ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

  • В. А. Фрицюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: майбутні педагоги, професійний саморозвиток, умови професійного саморозвитку, мотивація

Анотація

Розкрито одну з авторських організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку: формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі педагогічного вищого навчального закладу.
В статті визначено такі стимули професійного саморозвитку майбутніх педагогів: самопізнання (усвідомлення особистої значущості безперервного професійного саморозвитку); самовизначення (інтерес до майбутньої професійної діяльності; інтерес до професійного саморозвитку); самоуправління (здатність до об’єктивної самооцінки; здатність до самостійного оволодіння новим); самореалізації (високий рівень фахових, психолого-педагогічних та спеціальних знань); самовдосконалення (високі результати в навчальній і квазіпрофесійній діяльності; оволодіння ефективними методами професійного саморозвитку).

Біографія автора

В. А. Фрицюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] // EduDirect. — Режим доступу : http://www.edudirect.net/sopids-1388-1.html . — Назва з екрану.
2. Чурсина А. С. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию у студентов вуза в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук. : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. С. Чурсина. — Челябинск, 2011. — 18 с.
3. Книга національної освіти України [Електронний ресурс] / Акад. пед наук України ; за ред. В. Г. Кременя. — К., 2009 (1) . — Режим доступу : http://refdb.ru/look/1238872-p6.html .
4. Мануйлов Ю. С. Средовой подход в воспитании : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Ю. С. Мануйлов. — М., 1997. — 193 c.
5. Лозовой В. О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія /
В. О. Лозовой, Л. М. Сідак. — Х. : Право, 2006. — 256 с.
6. Гонтаровська Н. В. Теоретичні та методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особис-тості школяра : автореф. дис. на здобуття д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Н. В. Гонтаров-ська. — Київ, — 2012 р. — 40 с.
7. Власенко О. Особливості формування освітньо-виховних систем // Тенденції модернізації національних освітніх сис-тем : зб. наук. пр. / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. — Житомир : вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 158 с.
8. Корчак Я. «Як любити дитину» / Я. Корчак. — СПб : Азбука 2016. — 512 с.
9. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. — М. : Смысл, 2001. — 365 с.
10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пос. для студ. / А. Н. Леонтьев. — М. : Академия, 2004. — 346 с.
11. Романовський О. Г. Сутність професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми [Електронний ресурс] / О. Г. Романовський, М. В. Канівець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2013. — Вип. 34. — С. 193—197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_42.
12. Михайличенко В. Є. Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура / В. Є. Михайличенко, М. В. Ка-нівець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2011. — № 32—33. — С. 304—310.
13. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / [Акімова О. В., Галузяк В. М. та ін.] — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. — 416 с.
14. Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. — М. : Педагогика, 1987. — 384 с.
15. Рейковский Я. Просоциальная деятельность и понятие собственного «Я» / Я. Рейковский // Вестник МГУ. — 1981. — № 1. — С. 14—22. — (Психология).
16. Якиманская И. С. О модели личностно-ориентированного обучения / И. С. Якиманская // Тезисы докладов рес-публиканской научно- практической конференции. — Тула : ТГПИ, 1994. — Ч. 1. — 82 с.
17. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — М. : Педагогика, 1996. — 640 с.
18. Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. … д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /
О. О. Ярошинська. — Умань, 2015. — 544 с.
19. Черняева Г. В. Мотивация профессионального саморазвития личности / Г. В. Черняева // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : 11-й междунар. Конф. : матер. Минск, 27—28 сентября 2013 г. / Минский ин-т управления; сост. В. В. Гедранович; под науч. Ред. В. В. Гедранович и Н. В. Суша. – Минск, 2013. — Вып. 11. — Ч. III. — С. 161—164.
20. Ахметов А. М. Стимулирование мотивации физического самосовершенствования студента — будущего учителя : автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук / А. М. Ахметов. — Ульяновск, 2004. — С. 11—12.
21. Щедровицький Г. П. Вибрані праці / Г. П. Щедровицький. — М., 1995. — С. 20—35.
22. Піддячий В. М. Обґрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя / В. М. Піддячий // Педагогічний процес : теорія і практика. — 2014. — Вип. 1. — С. 108—114.
23. Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : монографія / С. Б. Ку-зікова. — Суми : вид-во «МакДен, 2011. — 412 с.
24. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2008. — 352 с.
Переглядів анотації: 174 Завантажень PDF: 416
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
В. Фрицюк, ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 107-114, Лют 2017.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.