ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМІНУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ

  • В. А. Волощук Національний університет водного господарства та природокористування
  • A. M. Рокочинський Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: глобальне потепління, параметри опалювального періоду, теплоспоживання

Анотація

На прикладі Рівненського регіону, виходячи з ретроспективного аналізу метеоданих другої половини XX ст., а також на основі прогнозу можливих змін погодно-кліматичних умов через глобальне потепління, оцінено зміни параметрів опалювального періоду та обсягів теплоспоживання житлово-комунального сектору.

Біографії авторів

В. А. Волощук, Національний університет водного господарства та природокористування
доцент кафедри теплоенергетики та машинознавства
A. M. Рокочинський, Національний університет водного господарства та природокористування
завідувач кафедри гідромеліорацій

Посилання

1. IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Presented on IPCC Conference in Paris 02 February, 2007.
2. Бабіченко В. М. Зміни температури повітря на території України наприкінці XX та на початку XXI століття /
В. М. Бабіченко, Н. В. Ніколаєва, Л. М. Гущина // Український географічний журнал. — 2007. — № 4. — С. 3—12.
3. Ромащенко М. І. Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату / М. І. Ромащенко, О. О. Собко,
Д. П. Савчук, М. І. Кульбіда. — Київ : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2003. — 46 с.
4. Клименко М. О. Оцінка впливу погодно-кліматичних умов на екологію людини при глобальному потеплінні (для зони Західного Полісся України) / М. О, Клименко, А. М. Рокочинський, З. С. Клименко, Л. М. Котяй // Вісник Націо-нального університету водного господарства та природокористування. — 2007. — Випуск 4(40). — С. 3—25.
5. Хомяков П. М. Влияние глобальных изменений климата на функционирование основных отраслей экономики и здо-ровье населения России / П. М. Хомяков, В. И. Кузнецов, А. М. Алферов и др. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 378 с.
6. Жуковский Е. Е. Метеорологичесая информация и экономические решения / Е. Е. Жуковский. — Л. : Гидрометео-издат, 1981. — 303 с.
7. Рокочинський А. М. Оцінка можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики За-хідного Полісся України / А. М. Рокочинський, В. А. Волощук, О. Д. Колодич // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 4. — С. 57—62.
8. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети : учеб. для вузов / Е. Я. Соколов. —7-е изд. стер. — М. : Издательство МЭИ, 2001. — 472 с. — ISBN 5-7046-0703-09.
9. Волощук В. А. Наукові принципи розрахунку і оптимізації проектних, технічних і технологічних рішень з управління системами теплопостачання на еколого-економічних засадах / В. А. Волощук, А. М. Рокочинський // Енергетика та електрифікація. — 2007. — № 9. — С. 51—56.
10. Безносова Д. С. Прогнозирование динамики тепло- и энергопотребления под влиянием климатических изменений и оценка выбросов парниковых газов: автореф. дис. на соискане учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Энерге-тические системы и комплексы» / Безносова Диана Сергеевна. — Московский технический институт (Технический униве-рситет). — М., 2005. — 20 с.
11. Ефимова Н. А. Влияние потепления климата на режим отопления зданий / Н. А. Ефимова, И. М. Байкова,
В. С. Лаперье // Метеорология и гидрология. — 1992. — № 12. — С. 95—98.
12. Анисимов О. А. Влияние антропогенного изменения климата на обогрев и кондиционирование зданий /
О. А. Анисимов // Метеорология и гидрология. — 1999. — № 6. — С. 10—17.
13. Влияние глобальных изменений природной среды и климата на функционирование экономики России ; под общ. ред. Н. П. Лаверова. — М. : УРСС, 1998.
14. Кобышева Н. В. Климатические характеристики отопительного периода на субъектах Российской Федерации в настоящем и будущем / Н. В. Кобышева, М. В. Клюева, А. А. Александрова, О. Н. Булыгина // Метеорология и гидроло-гия. — 2004. — № 8. — С. 46—52.
15. Национальный доклад по проблемам изменения климата. — М. : Минэкономразвития России, 2002.
16. Малявина Е. Г. Теплопотери здания : справ. пос. / Е. Г. Малявина. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2007. — 144 с. —
ISBN 978-5-98267-030-4.
17. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель. — Київ. — Мінбуд України, 2006.
18. СниП 23-02-2003. Тепловая защита зданий / Госстрой Росии. — М. : ФГУП ЦПП, 2004.
19. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М. : Стройиздат, 1983.
20. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология / Госстрой России. — М. : ГУП ЦПП, 2003.
21. Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Кабінет Міністрів України. — Київ, 2006. — 129 с.
Переглядів анотації: 33 Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. А. Волощук і РокочинськийA. M., ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМІНУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 42-47, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.