МОРФОЛОГІЧНИЙ ОПИС ВЕРХНЬОГО РІВНЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Л. А. Тарандушка Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: автосервісні підприємства, коефіцієнт конкордації, модель

Анотація

Проведено аналіз всіх можливих параметрів, які можуть впливати на якість виконуваних послуг та організацію виробничого процесу в системі автосервісних підприємств. Аналіз здійснено на базі проведення анкетування працівників автосервісу, клієнтів та експертів цієї галузі. Опрацьовано 400 анкет. В результаті їх опрацювання отримано множину параметрів, які можуть впливати на якість виконуваних робіт. За допомогою експертного методу оцінювання визначено, що найвагомішими параметрами є дев’ятнадцять. Для оцінки міри узгодженості думок експертів розраховано коефіцієнт конкордації, який становить 0,83. Це означає що більшість експертів з такою комбінацією параметрів погоджується. Наступний крок ― побудова функціональної моделі мережі автосервісних підприємств. Також, на основі визначених суттєвих параметрів для виконання якісних послуг сформовано морфологічний опис моделі функціонування мережі автосервісних підприємств. Тобто запропоновано варіанти, якими може бути описано кожний з параметрів. Параметри моделі розподілено на 3 групи: ті, які пов’язані з мережею автосервісних підприємств, ті, які пов’язані з автомобілем, що обслуговується, та ті, які пов’язані з середовищем, де функціонує регіональна система підприємств автосервісу. Розроблений морфологічний опис верхнього рівня моделі функціонування мережі автосервісних підприємств стає основою для розрахунку вагових коефіцієнтів кожного із запропонованих параметрів та визначення оптимальної комбінації параметрів, що забезпечить найвищий рівень якості виконуваних послуг. На основі здійсненого аналізу та інформації про поточний стан мережі підприємств автосервісу в вибраному регіоні стає можливим провести параметричну ідентифікацію математичної моделі системи, порівняти отримані значення параметрів з еталонними та задати параметри вектора впливу на систему для отримання кращих результатів її функціонування.

Біографія автора

Л. А. Тарандушка, Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів та технологій їх експлуатаці

Посилання

С. І. Андрусенко, і О. С. Бугайчук, Моделювання бізнес процесів підприємства автосервісу, монографія. Київ, Україна: Кафедра, 2014, 328 с.

В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, і А. Д. Чигринець, Основи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Організація, планування й управління. Київ, Україна: Вища шк., 1994, 383 с.

В. И. Сарабаев, С. С. Селиванов, В. Н. Коноплев, и Ю. Н. Демин, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов. Ростов н/Д, Россия: Феникс, 2004, 448 с.

О. А. Лудченко, Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління. Київ, Україна: Знання, 2004, 478 с.

M. Royer-Torney, and M. Mennenga, C. “A Reference Model for Analysing Automotive Service Formats,” CIRP IPS2 Conf. Herrmann Institute of Machine Tools and Production Technology, Braunschweig, Germany, 2010, pp. 355-362.

M. S. Hossain, A. Zahid, and R. J. Hoque, “Improvement of Service Quality at Automobile Workshop in Bangladesh,” 2017. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/320271596_Improvement_of_Service_Quality_at_Automobile_Workshop_in_Bangladesh. Accessed on December 25, 2019.

R. Katarne, S. Sharma, and J. Negi, “Measurement of Service Quality of an Automobile Service Centre,” 2010 . [Online]. Available: http://www.iieom.org/paper/Final%20Paper%20for%20PDF/184%20Sayendra%20Sharma.pdf. Accessed: on December 25, 2019.

Л. А. Тарандушка, i Н. Л. Костьян, «Трирівнева модель системи менеджменту якості автосервісних підприємств,» на Всеукр. Наук.-практ. Конф. «Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів,» Коблево, 2018, с. 65-67.

Dragana Velimirović, Čedomir Duboka, and Predrag Damnjanović, “Automotive maintenance quality of service influencing factors,” 2016 [Online]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/Automotive-maintenance-quality-of-service-factors-Velimirović-Duboka/f96f53c3769e8ae7d39bf24757420a9508cac99b. Accessed: on December 25, 2019.

А. П. Солтус, Л. А. Тарандушка, В. В. Біліченко, і Н. Л. Костьян, «Формування номенклатури споживчих критеріїв для розробки моделі організації автосервісного виробництва,» 2018 [Online]. Available:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vmbt_2018_2_17. Accessed on December 25, 2019.

О. Д. Марков, і П. О. Марков, Критерії та показники ефективності автосервісу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64. Дата звернення: Грудень 25, 2019.

Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
[1]
Л. Тарандушка, МОРФОЛОГІЧНИЙ ОПИС ВЕРХНЬОГО РІВНЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 84-89, Лют 2020.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.