ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

  • І. С. Чорнодід Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
Ключові слова: потенціал соціальної конкурентоспроможності країни, соціальний потенціал, безробіття, соціальний капітал, людський капітал

Анотація

Розкрито категорію потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни. Запропоновано підходи до визначення соціально-економічного потенціалу та загальну модель дослідження потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни, розкрито основні її складові. Також проведено аналіз демографічних показників України, показників бідності, рівня безробіття. Доведено, що забезпечення високого рівня потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни можливе за умов поліпшення трудоресурсного потенціалу, а саме його інноваційного фактора. Розкрито головні індикатори якості життя.

Біографія автора

І. С. Чорнодід, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
канд. екон. наук, доцент, докторант

Посилання

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013,
№ 5—6, ст. 60). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.
2. Азаров М. Видатки на медицину у 2013 році становитимуть 53 млрд грн / Микола Азаров / Департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/.
3. Белорусова М. А. Оценка использования социального потенциала региона / М. А. Белорусова // Економіка і орга-
нізація управління. — 2010. — № 1 (7). — С. 163—168.
4. Бузгалин А. В. Социальный капитал: клей, обеспечивающий устойчивость позднего капитализма или гексоген в
его основании / А. В. Бузгалин // Общественные науки и современность. — 2011. — № 3. — C. 147—161.
5. Богунець А. Зайнята Україна: Хто у роботі найпотрібніший? [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://ua.forua.com/analytics/2012/05/01/113351.html.
6. Грішнова О. А. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу / О. А. Грішно-
ва, Н. А. Полив’яна // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 5. — C. 19—24.
7. Джерело : за даними обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться Державною службою статистики
України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gorstat.kiev.ua/p.php3?c=499&lang=1.
8. Ільчук Л. І. Концепція соціальної держави в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук, А. В. Сивак // Центр
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України. НАН України. — Режим доступу :
http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31 :2010-06-13-21-09-40&catid=20:2010-06-13-21-06-26.
9. Каргаполова Е. В. Потенциал социального развития региона: опыт эмпирического исследования [Электронный
ресурс] / Е. В. Каргаполова. — Режим доступа : ukros.ru/wp-content/.../09/каргаполова.doc .
10. Лібанова Е. Демографічний прогноз: що очікувати українцям до 2050 року? / Елла Лібанова, Ірина Курило. —
Урядовий кур’єр. 31 січня 2012 року, вівторок, № 18. — С. 2—3.
11. Лебедева Н. Социальный капитал и модернизация этноэкономики Юга России / Н. Лебедева, О. Ломовцева //
Общественные науки и современность. — 2006. — № 2. — С. 109—117.
12. Любченко О. М. Соціально-економічний потенціал регіону поняття, структура, генезис [Електронний ресурс] /
О. М. Любченко // Формування ринкової економіки : наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-
т ім. В. Гетьмана» ; відп. ред. О. О. Бєляєв. — 2010. — Вип. 23. — С. 202—209.
13 . Маслова И. С. Социальный потенциал развития экономики / И. С. Маслова // Вестник ин-та экономики РАН. —
2008. — № 2. — С. 37—53.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua
15. Привалов Ю. Соціальна експертиза: підходи і методи / Ю. Привалов, О. Рогожин, Ю. Саєнко // Вісник державної
служби України. — 1998. — № 2. — С. 68—76.
16. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 травня 2013 р. № 386-р.
17. Полищук Л. То, что нельзя купить [Электронный ресурс] / Л. Полищук // Бизнесс-Журнал «Оnline». — № 4—6
апреля. — 2011. — С. 1. — Режим доступа : http://isc.hse.ru/ru/press?__prv=1.
18. Штырбул С. А. Социальный капитал и социальный потенциал: субъекты и функции : автореф. дис. на соискание
науч. степени канд. екон. наук / С. А. Штырбул. — М. : МГУ, 2010. — 27 с.
19. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. Д. Павловой,
В. Кирющенко, М. Колопотина. — М. : изд-во АСТ: Ермак, 2004. — 730 с.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 12
Як цитувати
[1]
І. Чорнодід, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 37-44, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.