АНАЛІЗ ДІЇ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СОРТУ ОРФЕЙ

  • О. О. Ходаніцька Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • В. Г. Кур’ята Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: льон (Linum usitatissimum L.), ретарданти, продуктивність, якість олії, вищі жирні кислоти

Анотація

Досліджено вплив хлормекватхлориду на продуктивність льону олійного, вміст і якість олії та вміст залишкових кількостей препарату в насінні. Встановлено, що ретардант призводив до підвищення врожаю та змін у його структурі. Під впливом інгібітора росту збільшувався вміст ліпідів у насінні льону, покращувалися якісні характеристики олії, спостерігалося підвищення вмісту ненасичених жирних кислот. Залишковий вміст препарату в насінні не перевищує гранично-допустимих концентрацій.

Біографії авторів

О. О. Ходаніцька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
асистент, кафедра біології
В. Г. Кур’ята, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
д-р біол. наук, про-фесор, завідувач кафедри біології

Посилання

1. Кур’ята В. Г. Ретарданти — модифікатори гормонального статусу рослин / В. Г. Кур’ята // Фізіологія рослин: про-
блеми та перспективи розвитку : Ф 50 у 2т / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство
фізіологів рослин ; голов. ред. В. В. Моргун. — К. : Логос, 2009. — С. 565—587.
2. Мусатенко Л. І. Фітогормони і фізіологічно активні речовини в регуляції росту і розвитку рослин / Л. І. Мусатенко
// Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : Ф 50 у 2т / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики,
Українське товариство фізіологів рослин ; голов. ред. В. В. Моргун. — К. : Логос, 2009. — С. 508—536.
3. Кур’ята В. Г. Особливості морфогенезу і продукційного процесу льону-кучерявцю за дії хлормекватхлориду і трептоле-
му / В. Г. Кур’ята, О. О. Ходаніцька // Физиология и биохимия культ. растений. — 2012. — Т. 44, № 6. — С. 522—528.
4. Ходаніцька О. О. Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону
олійного в процесі росту та урожайність культури / О. О. Ходаніцька, В. Г. Кур’ята, О. В. Корнійчук // Агробіологія : зб.
наук. праць Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла церква, 2011. — Вип. 6 (86). — 182 с. — С. 119—123.
5. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні / В. Л. Петрунек, В. Ф. Марієвський,
В. Я. Шевчук та ін. — К. : Юнівест Маркетинг, 1996. — С. 94—95.
6. Товстановська Т. Г. Агробіологічні особливості вирощування льону олійного в Україні // Т. Г. Товстановська,
І. О. Полякова // Агроном. — 2007. — № 1. — С. 156—157.
7. Карпець І. П. Якість продукції льону-довгунця і олійного за різних способів сівби й удобрення / І. П. Карпець,
О. М. Дрозд // Вісник аграрної науки. –— 2005. — № 6. — С. 21—24.
8. Cook Sarah K. Evaluation of FD4121A as a growth regulator for linseed / K. Cook Sarah // Ann. Appl. Biol. — 1992. —
Vol. 120. — P. 66—67.
9. Freer J. B. Effects of nitrogen and plant growth regulators on lodging, seed yield and quality in linseed / J. B. Freer // Ann.
Appl. Biol. — 1992. — № 120. — P. 70—71.
10. Методы биохимического исследования растений / [А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, Н. П. Ярош и др.] —
3-е изд., перераб., доп. — Л. : Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. — 430 с.
11. Жири та олії тваринні і рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот
(ISO 5508:1990, IDT) : ДСТУ ISO 5508-2001. — [Чинний від 2003-01-01]. — К. : Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, 2002. — ІV, 9 с. — (Національний стандарт України).
12. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней
среде / Гос. комис. по хим. средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками при МСХ СССР. — М. :
Б. и., Б. г. Ч. 10. — 1980. — С. 141—153.
Переглядів анотації: 69 Завантажень PDF: 8
Як цитувати
[1]
О. Ходаніцька і В. Кур’ята, АНАЛІЗ ДІЇ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СОРТУ ОРФЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 30-33, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.