МЕТОД КІЛЬКІСНОГО РОЗРАХУНКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Л. О. Нікіфорова Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Федорова Вінницький національний технічний університет
  • Т. К. Мещерякова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: мотивація, менеджмент, потенціал, економічна діяльність, соціометрія, метод, модель

Анотація

Розроблено метод кількісного розрахунку потенціалу підвищення спільної економічної діяльності на основі єдиного інтегрального показника ефективності спільної діяльності колективу Іс.. Цей метод дасть змогу на практиці кількісно обчислити вплив окремих соціально-психологічних факторів на кінцеві економічні результати діяльності підприємства. Також розроблений метод дасть змогу виявити недоотриманий чистий дохід підприємства за рахунок невикористаного потенціалу підвищення спільної економічної діяльності та оцінити ефективність окремих мотиваційних факторів, що використовуються на підприємстві.

Біографії авторів

Л. О. Нікіфорова, Вінницький національний технічний університет
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту
І. В. Федорова, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету менеджменту
Т. К. Мещерякова, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Посилання

1. Керівництво організацією / [О. Є. Кузьмин, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник , І. С. Процик] — Львів : «Львівська політе-хніка», 2008. — 244 с.
2. Управління персоналом / [М. І. Ожиганова, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 188 с.
3. Таланова А. В. Основные подходы к управлению персоналом организации [Электронный ресурс] / А. В. Таланова, С. Р. Владимиров // Экономика и менеджмент инновационных технологий. — 2014, № 2. — Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3673 .
4. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Л. Морено. — М. : Академический Проект, 2001. —384 с.
5. Волков И. П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях / И. П. Волков. — СПб. : Речь, 1998. — 48 с.
6. Ковальчук В. Г. Соціально-психологічні аспекти ефективного менеджменту (на матеріалах АПК Хмельницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.02 / Національний аграрний університет. — К., 1999. — С. 20.
7. Мороз О. В. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств / О. В. Мо-роз, Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 252 с.
8. Нікіфорова Л. О. Метод оцінювання ефективності економічної діяльності колективу підприємства на основі інтег-ральних показників / Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян // Економічний простір. — Дніпропетровськ, ПДАБА, 2008 — № 17. — С. 157—166.
9. Ван Чжэн, Нікіфорова Л. О. Метод непрямої ідентифікації керівника як лідера з використанням соціально-психо-логічних технологій / Ван Чжэн, Л. О. Нікіфорова // Актуальні проблеми економіки. — Київ, 2014. — № 7 (157). — С. 397—405
10. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://smida.gov.ua. — Назва з екрану.
11. Самотоєнкова О. В. Економічна статистика / О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська. — Одеса : ОДЕУ, 2010. — 183 с.
12. Нікіфорова Л. О. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. О. Нікіфорова ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2010. — 278 с.
Переглядів анотації: 88 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
Л. Нікіфорова, І. Федорова, і Т. Мещерякова, МЕТОД КІЛЬКІСНОГО РОЗРАХУНКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 26-32, Трав 2016.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.