ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КУРСУ «СУЧАСНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ»

Автор(и)

  • А. С. Ольховська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова:

сучасні перекладацькі технології, системи автоматизації перекладу, майбутні перекладачі, методика навчання перекладу

Анотація

Проаналізовано теоретичны передумови розробки курсу з сучасних перекладацьких технологій, зокрема систем автоматизації перекладу. Розглянуто низку завдань, які мають бути вирішені для створення згаданого курсу, зокрема: визначення оптимальної кількості систем автоматизації перекладу (САТ-програм) для використання в процесі підготовки перекладачів; вибір конкретних САТ-програм, які доцільно включити до згаданого курсу; визначення етапу навчання студентів, на якому доцільно запровадити зазначений курс; аналіз видів вправ, які буде покладено в основу системи вправ; здійснення відбору текстів, на основі яких буде побудовано матеріали згаданого курсу; розробка критеріїв оцінювання знань, навичок та вмінь, набутих студентами в процесі вивчення згаданого курсу. Запропоновано можливі шляхи вирішення перелічених завдань.

Біографія автора

А. С. Ольховська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови

Посилання

1. Craciunescu O. Machine Translation and Computer-Assisted Translation: a New Way of Translating? / O. Craciunescu,
C. Gerding-Salas, S. Stringer-O'Keeffe [Electronic resource] // Translation Journal. — 2004. — Vol. 8. — No. 3. — Way of access : http://translationjournal.net/journal/29computers.htm .
2. Тарасенко Р. О. Компонентна структура інформаційної компетентності майбутніх перекладачів / Тарасенко Р. О. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 3. — С. 146—150.
3. Тарасенко Р. О. Концептуальні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аг-рарної галузі / Тарасенко Р. О. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 34. — С. 334—340.
4. Тарасенко Р. О. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі / Тарасенко Р. О. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 35. — С. 331—339.
5. Тарасенко Р. О. Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекла-дачів для аграрної галузі / Тарасенко Р. О. // Вісник Дніпропетровського університет імені Альфреда Нобеля. — 2014. — № 2 (8). — С. 81—86. — (Педагогіка і психологія).
6. Долинський Є. В. Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та пере-кладу // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2013. — № 1 (7). — С. 82—86.
7. Долинський Є. В. Використання продуктів компанії Google для професійної підготовки майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / Є. В. Долинський, В. П. Юркова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_5.
8. Долинський Є. В. Цілі і завдання інформатичної підготовки студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Є. В. Долинський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2013. — Вип. 34. — С. 283—287.
9. Рогульська О. О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти »/ О. О. Рогульська. — Вінниця, 2010. — 21 с.
10. Byrne J. Translation and the Internet: Changing the Face of an Industry / J. Byrne // Translation Technologies & Culture. — Portsmouth : University of Portsmouth, 2007. — P. 23—34.
11. Bowker L. Computer-aided translation: translator training / Bowker L. // The Routledge Encyclopedia of Translation Technology. — London and New York : Naylor & Francis Group, 2015. — P. 88—104.
12. Проект CAT for Grad [Электронный ресурс] // Vox Tran. — Режим доступа : http://voxtran.net/tehnologii-i-instrumenty/akademicheskie-programmy/proekt-cat-for-grad.
13. Решения SDL Trados [Электронный ресурс] // T-Cервис. — Режим доступа : http://www.tra-service.ru/products.
14. MemoQ [Electronic resource] // MemoQ. — Access mode : https://www.memoq.com.
15. Muegge U. Cloud-based translation memory tools are changing the way translators work and train [Electronic resource] / U. Muegge. — Access mode : http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=uwe_muegge.
16. Muegge U. The silent revolution: Cloud-based translation management systems / U. Muegge [Electronic resource] //
TC World. — Vol. 7. — Issue 7. — P. 17—21. — Access mode : http://www.tcworld.info/e-magazine/content-strategies/article/the-silent-revolution-cloud-based-translation-memory-systems.
17. Canim Alkan S. Use of Cloud-Based Translation Management Systems in Translation Education [Electronic resource] / S. Canim Alkan // Participatory Educational Research. — 2016. — Special Issue 2016-I. — P. 43—47. — Access mode : http://www.partedres.com/archieve/spi_16_1/5_per_16_spi_1_5_Page_43_47.pdf.
18. Memsource [Electronic resource]. — Access mode : https://www.memsource.com.
19. DePalma D. A. Translation Services and Software in the Cloud: How LSPs will Move to Cloud-Based Solutions /
D. A. DePalma, B. B. Sargent. — Cambridge : Common Sense Advisory, Inc., 2013. — 32 p.
20. Kenny D. Teaching Machine Translation and Translation Technology: A Contrastive Study / D. Kenny, A. Way // Work-shop on Teaching Machine Translation: MT Summit VIII, 18—22 September 2001 р. : proceeding of the workshop. — Santiago de Compostela, 2001. — С. 13—17.
21. Закон України № 1556-VII «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. — 2014. — № 37—38. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
22. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. — М. : Педагогика, 1989. — Т. 1. — 485 с.; Т. 2. — 322 с.
23. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. — К. : Вища школа, 1982. — С. 98.
24. Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ганічева Тетяна Вікторівна. — К., 2008. — 395 с.
25. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису / Ребрій О. В. ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 152 с.
26. Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації / Ребрій О. В. ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Він-ниця : Нова Книга, 2009. — 240 с.
27. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США / [Л. М. Черно-ватий, В. І. Карабан, О. В. Ребрій та ін.] ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 400 с.
28. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини / [Л. М. Черно¬ватий, В. І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко] ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця : Нова Кни-га, 2006. — 272 с.
29. Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою : Три базові угоди у галузі прав людини : навч. пос. для студ. вищих закл. освіти / [Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева, Н. В. Зінукова та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 272 с.
30. Черноватий Л. М. Контроль компетенції усного перекладу з аркуша майбутніх перекладачів / Л. М. Черноватий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. — 2010. — Вип. 89 (1). — С. 35—40. — (Філологічні науки).
31. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу : [підруч. для студ. вищих заклад. освіти за спец. «Переклад»] / Л. М. Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 376 с.
32. Черноватий Л. М. Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів / Л. М. Черноватий // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2009. — № 848. — С. 257—262. — (Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов).
33. Черноватий Л. М. Шляхи контролю компетенції усного перекладу з аркуша з англійської мови на українську у майбутніх перекладачів / Л. М. Черноватий, М. П. Ігольнікова, В. С. Корнієнко // Філологічні трактати. — 2009. — Т. 1, № 2. — С. 160—167.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 197

Опубліковано

2016-09-05

Як цитувати

[1]
А. С. Ольховська, «ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КУРСУ ‘СУЧАСНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ’», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 108–114, Верес. 2016.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.