МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • О. М. Хомік Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація

Обґрунтовано ефективність і доцільність використання мультимедійних технологій як засобу формування управлінської культури майбутніх економістів. З’ясовано сутність понять «електронні засоби», «мультимедіа», «мультимедійні технології», наведено переваги і особливості використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи. Подано авторське визначення поняття «формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій».

Біографія автора

О. М. Хомік, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
асистент кафедри інформаційних технологій та економічної теорії

Посилання

1. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пос. для вузов / Дмитрий Владимирович
Чернилевский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 437 с. — (Серия «Педагогическая школа : XXI век»).
2. Шафрин Ю. А. Информационные технологи : учеб. пос. / Ю. А. Шафрин. — М. : Бином. Лаборатория знаний,
2004. — Ч. 1 : Основы информатики и информационных технологий. — 316 с.
3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька. — К. :
Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.
4. Дрешер Ю. Н. Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе [Электронный ресурс] /
Ю. Н. Дрешер. — Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/153.pdf.
5. Євдокимов В. І. Ефективність навчання студентів: навч. посіб. / [В. І. Євдокимов, Г. Ф. Пономарьова, В. В. Луцен-
ко, Т. П. Агапова та ін.] ; за ред. В. І. Євдокимова. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2004. — 222 с.
6. Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний
ресурс] / С. С. Риженко. — Режим доступу : lineyka.inf.ua/articles/001/.
7. Онкович Г. В. Від педагогічної журналістики до медіаосвіти [Електронний ресурс] / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович
— Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/.
8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології / за ред. О. І. Пушкаря. — К. : Вид. центр «Академія»,
2002. — 704 с.
9. Сумина Г. А. Использование мультимедийных технологий в учебном процессе вуза [Электронный ресурс] / Г. А. Суми-
на, Н. Ю. Ушакова. — Режим доступа : http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fgtu/dedich/library/sumina/index.htm.
Переглядів анотації: 88 Завантажень PDF: 547
Як цитувати
[1]
О. Хомік, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 117-120, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.