БЕЗДЕМОНТАЖНИЙ МЕТОД ТЕСТУВАННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОДІВ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

  • О. В. Кочан Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: термоелектричні перетворювачі, похибка від неоднорідності термопар, тестування на місці експлуатації

Анотація

Створено метод тестування стану термоелектричних перетворювачів на місці їх експлуатації шляхом визначення еквівалентного часу їх експлуатації. Метод не вимагає демонтажу термоелектричних перетворювачів, проводиться в процесі їх експлуатації. Умовою проведення тестування є сталість температури робочого кінця на час тестування. Отриманий еквівалентний час експлуатації термоелектричного перетворювача дає можливість визначити його місце у моделі похибки дрейфу функції перетворення та набутої термоелектричної неоднорідності.

Біографія автора

О. В. Кочан, Тернопільський національний економічний університет
канд. техн. наук, доцент, науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем

Посилання

1. Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення : ДСТУ 2837-94. — [Чинний
від 1986-04-01 ] — К. : Держстандарт України, 1994. — (Національний стандарт України).
2. Fluke and Philips Catalog. 2006.
3. Термопреобразователи технических термоэлектрических термометров. Методы и средства поверки: ГОСТ 8.338-
78 ГСИ. — [Чинний від 1999-01-01.]. — Минск : ИПК Издательство стандартов 1998. — (Міждержавний стандарт).
4. Мильченко В. Ю. Исследование методов и разработка средств поверки термоэлектрических преобразователей из
неблагородных металлов : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.11.15 «Метрологиче-
ское обеспечение по отраслям» / В. Ю. Мильченко. — Москва, — 1984. — 25 с.
5. Васильків Н. М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.11.04 / Н. М. Васильків. — Львів, 2011. — 20 c.
6. Alf Hundves, Henz G. Buschfort. Self calibrating temperature sensing probe and probe — indicator combination-United
State Patent 3.499.340. 73-1, G01 -15/00.
7. Саченко А. А. Измерение температуры датчиками со встроенными калибраторами / А. А. Саченко, В. Ю. Миль-
ченко, Кочан В. В. — Москва : Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.
8. Kortvelyessy L. Thermoelement Praxis / L. Kortvelyessy. — Vulkan-Verlag, Essen, 1981. — S. 498.
9. Пат. № 2262087, Российская федерация, МПК G01К 15/00. Способ бездемонтажной оценки достоверности показа-
ний термоэлектрического преобразователя / Шевченко А. И., Каржавин В. А., Каржавин А. В., Белевцев А. В. — Заявл.
10 октября 2005 г.
10. Браилов Э. С. Определение погрешности измерения температуры встроенными термоэлектрическими термомет-
рами / Э. С. Браилов, Ю. А. Скрипник, Г. В. Юрчик // Измерительная техника. — 1986. — № 5. — С. 20—22.
11. Столярчук В. П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» /
В. П. Столярчук. — Львів. — 2012. — 20 с.
12. Датчики для измерения температуры в промышленности / [Г. В. Самсонов, А. И. Киц, О. А. Кюздени и др.] — К :
Наукова думка, 1972. — 223 с.
13. Изменения термоэлектрической силы проволок из хромеля и алюмеля при нагреве на воздухе при 800°С продол-
жительностью до 10000 ч. Том ІІІ / [Н. А. Рогельберг, Э. Н. Пигидина, Г. Н. Покровская и др.] // Исследование сплавов
для термопар : тр. института Гипроцветметобработка. — М. : Металлургия, 1969.
14. Оцінка максимальної похибки неоднорідних термопар / [О. В. Кочан, Р. В. Кочан, В. Я. Яскілка, Н. М. Васильків]
// Вісник Тернопільського Державного Технічного Університету. — 2007. — № 1 — C. 122—129.
15. Заявка на патент № a201213269 Україна, G01k. Спосіб корекції похибки головної термопари на місці експлуатації
та пристрій для його реалізації / Кочан О. В., Кочан Р. В. — Заявл. 21.11.2012.
16. Дослідження похибки вимірювання температури від набутої термоелектричної неоднорідності електродів термо-
пар / [Н. М. Васильків, О. В. Кочан, В. В. Кочан, А. О. Саченко] // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2009. —
№ 70. — С. 110—117.
17. Пат. № 97464 Україна, МПК G01К 15/00. Термоелектричний перетворювач / О. В. Кочан, Р. В. Кочан. — Заявл.
22.02.2007.
Переглядів анотації: 47 Завантажень PDF: 37
Як цитувати
[1]
О. Кочан, БЕЗДЕМОНТАЖНИЙ МЕТОД ТЕСТУВАННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОДІВ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 96-101, 1.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.