МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Автор(и)

  • В. А. Фрицюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

майбутні фахівці, професійний саморозвиток, методологічні підходи, акмеологічний, аксіологічний, антропоцентричний, діяльнісний, компетентнісний

Анотація

Розкрито методологічні підходи, що застосовуються на початковому етапі розгляду теоретичних основ дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку. Визначено такі методологічні підходи професійного саморозвитку майбутніх фахівців: акмеологічний, аксіологічний, антропоцентричний, діяльнісний, компетентнісний. Використання названих підходів дозволяє забезпечити новизну дослідження, пов’язану з розробкою науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку. Викладені методологічні позиції є тією призмою, через яку здійснюється відбір і структурування загальнотеоретичних ідей, які складають концептуальну основу системи підготовки майбутніх фахівців до безперервного професійного саморозвитку.

Біографія автора

В. А. Фрицюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Посилання

1. Безбородих С. М. Особистісно-діяльнісний підхід у розвитку конкурентоспроможного педагога [Електронний ресурс] / С. М. Безбородих. Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/466/1/ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ% 20ПІДХІД%20У%20РОЗВИТКУ.pdf . — Назва з екрану.
2. Бордовская Н. В. Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. — СПб : изд-во «Питер», 2000. — 304 с.
3. Гаранина Ж. Г. Психологическая компетентность в структуре личностно-профессионального саморазвития специалистов социономической сферы : монография / Ж. Г. Гаранина. — Саранск : изд-во Мордов. ун-та, 2013. — 136 с.
4. Деркач А. А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований : монография / А. А. Деркач. — М. : изд-во РАГС,1999. — 391 с.
5. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб. пособ. / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. — М. : Московский психолого-социальный институт, 2005. — 216 с.
6. Знаков В. В. Психология понимания : Проблемы и перспективы / В. В. Знаков. — М. : Ин-т психологии РАН, 2005. — 448 с.
7. Зязюн І. А. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу / І. А. Зязюн // Порівняльна професійна педагогіка. 2011. — С. 19—30.
8. Кузікова С. Б. Психологія саморозвитку : навч. посіб. / С. Б. Кузікова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : МакДен, 2011. — 149 с.
9. Лидак Л В. Педагог как объект антропологической рефлексии в теоретическом наследии К. Д. Ушинского [Електронний ресурс] / Л. В. Лидак // Проблемы современного образования. — 2014. — № 3. — Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/pedagog-kak-obekt-antropologicheskoy-refleksii-v-teoreticheskom-nasledii-k-d-ushinskogo (дата обращения: 05.10.2016). — Назва з екрану.
10. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. — 100 с.
11. Ніколаєва С. Ю. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів початкової школи / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. — 2012. — № 1. — С. 42—51.
12. Пелех Ю. В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Ю. В. Пелех . — Київ : Б. в., 2010. — 36 с.
13. Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі : теоретичний аспект / Н. С. Побірченко // Освіта та педагогічна наука. — 2012. — № 3. — С. 24—31.
14. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентністний підхід у сучасній освіті. Світовий підхід та українські перспективи ; за ред. О. В. Овчарук. — К., 2004. — 111 с.
15. Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя : автореф. дис. … д-ра пед. наук. : 13.00.04 / Людмила Сергіївна Рибалко. — Харків. 2008. — 45 с.
16. Свещинська Н. В. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів засобами сучасної фортепіанної музики : автореф. … дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Свещинська. — Кіровоград, 2005. — 20 с.
17. Таценко Н. В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Н. В. Таценко // Функциональная лингвистика : сборник науч. работ. — Симферополь : Крымский респ. ин-т последипл. пед. обр., 2011. — Т. 2, № 2. — С. 222—225.
18. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник под ред. Л. Я. Гофмана и Д. А. Леонтьева; пер. с англ. и нем. / В. Франкл. — М. : Прогресс. 1990. — 368 с.
19. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. — Режим доступу : http://zakinppo.org.ua/2010- 01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49. — Назва з екрану.
20. Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Роман Миколайович Цокур; Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). — О., 2004. — 258 с.
21. Чурсина А. С. Методологические подходы к формированию готовности к профессиональному саморазвитию [Электронный ресурс] / А. С. Чурсина // Современные проблемы науки и образования. 2011. — № 5. — Режим доступа :
22. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4828 (дата звернення: 05.10.2016). — Назва з екрану.
23. Ярошенко А. О. Компетентнісний підхід як один із напрямів підвищення якості освіти підготовки фахівців соціальної сфери / А. О. Ярошенко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2013. — Вип. 14. — С. 5—12.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 387

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

[1]
В. А. Фрицюк, «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 160–167, Груд. 2017.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.