ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • В. М. Дубовой Вінницький національний технічний університет
  • Г. Ю. Дерман Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено ігровий підхід до прийняття рішення щодо розвитку інформаційних систем (ІС). Представлено модель задачі прийняття рішень з урахуванням прогнозування методом багатофакторної регресії. Наведено приклад бази знань для прогнозування впливу розвитку ІС на стан середовища. Для оцінки рівня виконання функцій ІС використано мультиплікативний критерій, для оцінки рівня розвитку — адитивний. Наведено діаграму діяльності для розрахунку елементів платіжної матриці, що використовується для розв’язання гри методом динамічного програмування.

Біографії авторів

В. М. Дубовой, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри комп’ютерних систем управління

Г. Ю. Дерман, Вінницький національний технічний університет

аспірантка, кафедра комп’ютерних систем управління,

Посилання

1. Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів
та ефектів освоєння : моногр. / [Т. М. Боровська, С. П. Бадьора, В. А. Северілов, П. В. Северілов.]. — Вінниця : ВНТУ,
2009. — 255 с. — ISBN 978-966-641-312-6.
2. Остапчук Ж. І. Моделювання в задачах розвитку електричних систем : навч. посіб. / Ж. І. Остапчук, В. В. Кулик,
В. В. Тептя. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 128 с.
3. Арутюнян І. А. Сучасні підходи та моделі з оптимізації організаційно-технічного розвитку будівельного виробництва
/ І. А. Арутюнян, М. Д. Терех // Вісник Донбаської академії будівництва і архітектури. — 2010. — № 3(83). — С. 54—59.
4. Боровська Т. М. Оптимізація управління інноваційним розвитком при невизначеностях / Т. М. Боровська, Г. Ю. Дерман
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 3. — С. 141—147.
5. Жемчугов А. Разработка стратегии предприятия: современный подход [Электронный ресурс] / А. Жемчугов,
М. Жемчугов // Проблемы теории и практики управления. — 2011. — № 10. — С. 58—67. — Режим доступа :
http://corpsys.ru/Articles/Strategy/StrategyDevelopment.aspx.
6. Тишевич Б. Л. Прогнозування процесів в технічних системах за допомогою нейронної мережі / Б. Л. Тишевич,
К. К. Мельохіна // Енергетика. Екологія. Людина : Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. — К. : НТУУ «КПІ», ІЕЕ. — 2011.
— С. 425—428.
7. Юдицкий С. А. Графодинамическое имитационное моделирование развития сетевых структур [Электронный ре-
сурс] / С. А. Юдицкий // Управление большими системами. — 2011. — № 33. — С. 21—34. — Режим доступа :
http://ubs.mtas.ru/upload/library/UBS3302.pdf.
8. Романюк В. В. Теорія антагоністичних ігор : навч. посіб. / В. В. Романюк. — Львів : Новий Світ, 2000, 2010.
— 294 с.
9. Reluga T. Game theory of social distancing in response to an epidemic / T. Reluga // PLOS Computational Biology. —
2010. — № 6.
10. Kannan R. Game-theoretic models for reliable path length and energy-constrained routing with data aggregation in wireless
sensor networks / R. Kannan, S. Iyengar // IEEE J. Sel. Area Commun. — 2004. — № 22. — Р. 1141—1150.
11. Жихор О. Б. Економетричні методи прогнозування науково-технічного прогресу та світового розвитку / О. Б. Жи-
хор, Р. А. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — № 22(6). — С. 318—329.
12. Губко М. В. Теория игр в управлении организационными системами. — Изд. 2-е, перер. и доп. / М. В. Губко,
Д. А. Новиков. — М., 2005. — 168 с.
13. Дубовой В. М. Формалізація задачі прийняття рішень щодо розвитку корпоративних інформаційних систем в
умовах невизначеності / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. —
№ 1(185). — С. 147—151.
14. Динамика ВВП в 2002—2013 гг. [Электронный ресурс] // Z-Украина. Аналитика, статистика. — Режим досту-
па : zet.in.ua/economic/macroeconomic/vvp/dinamika-vvp-ukrainy-2002-2013/.
15. Быстрорастущие рынки: очевидные различия. Прогноз по России, Казахстану и Украине [Электронный ре-
сурс] // Ernst&Young. — Режим доступа : http://www.ey.com/RU/ru/Issues/Driving-growth/RGM-forecast-summer-2012---
Russia-Kazakhstan-Ukraine.
16. Провайдер фінансової інформації належить Yahoo! [Електронний ресурс] // Yahoo. — Режим доступу :
http://finance.yahoo.com.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 145

Як цитувати

[1]
В. М. Дубовой і Г. Ю. Дерман, «ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 67–73, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>