ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНОЇ КІНЕТИКИ СОРБЦІЇ Α-ОКСІПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ ЦЕОЛІТОМ

  • В. В. Сабадаш Національний університет «Львівська політехніка»
  • А. М. Гивлюд Національний університет «Львівська політехніка»
  • Я. М. Гумницький Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: природний цеоліт, α-оксіпропіонова кислота, стічні води, внутрішня дифузія

Анотація

Подано результати експериментальних досліджень кінетики іонообмінного поглинання α-оксі­пропіонової кислоти природним цеолітом у періодичних умовах. Отримані результати експе­риментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнт внутрішньої дифузії цього процесу.

Біографії авторів

В. В. Сабадаш, Національний університет «Львівська політехніка»
канд. техн. наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування
А. М. Гивлюд, Національний університет «Львівська політехніка»
аспірантка кафедри екології та збалансованого природокористування
Я. М. Гумницький, Національний університет «Львівська політехніка»
д-р техн. наук, професор кафедри екології та збалансованого природокористування

Посилання

1. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности / С. М. Шифрин, Г. В. Иванов, Б. Г. Ми-шуков, Ю. А. Феофанов. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 272 с.
2. Саблій Л. А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод. : моногр. / Л. А. Саблій. — Рівне : НУВГП, 2013. — 291 с.
3. Челищев Н. Ф. Цеолиты новый тип минерального сырья / Н. Ф. Челищев, Б. Т. Берштейн, В. Ф. Володин. — М. : Недра, 1987. — 176 с.
4. Мацуська О. В. Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод / О. В. Мацуська, Р. П. Параняк, Я. М. Гумницький // Науковий вісник Львівського національного універси-тету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2011. — Т. 13, № 4(4). — С. 291—296.
5. Сабадаш В. В. Сорбційне очищення стічних вод молокопереробних підприємств від молочної кислоти / В. В. Саба-даш // Екологія/Ecology-2013 : IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. (25—27 вересня 2013, м. Вінниця) : зб. наук. статей / Вінницький НТУ МОН України. — Вінниця : вид-во-друкарня ДІЛО, 2013. — С. 67—70.
6. Wymiana masy w układzie ciało stałe — ciecz. Podręcznik akademicki / R. Petrus, G. A. Aksielrud, J. M. Gumnicki,
W. Piątkowski // Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów, 1998. — 365 s.
7. Гивлюд А. М. Кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом / А. М. Гивлюд, В. В. Сабадаш,
Я. М. Гумницький // Наукові праці ОНАХТ. — Одеса, 2014. — Т. 2, Вип. 45. — С. 25—30.
8. Гумницький Я. М. Сорбційне вилучення амонію з рідкої фази / Я. М. Гумницький, В. В. Сабадаш // Наукові праці ОНАХТ. — Одеса, 2012. — Т. 2, Вип. 41. — С. 197—200.
9. Петрушка І. М. Кінетика внутрішньодифузійної сорбції органічних розчинників природними сорбентами /
І. М. Петрушка, М. С. Мальований, Я. М. Гумницький // Вісник Кременчуцького національного університету імені Ми-хайла Остроградського. — 2012. — № 3(74).— С. 131—134.
10. ChemDraw and ChemOffice 15.0 [Електронний ресурс] // Perkin Elmer’ For the Better. — Режим доступу : https://www.cambridgesoft.com/software/overview.aspx?cid=3984&gclid=Cj0KEQiAv5-zBRCAzfWGu-2jo70BEiQAj_ F8oBzJKZBWPlF6PTJemjvBLYbEPK93bCM0UvErGRpvpm0aAjcD8P8HAQ .
Переглядів анотації: 117 Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
В. Сабадаш, А. Гивлюд, і Я. Гумницький, ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНОЇ КІНЕТИКИ СОРБЦІЇ Α-ОКСІПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ ЦЕОЛІТОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 9-14, Трав 2016.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.