ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ З ІНВЕРТОРНИМИ ТЯГОВИМИ ПІДСТАНЦІЯМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

  • О. І. Саблін Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Д. О. Босий Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • В. Г. Кузнецов Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • М. О. Баб’як Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Є. М. Косарєв Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • П. В. Губський Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ключові слова: рекуперація електроенергії, інверторні підстанції, тягове електропостачання, зовнішнє електропостачання, режим напруги, якість електроенергії

Анотація

Подані результати експериментального дослідження ефективності роботи інверторних підстан­цій системи тягового електропостачання постійного струму в режимі рекуперації енергії. Встановлено, що інвертування надлишкової енергії рекуперації поїздів не забезпечує її оптимального розподілення та належного режиму напруги в тяговій мережі, що потребує розробки відповідних організаційних та технічних заходів з боку організації руху поїздів та тягового електропостачання. Показники якості енергії рекуперації на приєднаннях 35 кВ тягових підстанцій знаходяться в області граничнодопустимих значень, встановлених стандартом.

Біографії авторів

О. І. Саблін, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електропостачання залізниць
Д. О. Босий, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електропостачання залізниць
В. Г. Кузнецов, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
докт. техн. наук, професор, професор кафедри електропостачання залізниць
М. О. Баб’як, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій Львівської філії
Є. М. Косарєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
асистент кафедри електропостачання залізниць
П. В. Губський, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
аспірант кафедри електропостачання залізниць

Посилання

1. Гетьман Г. К. Теория электрической тяги [Текст] / Г. К. Гетьман. — Д. : изд-во Маковецкий, 2011. — 456 с.
2. Сопов В. И. Способы повышения эффективности использования энергии электрического торможения подвижного состава [Электронный ресурс] / В. И. Сопов // Онлайн Электрик: Электроэнергетика. Новые технологии, 2012. —
Режим доступа : URL:http://www.online-electric.ru/articles.php?id=43.
3. Тарута П. В. Повышение эффективности использования энергии рекуперации в системе тягового электроснабжения постоянного тока [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.07 / Павел Викторович Тарута. — Омск, 2004. — 23 с.
4. Вильгельм А. С. Повышение энергетической эффективности рекуперативного торможения на железных дорогах постоянного тока : ареф. дис... канд. техн. наук : спец. 05.22.07. / А. С. Вильгельм. — Омск : ОмГУПС, 2013. — 20 с.
5. Пулін М. М. Проблеми перемикання тягової підстанції з випростувального режиму в інверторний і навпаки /
М. М. Пулін, О. І. Скрипник // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2003. — № 497. — С. 161—165.
6. Саблин О. И. Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта / О. И. Саблин // Вестник НТУ«ХПИ». — 2013. — Вип. 38. — С. 186—189.
7. Комякова О. О. Анализ качества электрической энергии, возвращаемой инверторами тяговых подстанций посто-янного тока в сеть энергосистем / О. О. Комякова, А. А. Комяков, А. С. Вильгельм ; Омский гос. ун-т путей сообщения // Известия Транссиба. — 2012. — № 3(11). — С. 71—77.
8. Сберегающие технологии тягового электроснабжения с рекуперацией энергии торможения поездов [Текст] : тез. док. / А. Т. Бурков, В. М. Варенцов, А. Н. Марикин и др. // ІІ Евроазиатская конференция по транспорту. — С-Пб: ЦНИИТ СЭТ, 2000. — 93 с.
9. Босий Д. О. Баланс електричної енергії тягової підстанції постійного струму за різних рівнів несиметрії напруги системи зовнішнього електропостачання / Д. О. Босий, Д. Р. Земський // Східно-Європейський журнал передових техно-логій. — 2014. — № 2/8 (68). — С. 52—57. — (Энергосберегающие технологии и оборудование).
10. Сиченко В. Г. Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць : монографія / В. Г. Си-ченко, Ю. Л. Саєнко, Д. О. Босий ; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : Стандарт-Сервіс, 2015. — 344 с.
11. Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений: ГОСТ 6962-75 — [Действует с 1977-01-01] — М. : Изд-во стандартов, 1976. — 3 с.
12. Напряжение питания тяговых железнодорожных сетей : Стандарт NF EN 50163-1996 — [Действует с 01.11.1996]. МКС 29.280, 1995. — 11 с.
13. Пат. 95871 Україна, МПК G01R 19/257, H04W 4/20. Пристрій вимірювання напруги в мережі постійного струму з бездротовою передачею даних / Босий Д. О.; заявник та власник патенту Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак.
В. Лазаряна. — № U201408019 ; заявл. 16.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. — 3 с.
Переглядів анотації: 95 Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
О. Саблін, Д. Босий, В. Кузнецов, М. Баб’як, Є. Косарєв, і П. Губський, ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ З ІНВЕРТОРНИМИ ТЯГОВИМИ ПІДСТАНЦІЯМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 73-79, Трав 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.