Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору

  • В. І. Березан Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, майбутній соціальний педагог, віртуальний простір

Анотація

Сьогодні неможливо уявити освітній простір соціального педагога без сучасних інформаційно-комуні­кацій­них технологій та засобів телекомунікації, що відкривають принципово інші можливості освіти, спілкування і володіють серйозним педагогічним потенціалом. Метою роботи є розкриття поняття інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів, її складових та особливостей їх формування засобами віртуального простору. У статті розкрито причини особливої уваги до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця, вказані її відмінні особливості у підготовці майбутнього соціального педагога. Автор розглядає інформаційно-комунікаційну компетентність як одну з компетентностей, що характеризує професійні якості сучасного соціального педагога, і розглядає у трьох аспектах: 1) як властива кожній освіченій людині універсальна особистісна компетентність, яка формується впродовж усього життя і вимагає дотримання наступності її формування під час вступу студента до вищого навчального закладу; 2) як загальнопрофесійна педагогічна компетентність, що властива кожному педагогу і вимагає міжпредметного формування через вивчення фундаментальних навчальних дисциплін в університеті на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях; 3) як специфічна методична компетентність соціального педагога, яка формується через інтеграцію спеціальних інформаційних знань з предметами соціально-педаго­гічної підготовки. Також наголошено на зміні ролі і функцій викладача в системі сучасної (відкритої) освіти.

Біографія автора

В. І. Березан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
канд. пед. наук, доцент, докторант кафедри соціальної і корекційної педагогіки

Посилання

1. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ президента України від 17.04.2002 № 347/2002 / Президент
України ; Указ, Доктрина [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
2. Березан В. І. Взаємозв’язок професійної та інформаційно-комунікаційної компетентностей соціального педагога
/ В. І. Березан // Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективи та приорітетні напрямки досліджень :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 9 травня 2014 р.). — К. : ГО «Київська наукова організація педа-
гогіки та психології», 2014. — С. 43—46.
3. Чуб К. Ф. Основи інформатики та обчислювальної техніки : навч.посіб. / Чуб К. Ф., Борисенко А. О., Процай Л. П. ;
МОН України ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. — Полтава : [Друкарня ФОП Ткалич А. М.], 2011. — 168 с.
4. Темербекова А. А. Формирование профессиональных компетенций будущего педагога с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий в обучении [Электронный ресурс] / А. А. Темербекова. — Режим доступа :
http://e-lib.gasu.ru/konf/nit/archiv/2005/3/2.html.
5. Лупанов В. Н. Социология открытого образования : актуальные проблемы становления и развития / В. Н. Лупанов
[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. — Российская Академия Естествознания. —
2008. — № 3. — Режим доступа : www.rae.ru.
6 Лещенко М. П. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених / М. П. Лещенко,
А. В. Яцишин [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Т. 39. — Вип. 1. —
С. 1—16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf.
7. Тельнов Ю. Ф. Реализация компетентностного подхода к обучению на основе управления знаниями / Ю. Ф. Тельнов
// Научная сессия МИФИ. — 2007. — Т. 338. — С. 23—45.
Переглядів анотації: 144 Завантажень PDF: 637
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
В. Березан, Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 151-156, Бер 2015.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.