МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • Д. Д. Айстраханов Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ
Ключові слова: професійна компетентність, математична модель, моделювання

Анотація

Запропоновано математичні моделі професійної компетентності майбутнього фахівця та на їх базі сформульовано задачі дослідження професійної компетентності, коротко розглянуті методи розв’язання.

Біографія автора

Д. Д. Айстраханов, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ
анд. фіз-мат. наук, старший науковий співробітник, докторант

Посилання

1. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем. (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспече-
ния технических обучающих систем) [текст] / В. П. Беспалько. — Воронеж : изд-во Воронежского ун-та, 1977. — 304 с.
2. Якубовські М. А. Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /
М. А. Якубовські. — Київ, 2004. — 40 с.
3. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун //
Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». — 2007. — Том 71 : Педагогічні, психоло-
гічні науки та соціальна робота. — С. 3—8.
4. Ягупов В. В. Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що фор-
муються в системі професійно-технічної освіти / В. В. Ягупов // Модернізація професійної освіти і навчання: зб. наук. пр. ;
[редкол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. — 2012. — Вип. 2. — С. 45—59. — К. : ІПТО НАПН України
5. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів [текст] : моногр. / Є. О. Лодатко. — Слов’янськ :
СДПУ, 2010. — 148 с. — 9 таб.; 11 рис.
6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. П. Мещанінов; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К.,
2005. — 42 с. — укp.
7. Айстраханов Д. Д. Програмне забезпечення моделювання професійної компетентності випускників професійно-
технічних закладів [Електронне наукове фахове видання] / Д. Д. Айстраханов // Теорія і методика управління освітою.
Журнал. — 2013. — № 10. — Режим доступу до журн. : http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteoryata-metodika-upravlnnya-osvtoyuq.
Переглядів анотації: 41 Завантажень PDF: 32
Як цитувати
[1]
Д. Айстраханов, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 136-140, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.