ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • С. О. Романюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інноваційний рівень, показники, автотранспортне підприємство

Анотація

Розроблено методику визначення інтегрального інноваційного рівня автотранспортного підприємства. Запропоновано показники визначення кожної складової інтегрального інноваційного рівня.

Біографія автора

С. О. Романюк, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Елизарьев А. А. Оценка и эффективное использование возможностей инновационного развития предприятия: ав-тореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйс-твом (упр. инновац. и инвест. деятельностью)» / А. А. Елизарьев. — Уфа, 2005. — 20 с.
2. Бандуров В. В. Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління наук.-техн. прогресом» / В. В. Бандуров. — Одеса, 2006. — 20 с.
3. Бідняк М. Н. Інноваційний рівень технологічних процесів виробництва на автомобільному транспорті / М. Н. Бідняк, О. П. Зімін, О. В. Мороз // Управління проектами, системний аналіз і логістика. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmnmct.pdf.
4. Біліченко В. В. Формування інноваційних напрямків розвитку автотранспортних підприємств в сучасних умовах / В. В. Біліченко, С. О. Романюк // Прогресивні напрямки розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту: міжнар. наук.-техн. конф., 19—22 травня 2009 р. : матеріали; за ред. В. Я. Копп [та ін.]. — Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. — С. 71—73. — ISBN 978-966-2960-45-7.
5. Біліченко В. В. Методичні основи розробки проекту стратегічного розвитку підприємств автомобільного транспорту / В. В. Біліченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2008. — № 4. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-3/2008-3.files/uk/08vvboae_ua.pdf .
6. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок : учебн. пособие для спец. «Организация и управление на автомобильном транспорте» / [Л. А. Александров, А. И. Малышев, А. П. Кожин и др.] ; под ред.
Л. А. Александрова. — [2-е изд. перераб. и доп.]. — М. : Высш. шк., 1986. — 336 с.
7. Экономика автомобильного транспорта / А. Г. Будрин, Е. В. Будрина, М. Г. Григорян [и др.] ; под. ред. Г. А. Коно-нова. — [3-е изд.]. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-7695-4598-6.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 80

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
С. О. Романюк, «ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 47–51, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.