ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДП-РИЄМСТВ: ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК

Автор(и)

  • Ю. Р. Самігулліна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, фінансовий стан підприємства, загальна характеристика підприємства

Анотація

Проаналізовано вітчизняні методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємств, виявлено їх переваги та недоліки.

Біографія автора

Ю. Р. Самігулліна, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем та комплексів

Посилання

1. Великоіваненко Г. І. Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова. — Режим доступу : http://globalteka.ru/order/2349.html.
2. Власюк Т. М. Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. — 2005. — № 4. — С. 22—26.
3. Власюк Т. М. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий пі-дхід) : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Власюк Тетяна Миколаївна ; Київський національний університет технологій та дизайну. — К., 2006. — 17 с.
4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / Т. В. Майорова. — К. : ЦУЛ, 2003. — 376 с.
5. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / [В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, та ін.]. — 2-ге вид., доопрац. і доп. — Х. : вид-во «ІНЖЕК», 2005. — 664 с.
6. Катан Л. І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л. І. Катан, К. С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 5. — С. 22—24.
7. Крупська Н. Є. Формування рейтингової оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс] / Н. Є. Крупська, О. О. Бахір. — Режим доступу : Hhttp://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/H Economics/65220.doc.htm.
8. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій [Електронний ресурс]. —Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
9. Момот Т. В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки // Менеджер. — 2005. — № 4 (34). — С. 117—122.
10. Скляр І. Д. Рейтингова оцінка фінансового стану як складова оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / І. Д. Скляр, Ю. М. Шкодкіна. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum /Mre/2009_2/2.6.pdf/.
11. Судакова О. І. Економічна безпека: аспект оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Hhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Hsoc_gum/prvs/2008_2/0604.pdf.
12. Федоренко І. К. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу / І. К. Федо-ренко, В. Б. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — № 10 (113). — С. 89—93.
13. Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 280 с.
14. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посіб. — К. : Знання. — Прес, 2003.— 622 с.
15. Юхимчук С. В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / С. В. Юхимчук, С. Д. Супрун // Фінанси України. — 2003. — № 1. — С. 3—12.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 231

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Ю. Р. Самігулліна, «ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДП-РИЄМСТВ: ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 32–37, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.