ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІНТЕГРАТОРА НА НЕЛІНІЙНІСТЬ ДЕЛЬТА-СИГМА МОДУЛЯТОРА

  • Р. В. Кочан Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: дельта-сигма модулятор, інтегратор, нелінійність, функція перетворення

Анотація

За допомогою розробленої імітаційної моделі дельта-сигма модулятора першого порядку досліджено вплив нелінійності інтегратора на вид нелінійності функції перетворення модулятора в цілому. Визначено коефіцієнт зменшення нелінійності інтегратора модулятором.

Біографія автора

Р. В. Кочан, Національний університет «Львівська політехніка»
доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Посилання

1. Fowler K. Part 7: analog-to-digital conversion in real-time systems / K. Fowler. // IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. — 2003. — Vol. 6, No. 3. — Р. 58—64.

2. Kester W. Which ADC Architecture Is Right for Your Application? [Електронний ресурс] / W. Kester // Analog Dialogue. — 2005. — Vol. 39, № 2. — Р. 11—19. — Режим доступу до журн. :
http://www.analog.com/library/ analogdialogue/archives/39-06/architecture.pdf.
3. All A/D Converters [Електронний ресурс] // A/D Converters. — Режим доступу :
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/products/index.html.
4. Texas Instruments. Product Tree [Електронний ресурс] : Parametric Search. — Режим доступу :
http://focus.ti.com/analog/docs/dataconvertershome.tsp?familyId=82&contentType=4&DCMP=TIHeaderTracking&HQS=Other+OT+hdr_p_dc.
5. Intersil Parametric Data Display [Електронний ресурс] : Data Converters. — Режим доступу :
http://www.intersil.com/products/pt/ parametric_table_20291.asp.
6. 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with 2 Analog Input Channels — AD7714 [Електронний ресурс] : Data Sheet. — Режим доступу : http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7714/products/ product.html.
7. Кочан Р. В. Використання АЦП для вимірювання за методом заміщення / Р. В. Кочан // Український метрологічний журнал. — 2010. — № 3. — С. 11—16.
8. Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование / Под ред. Уолта Кестера. — М. : «Техносфера», 2007. — 1016 с.
9. Кочан Р. Прецизійний блок збору даних з дистанційним перепрограмуванням / Роман Кочан, Орест Кочан // Міжн. науково-техн. журнал «Комп’ютинг». — 2004. — Т. 3, № 3. — С. 82—92.
10. Пат. 200703921 Україна, МПК 7Н01Н51/00. Пристрій визначення інтегральної нелінійності характеристики пере-творення аналого-цифрових перетворювачів / Р. В. Кочан, О. В. Кочан ; заявл. 10.04.2007.
11. Кочан Р. Спосіб визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення аналого-цифрових перетво-рювачів / Роман Кочан, Орест Кочан // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2008. — № 68. — С. 55—59.
12. Кочан Р. Лінеаризація характеристики перетворення аналого-цифрових перетворювачів з високою роздільною здатністю / Роман Кочан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 2. — С. 7—12.
13. Simulation Model of Delta-Sigma Modulator [Електронний ресурс] Proc. of X-th International Conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science» TCSET’2010. February 23—27, 2010, Lviv-Slavske. / R. Kochan, H. Klym // — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); — Систем. вимоги : Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. — Режим доступу : CD/articles/248_article.pdf
14. Орнатский. П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / П. П. Орнатский. — 5-е изд., перераб. и доп. — К. : Вища шк. Головное изд-во, 1986. — 504 с.
15. Норенков И. П. Автоматизированное проектирование. Серия : Информатика в техническом университете : учеб. / И. П. Норенков — M. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. — 188 с. : ил.
16. Ж. Марше. Операционные усилители и их применение / Ж. Марше ; пер. с фр. — Л. : «Энергия», 1974. — 216 с.
17. Domenico Luca Carnì, Domenico Grimaldi. State of Art on the Tests for ΣΔ ADC. 15th IMECO TC4 Symposium and 12th Workshop on ADC Modelling and Testing, September 19—21, 2007, Iaşi, Romania.
18. Шахов Э. К. ΣΔ-АЦП: процессы передискретизации, шейпинга шума квантования и децимации / Э. К. Шахов // Датчики и системы. — 2006. — № 11. — С. 50—57.
Переглядів анотації: 43 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Р. В. Кочан, ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІНТЕГРАТОРА НА НЕЛІНІЙНІСТЬ ДЕЛЬТА-СИГМА МОДУЛЯТОРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 172-177, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.