ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ У РОСЛИННИЦТВІ

  • О. А. Шевчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. О. Кришталь Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • В. В. Шевчук Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: ретарданти, продуктивність, екологічна безпека

Анотація

Аналіз механізмів дії ретардантів і етиленпродуцентів, а також синтез нових препаратів з аналогічним типом фізіологічної активності, створює надійну наукову базу для підвищення ефективності та екологічної безпеки застосування синтетичних регуляторів росту рослин.

Біографії авторів

О. А. Шевчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
канд. біол. наук, доцент кафедри біології
О. О. Кришталь, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
студентка природничо-географічного факультету
В. В. Шевчук, Вінницький національний аграрний університет
студентка агрономічного факультету

Посилання

1. Моргун В. В. Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні / В. В. Моргун, В. К. Яворська,
І. В. Драговоз // Физиология и биохимия культ. растений. — 2002. — Т. 34, № 5. — С. 371—375.
2. Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях : Шестая междунар. конф., 26—28 июня 2001 г. : тезисы
докл. / под ред. В. С. Шевелуха. — М. : изд-во МСХА, 2001. — 296 с.
3. Шаповалов А. А. Отечественные регуляторы роста растений / А. А. Шаповалов, Н. Ф. Зубкова // Агрохимия. —
2003. — № 11. — С. 33—47.
4. Рогач Т. І. Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшника за допомогою хлормекватхло-
риду і трептолему : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.12 / Рогач Тетяна Іванівна. — Умань, 2011. — 162 с.
5. Регуляторы роста растений / [К. З. Гамбург, О. Н. Кулаева, Г. С. Муромцев и др.] ; под ред. Г. С. Муромцева. —
М. : Колос, 1979. — 246 с.
6. Effects of (+)-8’,8’,8’-trifluoroabscisic acid on α-amylase expression and sugar accumulation in rice cells / M. A. Kashem,
H. Hori, K. Itoh [et al.] // Planta. — 1998. — Vol. 205, № 3. — Р. 319—326.
7. Іванюк Т. В. Рістрегулюючі та фунгібактерицидні властивості іфонію та іфонілію як перспективних етиленпроду-
центів у технології вирощування озимої пшениці / Т. В. Іванюк // Физиология и биохимия культ. растений. — 1998. —
Т. 30, № 6. — С. 450—456.
8. Карецкая Л. М. Изучение действия этиленпродуцирующих ретардантов на ячмень сорта Носовский 9 / Л. М. Ка-
рецкая, Н. Т. Ниловская, Э. В. Морозова // Рукопись деп. во ВНИИТЭИагропром. — М., 1990. — 9 с.
9. Ніколайчук В. І. Вивчення регулюючої ріст та розвиток рослин дії етиленпродуцента ретпролу / В. І. Ніколайчук,
Л. В. Гейник, І. Ю. Горбатенко // Физиология и биохимия культ. растений. — 1999. — Т. 31, № 4. — С. 281—284.
10. Кефели В. И. Общие проблемы регуляции онтогенеза / В. И. Кефели, П. В. Власов, Л. Д. Прусакова // Природные
и синтетические регуляторы онтогенеза растений ; под ред. Н. И. Якушкиной. — М., 1990. — С. 6—40.
11. Чайлахян М. Х. Влияние производных нуклеинового обмена на рост и цветение растений / М. Х. Чайлахян,
Р. Г. Бутенко, И. И. Любарская // Физиология растений. — 1961. — № 8. — С. 101—104.
12. Гудвин Т. Введение в биохимию растений : в 2 т. / Т. Гудвин, Э. Мерсер ; пер. с англ. А. О. Ганаго и др. ; под ред.
В. Л. Кретовича. — М. : Мир, 1986. — Т. 2. — 1986. — 312 с.
13. Персикова Т. Ф. Продуктивность люпина узколистого в условиях Беларуси / Т. Ф. Персикова, А. Р. Цыганов,
А. В. Какшинцев. — Минск : ИВЦ Минфина, 2006. — 179 с.
14. Characterization of brassinazole, a triazole-type brassinosteroid biosynthesis inhibitor / Asami Tadao, Min Yong Ki,
Nagata Noriko [et al.] // Plant Physiol. — 2000. — Vol. 123, № 1. — Р. 93—99.
15. Баскаков Ю. А. Регуляторы роста растений / Ю. А. Баскаков, А. А. Шаповалов. — М. : Знание, 1982. — 64 с.
16. Никелл Л. Дж. Регуляторы роста растений: применение в сельском хозяйстве / Л. Дж. Никелл ; пер. с англ.
В. Г. Кочанкова ; под ред. и с предисловием В. И. Кефели. — М. : Колос, 1984. — 192 с.
17. Кур’ята В. Г. Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур :
дис. … д-ра біол. наук : 03.00.12 / Кур’ята Володимир Григорович. — К., 1999. — 318 с.
18. Василенко В. Е. Токсиколого-гигиеническая характеристика ретардантов / В. Е. Василенко, И. К. Блиновский //
Регуляторы роста растений ; под ред. акад. В. С. Шевелухи. — М. : Агропромиздат, 1990. — С. 115—132.
19. Патент. № 41162 А Україна. Спосіб підвищення маси та цукристості коренеплодів цукрових буряків / Д. А. Кірі-
зій, Б. І. Гуляєв, В. Г. Кур’ята, О. А. Шевчук ; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Вінницький державний
педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. — № 2001031699 ; заявл. 13.03.2001 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.
20. Патент № 67095 А Україна. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності маточників цукрових буряків /
В. Г. Кур’ята, Б. І. Гуляєв, О. А. Шевчук ; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Вінницький державний педа-
гогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. — № 2003076425 ; заявл. 09.07.2003 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.
21. Муромцев Г. С. Регуляторы роста растений / Г. С. Муромцев // Аграрная наука. — 1993. — № 3. — С. 21—24.
22. Блиновский И. К. Эффективность синергических ретардантных смесей на яблоне / И. К. Блиновский, Д. В. Ка-
лашников // Регуляторы роста растений ; под ред. В. С. Шевелухи. — М. : Агропромиздат, 1990. — С. 88—95.
23. Прусакова Л. Д. Синтетические регуляторы онтогенеза растений / Л. Д. Прусакова, С. И. Чижова // Итоги науки и
техники ВИНИТИ. Сер. Физиология растений. — 1990. — Т. 7. — С. 84—124.
24. Калашников Д. В. Теоретическое обоснование применения смеси ретардантов на яблоне / Д. В. Калашников,
И. К. Блиновский, А. В. Кокурин // Физиолого-биохимические основы применения регуляторов роста в Сибири. — Ир-
кутск : изд-во АН СССР, 1986. — С. 108—112.
25. Эрдели Г. С. Физиологические особенности влияния регуляторов роста разного типа на фосфорный обмен в ли-
стьях подсолнечника / Г. С. Эрдели, В. И. Звягинцев, Н. Г. Чугунова // Ученые записки. Т. СLXIX. Ботаника. Регуляторы
роста и их действие на растения ; под общ. ред. Н. И. Якушкиной. — М., 1967. — Вып. 3. — С. 148—157.
26. Прусакова Л. Д. Применение производных триазола в растениеводстве / Л. Д. Прусакова, С. И. Чижова // Агро-
химия. — 1998. — № 10. — С. 37—44.
27. Блиновский И. К. Разработка синергических смесей ретардантов на основе изучения механизма их действия /
И. К. Блиновский, Д. В. Калашников, А. В. Кокурин // Регуляторы роста растений ; под ред. В. С. Шевелухи. —
М. : Агромромиздат, 1990. — С. 36—45.
28. Регуляторы роста растений : сб. науч. тр. / [редкол. : Г. С. Муромцев (гл. ред.) и др.]. — Л. : ВНИИСБ ; ВИР,
1989. — 120, [2] с.
29. Блиновский И. К. Пути повышения эффективности и экологической безопасности применения ретардантов в
плодоводстве / И. К. Блиновский, Г. Л. Сорокина, Д. В. Калашников. — М. : ВНИИТЭИагропром, 1991. — 56, [1] с. —
(Сер. «Пр-во, хранение и перераб. плодоовощной продукции и картофеля» / ВАСХНИЛ, ВНИИ информ. и техн.-экон.
исслед. агропром. комплекса).
30. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. — К. : Юнівест маркетинг, 1996. —
С. 94—95.
31. Кефели В. И. Рост растений / В. И. Кефели ; под ред. М. Х. Чайлахяна. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Ко-
лос, 1984. — 175 с. — (ФПК. Факультет повышения квалификации : учеб. пос. для фак. повышения квалификации руко-
водящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сел. хоз-ва).
32. Кулаева О. Н. Регуляторы роста в трудах Г. С.Муромцева / О. Н. Кулаева, Т. Г. Леонова // Физиология растений.
— 2000. — Т. 47, № 4. — С. 646—649.
33. Метевосян Г. Л. Новый физиологический подход к фитофармакологическому применению регуляторов роста
растений / Г. Л. Метевосян // Резервы повышения урожайности овощных культур. — 1989. — 52, № 1. — С. 10—15.
34. Eir Vierteljahr hundert Wachstums regler im Pflanzenschut zgesetz taermann Hans-Theo // Nachrichtenbl. Dtsch.
Pflanzenschutzdienst. — 2000 — 230 р.
35. Мельников Н. Н. Пестициды и регуляторы роста растений : справ. / Н. Н. Мельников, К. В. Новожилов, С. Р. Бе-
лан. — М. : Химия, 1995. — 574, [1] с.
36. Павлова В. В. Действие триазоловых соединений на содержание абсцизовой кислоты у растений ячменя /
В. В. Павлова, С. И. Чижова, Л. Д. Прусакова // Регуляторы роста и развития растений : ІІІ междунар. конф., 27—29 июня
1995 г. : тезисы докл. — М., 1995. — С. 72.
37. Murphy K. Volatile and dislodgeable residues following triadimefon and MCPP application to turfgrass and implications
for human exposure / K. Murphy, R. Cooper, J. Clark // Crop Sci. — 1996. — Vol. 36, № 6. — P. 1455—1461.
38. Hart M. Soil microbial-biomass and mineralization of soil organic matter after 19 years of cumulative field applications
of pesticides / M. Hart, P. Brooker // Soil Biol. A. Biochem. — 1996. — Vol. 28, № 12. — P. 1641.
Переглядів анотації: 170 Завантажень PDF: 91
Як цитувати
[1]
О. Шевчук, О. Кришталь, і В. Шевчук, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ У РОСЛИННИЦТВІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 34-39, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)