ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЕС КРИТЕРІАЛЬНИМ МЕТОДОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електроенергетична система, нормативна характеристика технічних втрат потужності, функція належності, критерій подібності

Анотація

Запропоновано алгоритм розрахунку нормативного значення технічних втрат електроенергії критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання. Цей алгоритм базується на представлені впливних факторів у вигляді нечітких множин і визначенні базисних критеріїв подібності за допомогою функцій належності членів нормативної характеристики технічних втрат потужності відповідним множинам, що дозволяє підвищити точність визначення планового значення технічних втрат потужності.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
О. О. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет
асистент

Посилання

1. Астахов Ю. Н. Применение критериального метода в электроэнергетике / Юрий Николаевич Астахов, Петр Де-мъянович Лежнюк. — К. : УМК ВО, 1989. — 140 с.
2. Лежнюк П. Д. Методи оптимізації в електроенергетиці. Критеріальний метод : навч. посіб. для студентів ВНЗ /
П. Д. Лежнюк, С. В. Бевз. — Вінниця : ВДТУ, 1999. — 177 с.
3. Комар В. О. Критеріальне моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв в задачах оптимального ке-рування : дис. … канд. техн.. наук : 01.05.02 / В’ячеслав Олександрович Комар. — Вінниця, 2003. — 148 с. — Бібліогр. :
С. 114—123.
4. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / Александр Васильевич Леоненков. — С.-Пб. : «БХВ-Петербург», 2004. — 736 с. — ISBN 5-94157-087-2.
5. Железко Ю. С. Расчёт, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях : руководство для практических расчётов / Ю. С. Железко, А. В. Артемьев, О. В. Савченко. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. — 280 с. —ISBN 978-5-93196-910-7.
6. Методика визначення нормативу технічних втрат електроенергії в електричних мережах енергокомпаній України (Проект 21.02.2005) [Электронный ресурс] / [Потребич О. А., Дерзський В. Г., Коваленко Д. В. та ін.]. — Горлівка, 2004. — 50 с. — Режим доступу : http://www.nerc.gov.ru/control/uk/archive/docvien.
7. Методика расчёта нормативных технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом периоде. Приложение № 1 к Порядку расчёта и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/25/.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк і О. О. Рубаненко, ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЕС КРИТЕРІАЛЬНИМ МЕТОДОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 86-90, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)