ДВА ТИПИ ЗНАННЯ І ДВІ МОДЕЛІ ОСВІТИ

  • В. С. Ратніков Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Висвітлено питання про засади протиставлення в освітній діяльності гуманітарних і природничих дисциплін. Розглянуто дві основні пізнавальні парадигми — природничо-наукова і гуманітарна. Показано, що їх специфіка зумовлена гносеологічною природою відповідних типів знання. Проведено аналіз становлення і розвитку класичної моделі освіти та виявлено її особливості. Спеціально обговорюється місце і роль герменевтичного підходу до освіти на прикладі позицій Х.-Г. Гадамера і Р. Рорті. У підсумку висловлено думку про те, що врахування специфіки знання і специфіки відповідної моделі сприятиме гармонійному розвитку освіти, підвищенню її якості.

Біографія автора

В. С. Ратніков, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
професор кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Микешина Л. А. Эпистемология ценностей / Л. А. Микешина. — М. : РОССПЭН, 2007. — 439 с.
2. Казютинский В. В. Истина и ценность в научном познании / В. В. Казютинский // Проблема ценностного статуса
науки на рубеже ХХІ века ; отв. ред. Л. Б. Баженов. — СПб. : РХГИ, 1999. — С. 69—123.
3. Андрущенко В. П. Вища освіта в пост-Болоньскому просторі: спроба прогностичного аналізу / В. П. Андрущенко
// Філософія освіти. — 2005. — № 2.— С. 6—19.
4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. — М. : Прогресс, 1988. — 704 с.
5. Семантические аспекты понятия «современный гуманизм» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.hum.offlink.ru/education/kurses/sovr_humanism/A_kudishina_Humanism_modern/2_1/.
6. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / К. Бурдах. — М. : РОССПЭН, 2004. — 204 с.
7. Словарь античности ; пер. с нем. — М. : Прогресс, 1989. — 704 с.
8. История философии : энцикл. / под ред. А. А. Грицанова. — Минск : Интерпрессервис–Книжный дом, 2002. — 1374 с.
9. Гин А. К парадигме образования нового века [Электронный ресурс] / А. Гин. — Режим доступа:
http://www.trizway.com/art/form/240.html.
10. Карякин Ю. В. Новая парадигма образования [Электронный ресурс] / Ю. В. Карякин. — Режим доступа:
http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/329/image/329-039.pdf.
11. Разеев Д. Н. Идеалы образовательных стратегий в герменевтической перспективе / Д. Н. Разеев // Коммуникация
и образование. — СПб. : СПбФО, 2004. — С. 33—49.
12. Меретукова З. К. Методология научного исследования и образования [Электронный ресурс] / З. К. Меретукова.
— Майкоп, 2003 — Режим доступа : http://www.aspirantura.kiev.ua/infot.php?idd=6&id2=158.
13. Тягунов С. И. Герменевтика образования [Электронный ресурс] / С. И. Тягунов. — Режим доступа:
http://www.pedagogika-cultura.narod.ru/private/Articles/N_1/Tiygunov.htm.
14. Рорти Р. Философия и зеркало природы / Р. Рорти. — Новосибирск : НГУ, 1997. — 320 с.
15. Лобок А. Вероятностный мир. Опыт философско-педагогических хроник образовательного эксперимента [Элек-
тронный ресурс] / А. Лобок. — Екатеринбург : АНОО Институт образовательной политики «Эврика», 2001 — Режим
доступа : http://www.lvolab.msk.ru/lvo/library/books/txt/veroyat_mir.htm.
16. Субетто А. И. Приоритеты и философия целеполагания фундаментальной науки в XХI веке. Трансформация па-
радигмы университетского образования [Электронный ресурс] / А. И. Субетто // «Академия Тринитаризма». — М.,
Эл № 77-6567, публ.13348, 25.05.2006. — Режим доступа : http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161250.htm.
Переглядів анотації: 38 Завантажень PDF: 146
Як цитувати
[1]
В. С. Ратніков, ДВА ТИПИ ЗНАННЯ І ДВІ МОДЕЛІ ОСВІТИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 35-41, 1.
Номер
Розділ
Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.