РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

  • Ю. В. Чернецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. І. Замулко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Запропоновано використовувати рейтинг як маркетинговий інструментарій для аналізу та оці-нювання ефективності роботи електропередавальних організацій із забезпечення розвитку елект-ричних мереж. Здійснено класифікацію методів визначення рейтингу. Розроблено систему критеріїв оцінювання та алгоритм проведення розрахунків. Теоретичні засади апробовано на статистичних даних тридцяти електропередавальних організацій України.

Біографії авторів

Ю. В. Чернецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірантка, інститут енергозбереження та енергоменеджменту
А. І. Замулко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент, кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Посилання

1. Чайковский А. А. Рейтинговые оценки и их формирование в отраслевой экономике : автореф. дис. на соиск. уч.
степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» / А. А. Чайковский. —
М., 2008. — 21 с.
2. Подолець Р. З. Методологічні аспекти аналізу та рейтингова оцінка ефективності функціонування енергопостача-
льних компаній / Р. З. Подолець // Економіст. — 2003. — № 1. — С. 55—57.
3. Костышева Н. Рейтинг энергоснабжающих компаний Украины с точки зрения оптового рынка / Н. Костышева,
Р. Коломиец // Энергетическая политика Украины. — 2005. — № 3. — С. 80—83.
4. Тищенко А. Н. Перспективы развития предприятий электроэнергетики в современном мегаполисе на основе оцен-
ки их конкурентоспособности / А. Н. Тищенко, Н. Б. Петрова // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический
сборник ХНАГХ. — 2006. — Вып. 71. — С. 110—115.
5. Монахова Е. Интегральные оценки: распределительные сети / Е. Монахова, С. Пшеничников // Эксперт. — 2009.
— № 12. — С. 79—80.
6. Гасанов Г. Б. Рейтинговая оценка и регулирование деятельности распределительных электрических сетей в усло-
виях нечеткости : моногр. / Г. Б. Гасанов. — Львов : изд-во Национального университета «Львивська политехника»,
2006. — 138 с.
7. Маковецький С. О. Формування критеріїв вибору показників рейтингового оцінювання підприємств ПЕК регіону /
С. О. Маковецький // Прометей. — 2010. — Вип. 3 (33). — С. 55—58.
Переглядів анотації: 68 Завантажень PDF: 75
Як цитувати
[1]
Ю. Чернецька і А. Замулко, РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 94-100, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.