ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Автор(и)

  • А. М. Монашненко Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова:

професійна компетентність, лінгвістична компетенція, перекладач

Анотація

Розглянуто різні наукові підходи до визначення професійної компетентності майбутнього перекладача. Досліджено компоненти професійної компетентності та виокремлено основні аспекти професійної підготовки майбутнього перекладача.

Біографія автора

А. М. Монашненко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірантка кафедри іноземної філології i перекладу

Посилання

1. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя : моногр. / В. А. Адольф. — Красноярск :
Красноярский Гос. ун-т, 1998. — 286 с.
2. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : пос. по кадровой работе / В. Р. Веснин. — М. : Юрист, 1998.
— 96 с.
3. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н. В. Кузь-
мина. — М. : ИЦПКПС, 2001. — 144 с.
4. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. — М. : Международный гуманитарный фонд «Зна-
ние», 1996. — 308 с.
5. Педагогічна майстерність : підруч. / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. —
К. : Вища школа, 1997. — 349 с.
6. Комарницька Т. М. Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови в контексті сучасних наукових, психо-
лого-педагогічних теорій, методів та технологій навчання // Міжнародне співробітництво та університетська освіта :
матер. міжнар. наук. конф. : вид-во МФ НаУКМА, 2000. — С. 161—165.
7. Назаренко Н. Формування професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів на заняттях з перек-
ладу. [Електронний ресурс] / Н. Назаренко. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/
nazarenko.pdf
8. Черняховская Л. А. Перевод и смысловая структура / Л. А. Черняховская. — М. : изд-во ИМО, 1999 — С. 3.
9. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. — М. : изд-во «Междунар. отношения», 1975. — 239 с. —
(Перевод. — Теория и методика).
10. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов — М. : Изда-
тельство института общего среднего образования РАО, 2001. — 224 с.
11. Алексеева И. С. Введение в переводоведение : учеб. пос. / И. С. Алексеева. — СПб. : Филологический факультет
СПбГУ. — М. : Академия, 2004. — 352 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 277

Як цитувати

[1]
А. М. Монашненко, «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 110–113, Серп. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.