ЗАВДАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Р. Р. Білик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ключові слова:

державна регіональна політика, державне управління регіональним розвитком, зба- лансований регіональний розвиток, інструменти стимулювання розвитку регіонів, планування регіональ- ного розвитку, Державна стратегія регіонального розвитку, принцип субсидіар

Анотація

У статті досліджено сучасне нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку в Україні. Визначено, що в Україні загалом створено правове поле для ефективного розвитку регіонів та місцевого самоврядування, однак воно потребує систематизації та упорядкування, оскільки деякі питання досі залишаються остаточно не врегульованими. Розглянуто базові цілі та стратегічні пріоритети регіонального розвитку в Україні, механізми та індикатори їх успішної реалізації на період до 2020 року. Зроблено висновок про те, що оновлені стратегічні засади регіональної політики загалом враховують динаміку і тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України, а також орієнтуються на модернізацію підходів до управління просторовим розвитком.
Проаналізовано роль і місце інноваційних інституційних механізмів формування регіональної політики. Зокрема, вагому роль у інституційному забезпеченні стимулювання регіонального розвитку в Україні відіграє Рада регіонів та Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку. Значну інституційну підтримку у сфері розробки та реалізації державної регіональної політики в Україні забезпечує Програма ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
Основним завданням оптимізації інституційно-правового забезпечення регіонального розвитку є створення сприятливих умов для розвитку регіонів, встановлення необхідного балансу між ними та зміцненням демократичних основ розвитку держави. У цьому зв’язку має бути продовжено роботу щодо формування дієвого інституційно-правового поля державної регіональної політики в Україні та гармонізації законодавчих засад регіонального розвитку із вимогами Європейського Союзу.

Біографія автора

Р. Р. Білик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. екон. наук, доцент, докторант

Посилання

1. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : моногр. / за ред. З. С. Варналія. —
К. : Знання України, 2005. — 498 с.
2. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моногр. / за ред. З. С. Варналія. —
К. : НІСД. — 2007. —768 с.
3. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь / [З. С. Варналій,
В. І. Жук, С. І. Мітряєва та ін.] ; за ред. З. Варналія. — К., 2005. — 62 с.
4. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ—ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній; НАН України.
Ін-т регіональних досліджень. — К. : Наукова думка, 2006. — 512 с.
5. Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : моногр. / О. В. Черевко. — Черкаси :
Брама-Україна, 2006. — 424 с.
6. Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот ба-
зового рівня : моногр. / Г. Л. Монастирський. — Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. — 464 с.
7. Резніков О. Л. Забезпечення соціально-економічної безпеки регіону — нагальне завдання сьогодення [Елект-
ронний ресурс] / О. Л. Резніков. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/
2537/st_40_12.pdf?sequence=1.
8. Радіонов Ю. Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України / Ю. Д. Радіонов // Регіональна
економіка. — 2012. — № 2 (64) — С. 38—47.
9. Концепція державної регіональної політики / Кабінет Міністрів України ; затв. Постановою Кабінету Міністрів
України від 2 липня 2008 року. — К., 2008.
10. Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» (реєстраційний номер 3135 від 28 серпня
2013 р.). [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48085.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 263

Як цитувати

[1]
Р. Р. Білик, «ЗАВДАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 40–45, Серп. 2014.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.