ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ З ВІДКРИТОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ

  • О. В. Федорук Національний транспортний університет

Анотація

Досліджено еволюцію концепції економічної безпеки держави з відкритою економікою, узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності та змісту економічної безпеки як полісистемної кате-горії, виділено основні теорії розвитку національної економічної безпеки, обґрунтовано необхідність зміцнення економічної безпеки держави в сучасних умовах.

Біографія автора

О. В. Федорук, Національний транспортний університет
асистент кафедри економіки.

Посилання

1. Алмаев М. Сущность и угрозы экономической безопасности / М. Алмаев, Н. Махе, А. Фомин // Власть. — 1996. —
№ 12. — 38 с.
2. Burton J. Generic theory : The basis of conflict resolution / J. Burton, D. Sandole // Negotiation Journal. — 1986. —
Vol. 2. — №. 4. — P. 333—344.
3. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів : моногр. / [А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук,
Т. М. Мельник та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі. — К. : КНТЕУ, 2010. — 717 с.
4. Экономическая безопасность России: общий курс : учеб. / [В. К. Сенчагов, Б. В. Губин, В. И. Павлов и др.] ;
ред. В. К. Сенчагов. — 2-е изд. — М. : Дело, 2005. — 895 с.
5. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : моногр. / З. С. Варналій, Д. Д. Бу-
ркальцева, О. С. Саєнко. — К. : Знання України, 2011. — 299 с.
6. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) : учеб.-практ. пос. / ред.
Е. А. Олейников. — М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — 288 с.
7. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий,
Б. Михайлов // Вопросы экономики. — 1994. — № 12. — С. 36—44.
8. Градов А. П. Национальная экономика / А. П. Градов. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2005. — 240 с.
9. Жаліло Я. А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві / Я. А. Жаліло //
Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К. : Київський ун-т: Інститут міжнародних відносин. — 2001. —
Вип. 26. — С. 24—27.
10. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. — К. :
НІСД, 1997. — 144 с.
11. Савин В. А. Некоторые аспекты экономической безопасности России / В. А. Савин // Международный бизнес
России. — 1995. — № 9. — С. 14—16.
12. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России / А. Городецкий // Экономист. — 1995. — № 10. —
С. 44—50.
13. Экономическая безопасность. Производство — Финансы — Банки / под ред. В. К. Сенчагова. — М. : Финстатин-
форм, 1998. — 621 с.
14. Ипполитов К. Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России / К. Х. Ипполитов. — М. : РСПБ,
1996. — 263 с.
15. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. — К. : КВІЦ, 1999. — 462 с.
16. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России : угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы эконо-
мики. — 1994. — № 12. — С. 4—13.
17. Загашвили В. Экономическая безопасность / В. Загашвили. — М. : Юристъ, 1997. — 364 с.
18. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення /
М. М. Єрмошенко. — К. : КНТЕУ, 2001. — 309 с.
19. Концепція економічної безпеки України / підгот. В. М. Геєць та ін.; НАН України, Інститут економічного про-
гнозування. — К. : Логос, 1999. — 56 с.
20. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : моногр. /
Б. В. Губський. — К. : Укрархбудінформ, 2001. — 122 с.
21. Илларионов А. Критерии экономической безопасности / А. Илларионов // Вопросы экономики. — 1998. — № 10.
— С. 35—57.
22. Пастернак-Таранущенко Г. А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / Г. А. Пастернак-
Таранущенко : підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів еко-
номічного профілю ; за ред. проф. Б. Кравченка. — К. : Кондор, 2002. — 302 с.
23. Пабат О. В. Економічна безпека держави: інноваційні фактори : моногр. / О. В. Пабат. — Львів : Інститут регіона-
льних досліджень НАН України, 2012. — 168 с.
24. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964–IV // Відомості Верховної
Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.
25. Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання /
О. С. Власюк. — К. : ДННУ «Академія фінансового управління», 2011. — 474 с.
Переглядів анотації: 129 Завантажень PDF: 1229
Як цитувати
[1]
О. В. Федорук, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ З ВІДКРИТОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 31-37, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.