РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • І. О. Доценко Хмельницький національний університет
Ключові слова: ризик, чинники ризику, економічна безпека підприємства, якісна та кількісна методика оцінки, рейтинговий метод

Анотація

Розглянуто зв’язок підприємницьких ризиків з економічною безпекою підприємства. Проведено визначення рівня впливу чинника ризику на фінансову складову економічної безпеки підприємств легкої промисловості Хмельницької області.

Біографія автора

І. О. Доценко, Хмельницький національний університет
аспірант кафедри фінансів та банківської справи

Посилання

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. — М. : Мысль, 1989. — 213 с.
2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр Эльга, 2001. — 527 с.
3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. — М. : Финансы и статистика, 1996. — 188 с.
4. Райзберг Б. А. Предпринимательство и риск / Б. А. Райзберг ; под ред. Г. С. Герасимова. — М. : Знание, 1992. — 64 с.
5. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : моног. /
А. С. Шапкин. — М. : изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 544 с.
6. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: моног. / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. — К. : КНЕУ, 2004. — 480 с.
7. Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів / В. Трілленберг — Тернопіль : Економічна думка, 2001. — 95 с.
8. Хома І. Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства /
І. Б. Хома: моног. — Львів : вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 232 с.
9. Лук’янова В. В. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. — К. : Академвидав, 2007. — 464 с. — С. 251.
10. Кулиняк І. Я. Визначення рейтингу та рівня впливу ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств / І. Я. Кулиняк // Економічний вісник Донбасу. — № 1 (19). — 2010. — С. 62—68.
Переглядів анотації: 53 Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
І. О. Доценко, РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 59-64, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.