АНАЛІЗ ЗМІН СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВАЖЛИВОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ РІВНЯ

  • М. В. Абрамова Національна академія управління
Ключові слова: безпека, економічна безпека, складові економічної безпеки, стійкість зв’язку, варіа- ція, кореляція

Анотація

Порівняння використаних математичних методів у підходах розрахунку рівня економічної безпеки України дозволив відстежити їх хронологічну змінюваність, а також не одностайність думок авторів щодо остаточного визначення її складових, що не виключає можливості виділення такого елемента, як воєнно-економічна безпека у складі економічної безпеки у майбутньому. Використання запропонованих автором коефіцієнтів надало змогу визначити важливість складових елементів, відповідно до характеру їх впливу на зміну рівня економічної безпеки України у межах підходів її розрахунку, що може мати позитивний вплив на визначення пріоритетності розвитку відповідних секторів економіки на певний період.

Біографія автора

М. В. Абрамова, Національна академія управління
аспірантка кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства

Посилання

1. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. — Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /254к/96-вр.
2. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ. [Електронний ресурс] / Міні-
стерство економіки України. — Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm.
3. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку : Наказ [Еле-
ктронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents
/date_1a/pg_ibcnog/.
4. Харазішвілі, Ю. М. Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки Украї-
ни : аналітична записка [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss. gov.ua/articles/1358/.
5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ. [Електрон-
ний ресурс] / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. — Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/ category/main?cat_id=38738.
6. Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки
держави [Текст] / В. П. Мартинюк // Економіка Менеджмент Підприємництво. — 2013. — № 25. С. 179—187.
7. Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] /
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. — Режим доступу : http://www.niss.gov.
ua/articles/1358/#_ftnref5.
8. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : Указ Президента України. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/634/.
9. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : моногр. [Текст] / В. Т. Шлемко,
І. Ф. Бінько. — К. : НІСД, 1997. — 144 с.
10. Олейников, Е. А. Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие, личность [Текст] /
Е. А. Олейников. — М. : ЗАО «Бизнес-школа» Интел-синтез», 1997. — 288 с.
11. Мунтіян В. І. Економічна безпека України : моногр. [Текст] / В. І. Мунтіян. — К. : вид-во КВІЦ, 1999. — 464 с.
12. Кулинич О. І. Теорія статистики [Текст] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. — К. : Знання, 2006. — 294 с.
13. Кисіль, І. С. Метрологія, точність і надійність засобів вимірювань [Текст] / І. С. Кисіль. — Івано-Франківськ : Факел,
2002. — 400 с.
14. Статистика [Текст] / [Н. Б. Кушнір, Т. В. Кузнецова, Ю. В. Красовська та ін.] — К. : Центр учбової літератури,
2009. — 208 с.
Опубліковано
2015-09-03
Як цитувати
[1]
М. Абрамова, АНАЛІЗ ЗМІН СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВАЖЛИВОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ РІВНЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 46-51, Вер 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент