ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ БАКАЛАВРІВ НА ПЛАТФОРМІ LMS MOODLE

  • С. В. Подлєсний Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
  • Ю. О. Єрфорт Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
  • Я. А. Жук Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
  • В. В. Криворучек Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
Ключові слова: теоретична механіка, дистанційне навчання, інформаційно-комунікативні технології, електронне середовище MOODLE, інженерна освіта, самостійна робота студентів

Анотація

Подана розроблена кафедрою технічної механіки Донбаської державної машинобудівної академії система дистанційного навчання теоретичної механіки бакалаврів інженерних спеціальностей в електронному середовищі LMS MOODLE. Розглянуті навчальні можливості платформи MOODLE, етапи створення системи, її структура, яка включає теоретичний матеріал, методичні рекомендації щодо виконання практичних, самостійних, розрахунково-графічних робіт, тести, глосарій та ін. Приділено увагу організації самостійної роботи студентів. Подана методика змішаного навчання спрямована на формування у студентів здатності до інформаційно-пізнавальної діяльності, що є істотним елементом професійної підготовки студентів, яка передбачає фундаментальні знання у взаємозв’язку з майбутньою професією.

Біографії авторів

С. В. Подлєсний, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

канд. техн. наук, доц., декан факультету автоматизації машинобудування та інформаційних технологій

Ю. О. Єрфорт, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

доцент кафедри технічної механіки

Я. А. Жук, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

студент факультету автоматизації машинобудування та інформаційних технологій

В. В. Криворучек, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

студент факультета автоматизации машиностроения и информационных технологий

Посилання

1. Дистанційна освіта в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/ .
2. Положення про дистанційне навчання / Міністерство освіти і науки України. Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р. № 466 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
3. Триус Ю. В.,Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. Триуса. — Черкаси, 2012. — 220 с.
4. Осадча К. П. Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4 : навч. посіб. / К. П. Осадча, В. В. Осадчий. — Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 396 с.
5. Moodle. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://moodle.net/sites/index.php?country=UA .
6. Чайка В. О. Інноваційні технології в дистанційному навчанні / В. О. Чайка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2015. — № 6. — С. 159—164.
7. Борисенко Д. В. Нові шляхи розвитку вузівського навчання: інформаційно-комунікаційний аспект / Д. В. Борисенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 5. — С. 161—167.
8. Чаговець В. В. Сучасний напрям використання інформаційно-комунікаційних технологій / В. В. Чаговець, Л. О. Чаговець // Вестник ХНАДУ. — 2015. — Вып. 71. — С. 118—124.
9. Кархут В. Я. Методика навчання теоретичної механіки майбутніх вчителів математики з використанням інтернет-технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 — «Теорія і методика навчання (фізика)» / Кархут Володимир Ярославович; НПУ ім. М. П. Драгоманова — К., 2016. — 25 с.
10. Мирзабекова О. В. Использование возможностей web-технологий для дистанционного обучения теоретической механике студентов технических ВУЗов / О. В. Мирзабекова, А. В. Хохлов // Вестник АГТУ. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. — 2013. — № 2. — С. 203—208.
11. Теоретична механіка. Дистанційний курс. [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=169 .
12. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Статика і кінематика : навчальний посібник з методичними вказівками і контрольними завданнями для студентів заочної форми навчання / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 163 с.
13. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник з методичними вказівками і контрольними завданнями для студентів машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний, В.М. Іскрицький. — Краматорськ : ДДМА, 2008. — 236 с.
14. Подлєсний С. В. Тестові завдання з теоретичної механіки. Статика : навч. посіб. для студ. мех. спец. / С. В. Подлєсний, О. М. Стадник, В. Г. Федорченко. — Краматорськ : ДДМА, 2008. — 123 с.
15. Тестові завдання з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посіб. для студ. мех. спец. / [С. В. Подлєсний В. М. Іскрицький, О. М. Стадник, О. Г. Водолазська]. — Краматорськ : ДДМА, 2013. — 143 с.
16. Теоретична механіка. Розділ Динаміка. Розв’язання задач підвищеної складності : навч. посіб. / [Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний, О. М. Стадник, О. В. Періг]. — Краматорськ : ДДМА, 2012. — 263 с.
17. Теоретична механіка. Статика твердого тіла. Розв’язання задач підвищеної складності : навч. посіб. / [С. В. Подлєсний, Ю. О. Єрфорт, О. В. Періг, О. М. Стадник О. М.]. — Краматорськ : ДДМА, 2013. — 299 с.
18. Подлєсний, С. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів» / С. В. Подлєсний, Ю. О. Єрфорт. — Краматорськ : ДДМА, 2017. — 349 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
С. Подлєсний, Ю. Єрфорт, Я. Жук, і В. Криворучек, ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ БАКАЛАВРІВ НА ПЛАТФОРМІ LMS MOODLE, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 153-159, Груд 2017.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою