Івченко Вікто-
рія Дмитрівна ; Сумський держ. ун-т. — Суми., 2012. — 20 с.
3. Очищення стічних вод природними дисперсними сорбентами : моногр. / М. С. Мальований, І. М. Петрушка. —
Львів : вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2012. — 180 с.
4. Захарко Я. М. Аналіз мікроструктури глинистих мінералів Сумської області / Я. М. Захарко, В. Д. Дудченко,
С. Б. Большаніна // Вісник національного університету «Львівська політехніка» — 2008. — № 609.— С.239—242.
5. Большаніна С. Б. Застосування адсорбції іонів Fe3+ та Fe2+ глинистими мінералами в природоохоронних технологі-
ях / С. Б. Большаніна, І. Г. Воробйова, В. Д. Івченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна науко-
ва конференція 23—25 травня 2013 р. : тези доп. — Т. 2. — Суми, 2013. — С. 267—270.
Переглядів анотації: 32 Завантажень PDF: 24
Як цитувати
[1]
С. Большаніна, В. Івченко, і І. Аблєєва, ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ІЗ РОЗЧИНІВ З РІЗНОЮ КИСЛОТНІСТЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 21-24, 1.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.